A position on classifiicatory adjectives in Polish

Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Abstrakt

The paper is constructed as a response to Cetnarowska, Pysz and Trugman’s (2011a) paper on classificatory adjectives in Polish. Cetnarowska, Pysz and Trugman (CPT) argue in it against Rutkowski and Progovac’s (2005) and Rutkowski’s (2007) account of classificatory adjectives in Polish and instead propose an alternative analysis, based on Bouchard’s (2002) representational model. In the present paper it is claimed that the controversy between those two approaches actually stems from differences in the understanding of the term ‘classificatory adjective’: Cetnarowska, Pysz and Trugman (2011b) seem to deem as ‘classificatory’ adjectives “restricting the denotation of the noun they modify,” while Rutkowski (2007) seems to consider ‘classificatory’ only those adjectives that establish at least two contrasting classes of possible referents. Crucially, for Rutkowski and Progovac only post-nominal adjectives are deemed classificatory, while Cetnarowska, Pysz and Trugman postulate a class of ‘migrating classificatory adjectives’ that can appear both pre- and postnominally. Th is paper presents some arguments that CPT’s view is better suited to Polish phenomena, but also suggests that neither the derivational model proposed by Rutkowski and Progovac nor the representational model is capable of fully accounting for syntacticsemantic phenomena involved in Polish nominal phrases with post-nominal adjectives.

Abstrakt

Artykuł stanowi odpowiedź na tekst Cetnarowskiej, Pysz i Trugman (2011a), w którym autorki odnoszą się krytycznie do opisu polskich przydawek postpozycyjnych, zaproponowanego przez Rutkowskiego i Progovac (2005) i Rutkowskiego (2007) oraz proponują własny opis oparty na modelu Boucharda (2002). W niniejszym artykule twierdzi się, że spór wynika z różnic w sposobie rozumienia terminu „klasyfi kujący”, stosowanego w odniesieniu do przydawek. W ujęciu Cetnarowskiej, Pysz i Trugman (2011b) „przydawka klasyfikująca zawęża denotację nadrzędnego rzeczownika”, natomiast w ujęciu Rutkowskiego (2007) pojęcie to jest węższe i odnosi się do sytuacji, w której wyodrębnia się klasę potencjalnych denotatów w kontraście do innej klasy. Co więcej, Rutkowski i Progovac określają mianem „klasyfikujących” jedynie przydawki postpozycyjne, natomiast Cetnarowska, Pysz i Trugman zaliczają do klasyfikujących także tzw. przydawki klasyfikujące ruchome, mogące poprzedzać rzeczownik. W artykule sugeruje się, iż jakkolwiek podejście Cetnarowskiej, Pysz i Trugman (CPT) w większym stopniu ujmuje fakty empiryczne, w żadnym z proponowanych modeli nie jest możliwy pełny opis właściwości semantyczno-składniowych polskich przydawek postpozycyjnych.

Słowa kluczowe: classificatory adjective, classificatory phrase, adjective order in Polish , przydawka klasyfikująca, fraza klasyfikująca, szyk przydawek w polszczyźnie
References

Bosque Ignacio, Demonte Violeta (eds.) (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.
Bosque Ignacio, Picallo Carme (1996). Postnominal adjectives in Spanish DPs. Journal of Linguistics 32, 349–385.
Bouchard Denis (1998). The distribution and interpretation of adjectives in French: A consequence of Bare Phrase Structure. Probus 10, 139–183.
Bouchard Denis (2002). Adjectives, number and interfaces: Why languages vary. Ox- ford: Elsevier Science.
Cabredo Hofherr Patricia (2010). Adjectives. An introduction. In Adjectives – Formal analyses in syntax and semantics, Patricia Cabredo Hofherr, Ora Matushan- sky (eds.), 1–26. Amsterdam: John Benjamins. Camacho José (1999). La coordinación. In Bosque, Demonte, 2635–2694.
Cetnarowska Bożena, Trugman Helen (2012). Falling between the chairs: Are classi-
fying Adjective+Noun complexes lexical or syntactic formations? In Current Issues in Generative Linguistics Syntax, Semantics, and Phonology, Joanna Błaszczak, Bożena Rozwadowska, Wojciech Witkowski (eds.), 140–155. Wrocław: CGCL. Cetnarowska Bożena, Pysz Agnieszka, Trugman Helen (2011a). Accounting for some flexibility in a rigid construction: On the position of classificatory adjectives in Polish. In Generative Investigations: Syntax, Morphology, and Phonology, Piotr Bański, Beata Łukaszewicz, Monika Opalińska (eds.), 24–47. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers.
Cetnarowska Bożena, Pysz Agnieszka, Trugman Helen (2011b). Distribution of classificatory adjectives and genitives in Polish NPs. In On Words and Sounds: A Selection of Papers from the 40th PLM, 2009, Kamila Dębowska-Kozłowska, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (eds.), 280–311. Newcastle upon Tyne: Cam- bridge Scholars Publishing.
Cinque Guglielmo (2010). The Syntax of Adjectives. A Comparative Study. Cambridge: MIT Press.
Demonte Violeta (1999). El adjetivo: classes y usos. La posición del adjetivo en el sintagma nominal. In Bosque, Demonte, 129–217.
Demonte Violeta (2008). Meaning-form correlations and adjective position in Span- ish. In The Semantics of Adjectives and Adverbs, Louise McNally, Charles Ken- nedy (eds.), 71–100. Oxford: Oxford University Press.
Izert Małgorzata (2004). La focalisation et la valeur intensive des adjectifs épithètes antéposés et postposés. In Les relations sémantiques dans le lexique et dans le dis- cours, Krzysztof Bogacki, Anna Dutka-Mańkowska (eds.), 133–143. Warsaw: Wydawnictwa UW.
Linde-Usiekniewicz Jadwiga (2008). O pewnych interesujących własnościach wybra- nych analitycznych konstrukcji leksykalnych. In Słowo – pojęcie – tekst, Renata Grze- gorczykowa, Krystyna Waszakowa (eds.), 255–264, Warsaw: Wydawnictwa UW. Nowakowska Małgorzata (1998). Przymiotnik relacyjny czy przymiotnik jakościowy. Bulletin de la Societé Polonaise de Linguistique 54, 83–94.
Rutkowski Paweł (2007). The syntactic properties and diachronic development of post-nominal adjectives in Polish. In Formal Approaches to Slavic Linguistics: the Toronto Meeting 2006, Richard Compton, Magdalena Goledzinowska, Ulyana Savchenko (eds.), 326–354. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications.
Rutkowski Paweł (2009). Fraza przedimkowa w polszczyźnie. Warsaw: Publications of the Faculty of Polish.
Rutkowski Paweł (2013). “Is NA different from NAA?”. A talk given at 44th Poznań Linguistic Meeting – PLM 2013 (30 August 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland).
Rutkowski Paweł, Progovac Ljiljana (2005). Classification projection in Polish and Serbian: The position and shape of classifying adjectives, In Formal Approaches to Slavic Linguistics: The South Carolina Meeting 2004, Steven Franks, Frank Y. Gladney, Mila Tasseva-Kurktchieva (eds.), 289–299. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications.
Rutkowski Paweł, Progovac Ljiljana (2006). Classifying adjectives and noun move- ment in Lithuanian. In Minimalist views on language design: Proceedings of the 8th
Seoul International Conference on Generative Grammar, Changguk Yim (ed.), 265– 277. Seoul: Hankook/Korean Generative Grammar Circle.
Szumska Dorota (2010). Szyk szyku, czyli dyskretny urok linearyzacji. Refleksje nad uporządkowaniem członów określających w wieloprzymiotnikowych grupach no- minalnych. In Język polski: nowe wyzwania językoznawcze (= Język a komunikacja 27), Joanna Dybiec, Grzegorz Szpila (eds.), 51–57. Kraków: Wydawnictwo Tertium.
Tabakowska Elżbieta (2001). O szyku wyrazów w obrębie wyrażeń argumentowych przedmiotowych. Prace Filologiczne 46, 579–589.
Węgrzynek Katarzyna (1995). Składnia przymiotnika polskiego w ujęciu generatyw- no-transformacyjnym. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
Willim Ewa (2000a). Analiza zestawień z przymiotnikiem w minimalistycznym mo- delu gramatyki generatywnej. Polonica 20, 37–70.
Willim Ewa (2000b). Some aspects of the grammar and interpretation of adjectival
modification. In Proceedings of Generative Linguistics in Poland 1, Piotr Bański,
Adam Przepiórkowski (eds.), 156–167 Warsaw: IPI PAN.
Willim Ewa (2001). On NP-internal agreement: A study of some adjectival and nomi- nal modifiers in Polish. In Current issues in formal Slavic linguistics, Gerhild Zyba- tow, Uwe Junghanns, Grit Mehlhorn, Luka Szucsich (eds.), 80–95. Frankfurt/ Main: Peter Lang.
Zdunkiewicz-Jedynak Dorota (2009). Wykłady ze stylistyki. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.