Decausatives in Polish: A non-reflexive analysis

Anna Malicka-Kleparska

Abstrakt

One of the key operations in valency rearrangement is the formation of mono-argumental predicates from phonologically corresponding/identical bi-argumental predicates. It has been most recently revisited by Junghanns, Fermann and Lenertová (2011), who analyze decausatives in Slavic languages as cases of reflexivization of verbs with non-agentive causers, in the spirit of Koontz-Garboden (2009).We review these formations in Polish and find out that an alysis which is set against more extensive data gives no grounds for a reflexive analysis. We find the data in favor of decausatives showing the presence of the external argument through the appearance of the subject ‘by itself ’ anaphor misjudged as to their grammaticality. This claim is supported with examples from the National Corpus of the Polish Language contending against Jabłońska’s (2007) analysis. The overall picture of the morphological system and language behavior speak against setting apart decausatives with reflexive marking from other unaccusatives in Polish. We disregard the reflexive analysis and adopt the anticausative solution, where the formation of decausatives is not seen as identification of arguments. We see it as a subtraction of VoiceP. This solution assumes one of the structures for decausatives from Alexiadou (2010). The operation is seen as lexical, not syntactic, and in defiance of Koontz-Garboden’s Monotonicity Hypothesis.

Czasowniki nieakuzatywne w języku polskim 

Jedną z najważniejszych operacji zmian walencyjnych jest tworzenie czasowników jedno-argumentowych od fonologicznie podobnych/identycznych czasowników dwu-argumentowych. Te zagadnienia były ostatnio przedmiotem rozważań Junghannsa, Fermann and Lenertovej (2011), w ramach ich badań nad czasownikami pochodzącymi od kauzatywnych w językach słowiańskich. Analizują owe czasowniki jako zwrotne z nieagentywnymi argumentami zewnętrznymi, w duchu Koontz-Garbodena (2009). Artykuł poświęcony jest takim formacjom w języku polskim, widzianym w szerszym morfologicznym kontekście językowym. W tym świetle nie dają one powodów do traktowania ich jako czasowników zwrotnych. W artykule wykazano, że dane, które mają popierać refleksywny status tych czasowników (Jabłońska 2007), a związane z występowaniem, bądź niewystępowaniem z nimi anafory ‘sam/sama/samo (z siebie)’, zostały nieprawidłowo przedstawione, co wykazuje zawartość Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Także całościowo rozważany system morfologiczny języka polskiego przemawia przeciw traktowaniu czasowników dekauzatywnych jako zwrotnych, w oderwaniu od innych czasowników jednoargumentowych z argumentem wewnętrznym. Zamiast tego przedstawiamy te czasowniki jako rezultat pominięcia w strukturze wyjściowej VoiceP. Ta struktura zaczerpnięta została z Alexiadou (2010), chociaż oryginalnie posiada inną funkcję. Operacja tworzenia dekauzatywów widziana jest przez nas jako leksykalna operacja, która nie współgra z Monotonicity Hypothesis proponowaną przez Koontz-Garbodena.
Słowa kluczowe: morpho-syntax, Polish, reflexives, decausatives, unaccusatives, corpus studies , morfo-syntaksa, język polski, czasowniki zwrotne, dekauzatywa, czasowniki nieakuzatywne, badania korpusowe
References

Alexiadou Artemis (2010): On the morphosyntax of (anti)causative verbs. — [In:] Malka Rappaport Hovav, Edit Doron, Ivy Sichel (eds.): Lexical semantics, syntax, and event structure; Oxford: Oxford University Press, 177–203.
Alexiadou Artemis, Anagnostopoulou Elena, Schäfer Florian (2006): The properties of anti-causatives crosslinguistically. — [In:] Mara Frascarelli (ed.): Phases of Interpretation; Berlin: Mouton de Gruyter, 187–211.
Cetnarowska Bożena (2002): Unaccusativity mismatches and unaccusativity diagnostics from deri- vational morphology. — [In:] Paul Boucher, Marc Plénat (eds.): Many morphologies; Somerville, MA: Cascadilla Press, 48–81.
Cetnarowska Bożena ( 2000): The unergative /unaccusative split and the derivation of resultative adjec- tives in Polish. — [In:] Tracy Holloway King, Irina A. Sekerina (eds.): Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Philadelphia Meeting 1999; Ann Arbor, MI: Michigan Slavic Publications, 78–96.
Chierchia Gennaro (1989): A semantics for unaccusatives and its syntactic consequences. — Ms., Cornell University.
Chierchia Gennaro (2004): A semantics for unaccusatives and its syntactic consequences.— [In:]
Artemis Alexiadou, Elena Anagnostopoulou, Martin Everaert (eds.): The unaccusativity puzzle: Studies on the syntax-lexicon Interface; Oxford: Oxford University Press, 288–331. Doron Edit (2003): Agency and voice: the semantics of Semitic templates. — Natural Language Se- mantics 11 (1): 1–67. Erteschik-Shir Nomi (2007): Information structure; The syntax-discourse interface. — Oxford: Oxford University Press.
Grzegorczykowa Renata, Laskowski Roman, Wróbel Henryk (eds.) (1983): Morfologia [Morphology] — Warszawa: PWN.
Jabłońska Patrycja (2007): Radical decomposition and argument structure. — Ph.D. University of TromsØ.
Jackendoff Ray (1975): Morphological and semantic regularities in the lexicon. — Language 51: 639–71.
Jones Charles, Levine, James S. (2010): Conditions on the formation of Middles in Russian. — Journal of Slavic Linguistics 18 (2): 291–335.
Junghanns Uwe, Fermann Dorothee, Lenartová Denisa (2011): Decausatives in a minimal theory of reflexive marking. — A paper presented on the 9th of December 2011 at FDSL conference in Goettingen.
Grzegorczykowa Renata (1979): Zarys słowotwórstwa polskiego. — Warszawa: PWN.
Horvath Julia, Siloni Tal (2011): Anticausatives: Against reflexivization. — Lingua 121: 2176–2186.
Kallulli Dalina (2007): Rethinking the passive /anticausative distinction. — Linguistic Inquiry 38 (4): 770–780.
Kaufmann Ingrid (2007): Middle voice. — Lingua 117: 1677–1714.
Kibort Anna (2004): Passive and passive like constructions in English and Polish. – Ph.D., University of Cambridge.
Koontz-Garboden Andrew (2009): Anticausativization. — Natural Language and Linguistic Theory 27: 77–138.
Kratzer Angelika (1996): Severing the external argument from its verb. — [In:] Johan Rooryck, Laurie Zarig (eds.): Phrase Structure and the Lexicon; Dordrecht: Kluwer, 109–137.
Laskowski Roman (1984): Predykatyw [Predicative]. — [In:] Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, 121–163.
Levin Beth, Rappaport Hovav Malka (1995): Unaccusativity. At the syntax-lexical semantics interface. Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of Technology.
Malicka-Kleparska Anna (2011): High applicatives in Polish. — [In:] Linguistic Inspirations: Edmund Gussmann in Memoriam; Lublin: Wydawnictwo KUL (KUL Universtity Press), 421–445.
Malicka-Kleparska Anna (2012): Limitations on involuntary-state constructions in Polish: Between structure and semantics. — [In:] Maria Bloch-Trojnar, Anna Bloch-Rozmej (eds.): Modules and interfaces; Lublin: KUL, 163–184.
Ozga Janina (1976): Clitics in English and Polish. — Poznań Studies in Contemporary Linguistics 4: 127–140.
Pesersky David (1982): Paths and categories. — Ph.D. dissertation, MIT.
Potsdam Eric (2011): Against covert A-Movement in Russian unaccusatives. — Linguistic Inquiry 42 (2): 345–355.
Przepiórkowski Adam, Bańdo Mirosław, Górski Rafał L., Lewandowska-Tomaszczyk Barbara (eds.) (2012): Narodowy Korpus Języka Polskiego [National Corpus of the Polish Language]. — Warszawa: PWN.
Pylkkänen Liina (2008): Introducing Arguments. – Linguistic Inquiry Monograph 48; Cambridge, Mass.: The MIT Press.
Tabakowska Elżbieta (2003): Those Notorious Polish Reflexive Pronouns: a Plea for Middle Voice. — Glossos 4: 1–18.
Reinhart Tanya, Siloni Tal (2005): The Lexicon-Syntax parameter: reflexivization and other arity operations. — Linguistic Inquiry 36 (3): 389–436.
Romanova Eugenia (2004): Superlexical vs. lexical prefixes. — [In:] Peter Svenonius (ed.): Nordlyd 32.2, Special Issue on Slavic Prefixes, 255–278.
Siewierska Anna (1988): The passive in Slavic. — [In:] Masayoshi Shibatani (ed.): Passive and voice: Typological studies in language 16; Amsterdam: Benjamins, 243–289.
Silioussar Natalia (2011): Russian and the EPP requirement in the Tense domain. — Lingua 121: 2048–2068.
Stalmaszczyk Piotr (ed.) (1998) Projections and mapping – studies in syntax. — Lublin: Folium.
Szober Stanisław (1957): Gramatyka języka polskiego. — Warszawa: PWN.
Szymanek Bogdan (2010): A panorama of Polish word-formation. — Lublin: Wydawnictwo KUL. Szymańska Izabela (1998): Polish reflexiva tantum: a construction-based interpretation. — [In:] Stelmaszczyk, 99–117.
Szymańska Izabela, Śpiewak Grzegorz (1998): Some remarks on the role of się in organising the argument structure of Polish verbal predicates. — [In:] Stelmaszczyk, 119–136.
Wróbel Henryk (1984): Słowotwórstwo czasowników [Word-formation of verbs]. — [In:] Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, 467–511.
 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line