On Manner/Result Complementarity

Adam Biały

Abstrakt

The aim of the paper is to discuss the Manner/Result Complementarity (Levin and Rappaport Hovav 1991, 2006) as one of the restrictions on the construal of lexical meaning at the level of lexicon-syntax interface from the perspective of Polish. The investigation of the manner/result complementarity provides good ground for the analysis of the nature of the relationship between the lexical meaning of a verb and the associated syntactic projection of a verb phrase. The investigation of Polish examples in the paper is presented as a test for the cross-linguistic validity of the complementarity. In the course of the discussion, the role of morphological marking is integrated into the analysis as reflecting the lexicalization pattern of Polish result verbs.

 

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie zjawiska dotyczącego wymienności występowania dwóch elementów znaczeniowych w rdzeniach czasownikowych (manner/result complementarity, Levin i Rappaport Hovav 1991, 2006). Jako model badawczy została przyjęta analiza znaczenia leksykalnego, zakładająca dekompozycję na predykaty pierwotne, która determinuje strukturę składniową na poziomie pogranicza leksykonu i składni. Głównym założeniem wspomnianej restrykcji jest możliwość leksykalizacji przez dany rdzeń czasownikowy tylko jednego elementu znaczenia. Ograniczenie to z jednej strony wpływa na charakterystykę składniową klas czasowników, z drugiej zaś pozwala na wyjaśnienie tej charakterystyki. Analiza polskich przykładów jest spojrzeniem na wspomniane zjawisko językowe z perspektywy innego języka celem weryfikacji reguł leksykalnych przedstawionych przez Levin i Rappaport Hovav (2006, 2013). Jako element dyskusji została również omówiona relacja pomiędzy wykładnikami morfologicznymi rezultatu czynności w formie przedrostków czasownikowych a semantycznym elementem celu charakteryzującym polskie czasowniki rezultatywne.

Słowa kluczowe: leksykon, struktura zdarzeń, prefiksy werbalne, proces, rezultat
References

Borer Hagit (2005). Structuring Sense II: The Normal Course of Events. Oxford: Oxford University Press.

Chomsky Noam (1995). The Minimalist Program. Cambridge, MA: MIT Press.

Croft William (2012). Verbs: Aspect and Causal Structure. Oxford: Oxford University Press.

Fillmore Charles J. (1970). The grammar of hitting and breaking. In Readings in English Transformational Grammar, Roderick A. Jacobs and Peter S. Rosenbaum (eds.), 120–133. Waltham, MA: Ginn.

Goldberg Adele E. (2006). Constructions at Work: the Nature of Generalization in Language. Oxford: Oxford University Press.

Halle Morris and Marantz Alec (1993). Distributed morphology and the pieces of inflection. In The View from Building 20, Kenneth Hale and Samuel J. Keyser (eds.), 111–176. Cambridge, MA: MIT Press.

Husband E. Matthew (2011). Rescuing manner/result complementarity from certain death. Manuscript. Proceedings of the 47th Annual Chicago Linguistics Society. Chicago, IL.

Kennedy Christopher (2001). Polar opposition and the ontology of ‘degrees’. Linguistics and Philosophy 24, 33‒70.

Kennedy Christopher and McNally Louise (2005). Scale structure, degree modification, and the semantic typology of gradable predicates. Language 81, 345–381.

Koontz-Garboden Andrew and Beavers John (2010). Manner and result in roots of verbal meaning. Unpublished ms., University of Manchester and University of Texas at Austin.

Levinson Stephen C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. 

Levin Beth (1993). English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Levin Beth (2012). Manner and result: implications for argument realization across languages. Handout. Düsseldorf, Germany: Heinrich-Heine Universität, July 5, 2012.

Levin Beth and Rappaport Hovav Malka (1991). Wiping the slate clean: a lexical semantic exploration. Cognition 41, 123‒151.

Levin Beth and Rappaport Hovav Malka (1995). Unaccusativity: At the Syntax-Lexical Semantics Interface. Cambridge, MA: MIT Press.

Levin Beth and Rappaport Hovav Malka (1999). Two structures for compositionally derived events. SALT 9, 199‒223.

Levin Beth and Rappaport Hovav Malka (2006). Constraints on the complexity of verb meaning and VP structure. In Between 40 and 60 Puzzles for Krifka, Hans-

Martin Gärtner, Regine Eckardt, Renate Musan, Barbara Stiebels (eds.). Berlin: ZAS. [URL: http://www.zas.gwz-berlin.de/fileadmin/material/40-60-puzzles-forkrifka/pdf/levin_and_rappaport.pdf; accessed October 20, 2011]

Levin Beth and Rappaport Hovav Malka (2013). Lexicalized meaning and manner/result complementarity. In Subatomic Semantics of Event Predicates, Boban Arsenijevic, Berit Gehrke, and Rafael Marín (eds.), 49–70. Dordrecht: Springer.

Paducheva Elena (2003). Lexical meaning and semantic derivation: the case of image creation verbs. In Second International Workshop on Generative Approaches to the Lexicon. 230–237. Geneva.

Ramchand Gillian (2008). Verb Meaning and the Lexicon. Cambridge: Cambridge University Press.

Ramchand Gillian and Svenonius Peter (2002). The lexical syntax and lexical semantics of the verb-particle construction. In Proceedings of WCCFL 21, Line Mikkelsen and Chris Potts (eds.), 387–400. Somerville, Ma.: Cascadilla Press.

Rappaport Hovav Malka and Levin Beth (1988). What to do with Q-roles. In Syntax and Semantics 21: Thematic Relations, Wendy Wilkins (ed.), 7–36. San Diego, Calif.: Academic Press.

Rappaport Hovav Malka and Levin Beth (1998). Building verb meanings. In The Projection of Arguments: Lexical and Compositional Factors, Miriam Butt and Wilhelm Geuder (eds.), 97–134. Stanford, CA: CSLI Publications.

Rappaport Hovav Malka and Levin Beth (2010). Reflections on manner/result complementarity. In Syntax, Lexical Semantics, and Event Structure, Edit Doron, Malka

Rappaport Hovav, Ivy Sichel (eds.), 21–38. Oxford: Oxford University Press.

Romanova Eugenia (2004). Superlexical vs. lexical prefixes. In Nordlyd, Tromso Working Papers on Language and Linguistics 32.2: Special issue on Slavic prefixes, Peter Svenonius (ed.), 255–278. Tromso: University of Tromso.

Travis Lisa deMena (2010). Inner Aspect: The Articulation of VP. Dordrecht: Springer.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line