Case, tense and finite clausal arguments in Polish

Katarzyna Miechowicz-Mathiasen

Abstrakt

In this paper I discuss Polish data in view of Pesetsky and Torrego’s (2001, 2004, 2007) proposals. The data suggest that the issues are more complex than they appear in English, and that extending the analysis to Polish would require modifications shedding light on the entire proposal. The Polish to-omission asymmetry, the missing that-t effect, distribution of CP arguments, as well as complementation possibilities of nouns and adjectives will be discussed in detail. It will be argued that φ-features must play a role in Agree relations with the Tns probes, contrary to the recent proposals made by the authors.

Przypadek i czas a finitywne zdania argumentowe w języku polskim

W artykule omówiona jest analiza przedstawiona przez Davida Pesetsky’ego i Esther Torrego w serii artykułów traktujących o związku przypadka z czasem w świetle danych z języka polskiego. Zastosowanie analizy wspomnianych autorów do języka polskiego wykazuje, że omawiane przez autorów kwestie są znacznie bardziej skomplikowane w języku polskim niż w języku angielskim i że rozszerzenie tej analizy o dane z języka polskiego wymagałoby modyfikacji mających wpływ na całokształt ich analizy. Występujące w języku polskim: asymetria dotycząca obecności bądź pominięcia zaimka to w zdaniach argumentowych (mianowicie jego obligatoryjna obecność w pozycji podmiotu czy po przyimku, a opcjonalne występowanie w pozycji dopełnienia czasownika), możliwość ekstrakcji podmiotu zdania podrzędnego w obecności że (czyli leksykalnego komplementyzera), większa dowolność dystrybucyjna argumentów zdaniowych, a także możliwość posiadania dopełnień rzeczownikowych przez przymiotniki i rzeczowniki, wskazują na to, że język polski systematycznie różni się od angielskiego. Choć analiza Pesetsky’ego i Torrego nie jest w swojej obecnej formie w stanie wyjaśnić wszystkich kwestii dotyczących wyżej wymienionych zjawisk, jest ona na tyle spójna, a zarazem atrakcyjna w swoim redukcyjnym podejściu, że warto podjąć się jej modyfikacji aby w rezultacie z powodzeniem można ją było odnieść do wszystkich języków, włączając język polski. W artykule tym podjęta jest więc próba wykazania, że analiza tego typu może być zastosowana do języka polskiego pod warunkiem, że wprowadzone zostaną pewne modyfikacje. Dodatkowo, wykazane zostanie, że niektóre z różnic pomiędzy językami angielskim i polskim są tylko powierzchowne, inne zaś wynikają z głębszych różnic dotyczących składni danego języka. 

Słowa kluczowe: tense, case, φ-features, agreement, clausal arguments , czas, przypadek, kategorie gramatyczne (liczba, osoba, rodzaj), związek zgody, argument zdaniowy
References

Abney Steven (1987): The English noun phrase in its sentential aspect. — PhD dissertation, MIT, Cambridge, MA.

Adger David, Quer Josep (2001): The Syntax and Semantics of Unselected Embedded Questions. — Language 77: 107–133.

Alexiadou Artemis, Heageman, Liliane, Stavrou Melita (2007): Noun Phrase in the Generative Perspective. — Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Bernstein Judy (2008): English th-forms. — [In:] Klinge, Müller, 213–232.

Boškovič Željko (1998): Wh-phrases and wh-movement in Slavic. — Ms., University of Connecticut, Storrs.

Boškovič Željko (2002): On multiple wh-fronting. — Linguistic Inquiry 33, 351–383.

Boškovič Željko (2005): On the locality of left branch extraction and the structure of NP. — Studia Linguistica 59: 1–45.

Boškovič Željko (2009): More on the no-DP analysis of article-less languages. — Studia Linguistica 63 (2): 187–203.

Cardinaletti Anna (1994): On the internal structure of pronominal DPs. — The Linguistic Review 11: 195–219.

Cardinaletti Anna, Starke, Michal (1999): The Typology of Structural Deficiency. On the Three Grammatical Classes. — University of Venice Working Papers in Linguistics 4 (2): 41–109.

Chomsky Noam (1970): Remarks on Nominalization. — [In:] Jacobs, Rosenbaum, 184–221.

Chomsky Noam (1986): Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use. — New York: Praeger.

Chomsky Noam (1995): The Minimalist Program. — Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky Noam (1999): Derivation by Phase. — MIT Occasional Papers in Linguistics 18. Cambridge, MA: MITWPL.

Chomsky Noam (2001): Beyond Explanatory Adequacy. — MIT Occasional Papers in Linguistics 20. Cambridge, MA: MITWPL.

Citko Barbara (2004): On Headed, Headless, and Light-Headed Relatives. — Natural Language & Linguistic Theory 22: 95–126.

Citko Barbara, Grohmann, Kleanthes (2001): The (non-)uniqueness of multiple wh-fronting. —[In:] Steven Franks, Tracy Holloway King, Michael Yadroff (eds.): Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Bloomington meeting 2000; Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 117–136.

Jacobs Roderick, Rosenbaum Peter, eds. (1970): Readings in English Transfromational Grammar — Waltham, MA–Toronto–London: Ginn and Company. A Xerox Compan.

Kiss Katalin É (2004): The Syntax of Hungarian. — Cambridge: Cambridge University Press.

Klinge Alex, Müller Henrik H., eds. (2008): Essays on Nominal Determination. From morphology to discourse management. — Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Koopman Hilda (1983): ECP effects in main clauses. — Linguistic Inquiry 14: 346–350.

Longobardi Giuseppe (2008): Reference to individuals, person, and the variety of mapping  parameters. — [In:] Klinge, Müller, 189–211.

Lyons Christopher (1999): Definiteness. — Cambridge: Cambridge University Press.

Matushansky Ora (2006): Head Movement in Linguistic Theory. — Linguistic Inquiry 7 (1): 69–109.

Panagiotidis Phoevos (2002): Pronouns, Clitics and Empty Nouns. — Amsterdam–Philadelphia: John

Benjamins Publishing Company.

Panagiotidis Phoevos (2003): One, Empty Nouns, and θ-Assignment. — Linguistic Inquiry 34 (2): 281–292.

Pereltsvaig Asya (2007): The universality of DP: A view from Russian. — Studia Linguistica 61: 59–94.

Perlmutter David M. (1971): Deep and surface structure constraints in syntax. — New York: Holt, Rinehart and Winston.

Pesetsky David, Torrego, Esther (2001): T-to-C Movement: Causes and Consequences. — [In:] Michael Kenstowicz (ed.): Ken Hale: a Life in Language; Cambridge, MA: MIT Press, 355–426.

Pesetsky David, Torrego, Esther (2004): Tense, Case, and the Nature of Syntactic Categories. — [In:] Jacqueline Guéron, Jacqueline Lecarme (eds.): The Syntax of Time; Cambridge, MA: MIT Press, 495–537.

Pesetsky David, Torrego, Esther (2007): The Syntax of Valuation and the Interpretability of Features. — [In:] Simin Karimi, Vida Samiian, Wendy K. Wilkins (eds.): Phrasal and Clausal Architecture: Syntactic Derivation and Interpretation. In Honor of Joseph Emonds; Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 262–294.

Pesetsky David, Torrego Esther (to appear): Probes, Goals, and Syntactic Categories. — [In:] Proceedings of the 7th annual Tokyo Conference on Psycholinguistics (Keio University, Japan). Postal Paul (1970): On So-called Pronouns in English. — [In:] Jacobs, Rosenbaum, 56–82.

Progovac Liljana (1998): Determiner Phrase in a Language Without Determiners. — Journal of Linguistics 34: 165–179.

Roberts Ian, Roussou, Anna (2003): Syntactic Change: A Minimalist Approach to Grammaticalization. — Cambridge: Cambridge University Press.

Rutkowski Paweł (2007): Hipoteza frazy przedimkowej jako narzędzie opisu składniowego polskich grup imiennych. — Ph.D. dissertation, Warsaw University.

Szczegielniak Adam (1999): That-t effects cross-linguistically and successive cyclic movement. — [In:] Karlos Arregi, Benjamin Bruening, Cornelia Krause, Vivian Lin (eds.): Papers on morphology and syntax, cycle one; MIT Working Papers in Linguistics 3: 369–393.

Wiland Bartosz (2010): Overt Evidence from Left Branch Extraction in Polish for Punctuated Paths. — Linguistic Inquiry 41: 335–347.

Willim, Ewa (2000): On the Grammar of Polish Nominals. — [In:] Roger Martin, David Michaels,

Juan Uriagereka (eds.): Step by step: Essays on minimalist syntax in honor of Howard Lasnik; Cambridge: Cambridge, MA: MIT Press, 319–346.

Witkoś Jacek (in prep.): Subject Control Across an Object: Late Adjunction Hypothesis and Its Alternatives. — Paper presented at the 44th Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Logroño, Spain, 8–11.09.2011.

Woolford Ellen (2006): Lexical Case, Inherent Case, and Argument Structure. — Linguistic Inquiry 37: 111–130.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line