Well, Don’t These Two Look Dapper! Epistemological Positioning on Celebrity Gossip Websites  

Magdalena Szczyrbak

Abstrakt

Akin to stereotype, gossip is a transmission mechanism which fulfils persuasive functions, but which does not seek to answer questions about the genuineness of the transmitted information or its anchoring in reality other than the reality created during the communication process (Wagner 2006: 39). Such is also the case with online celebrity gossip, in the case of which writers recruit various strategies to vary the epistemic strength of their assessments and to claim or disclaim responsibility for the accuracy of the provided information. Given the foregoing, basing on English and Polish linguistic material, this article investigates elements of epistemological positioning (Bednarek 2006) which underlie the construction of online celebrity news in two languages lacking grammaticalised systems of evidentiality. To this end, the study outlines the main strategies related to the communication of knowledge and identifies the resources used for the construal of (un)certainty in this type of discourse. The sources of evidence analysed in the study include: ‘Perception/Inference,’ ‘General knowledge,’ ‘Proof,’ ‘Obviousness,’ ‘Unspecified,’ ‘Hearsay’ and ‘Mindsay,’ based on which diverse English and Polish EP markers are discussed. As the findings expose, rather than offer solid evidence, the authors of both sets of articles rely chiefly on perception, inference and hearsay, showing little epistemic commitment and decreasing the informative value of their reports.

Abstrakt

Plotka, która jest zbliżona do stereotypu, stanowi mechanizm transmisji o funkcjach perswazyjnych, jednak nie próbuje odpowiedzieć na pytania o prawdziwość czy fałsz samego przekazu, ani o jego umocowanie w rzeczywistości innej niż ta, która jest budowana w procesie komunikacji (Wagner 2006: 39). Twierdzenie to dotyczy także internetowych plotek o gwiazdach, których autorzy stosują rozmaite strategie umożliwiające różnicowanie mocy epistemicznej formułowanych osądów, a także sygnalizujące, czy biorą oni odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Uwzględniając powyższe ustalenia, w badaniu przeanalizowano elementy pozycjonowania epistemologicznego (Bednarek 2006) w artykułach plotkarskich pochodzących z bruk-portali napisanych w językach angielskim i polskim, tj. w językach nieposiadających gramatycznej kategorii ewidencjalności. W szczególności zwrócono uwagę na strategie przekazywania wiedzy, w tym na znaczniki związane z konstruowaniem (nie)pewności w badanym dyskursie. Analizą objęto następujące kategorie źródeł wiedzy: „Percepcja/Inferencja”, „Wiedza ogólna”, „Dowód”, „Oczywistość”, „Nieokreślone źródło wiedzy”, „Pogłoska” i „Referowane doświadczenie mentalne”, na podstawie których wyodrębniono najczęstsze znaczniki w językach angielskim i polskim. Wyniki badania pokazują, że zarówno autorzy artykułów o gwiazdach napisanych w języku angielskim, jak i tych w języku polskim stosują głównie znaczniki odnoszące się do percepcji i inferencji, a także te sygnalizujące, iż źródłem informacji jest pogłoska. To z kolei sugeruje, że autorzy artykułów o celebrytach nie wykazują dużego zaangażowania epistemicznego oraz że ich teksty mają niską wartość informacyjną. 

Słowa kluczowe: celebrity gossip, celebrity news, epistemicity, epistemological positioning, evidentiality, gossip websites, hearsay, media discourse , bruk-portale, epistemiczność, ewidencjalność, media brukowe, pozycjonowanie epistemologiczne, serwisy plotkarskie, portale plotkarskie, plotki
References

Aikhenvald Alexandra (2004). Evidentiality. Oxford: Oxford University Press.

Bałabaniak Dagmara (2005). Właściwości semantyczne partykuł modalnych (chyba, pewnie, pewno, zapewne) a struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzenia, Polonica XXIV–XXV, 229–244.

Bednarek Monika (2006). Epistemological positioning and evidentiality in English news discourse: A text-driven approach. Text & Talk 26(6), 635–660.

Bell Allan (1991). The Language of News Media. Oxford: Blackwell.

Biber Douglas, Johansson Stig, Leech Geoffrey, Conrad Susan, Finegan Edward (1999). The Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.

Breeze Ruth (2009). Tarnished stars: The discourses of celebrity in the British tabloid press. Odisea 10, 7–18.

Chafe Wallace (1986). Evidentiality in English conversation and academic writing. In Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology, Wallace Chafe, Johanna Nichols (eds.), 261–272. Norwood, NJ: Ablex Publishing.

Chen Lily (2004). Evaluation in media texts: A cross cultural linguistic investigation. Language in Society 33(5), 673–702.

Clark Caroline (2010). Evidence of evidentiality in the quality press 1993 and 2005. Corpora 5(2), 139–160.

Delancey Scott (1997). Mirativity: The grammatical marking of unexpected information. Linguistic Typology 1, 33–52.

Dendale Patrick, Tasmowski Liliane (2001). Introduction: Evidentiality and related notions. Journal of Pragmatics 33, 339–464.

Faller Martina (2002). Semantics and Pragmatics of Evidentials in Cuzco Quechua. Stanford, CA: Stanford University, PhD dissertation.

Godzic Wiesław (2007). Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Gorin ValérieDubied Annik (2011). Desirable people: Identifying social values through celebrity news. Media, Culture & Society 33(4), 599–618.

Grochowski Maciej, Kisiel Anna, Żabowska Magdalena (2014). Słownik gniazdowy partykuł polskich. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Halliday Michael Alexander Kirkwood (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.

Hoye Leo (1997). Adverbs and Modality in English. London/New York: Longman.

Hoye Leo (2008). Evidentiality in discourse: A pragmatic and empirical account. In Pragmatics and Corpus Linguistics: A Mutualistic Entente, Jesús Romero-Trillo (ed.), 151–174. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Huddleson Rodney, Pullum Geoffrey K. (2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Hunston Susan (2000). Evaluation and the planes of discourse: Status and value in persuasive texts. In Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construction of Discourse, Susan Hunston, Geoff Thompson (eds.), 176–207. Oxford: Oxford University Press.

Korytkowska Małgorzata, Roszko Roman (1997). Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska 6, part 2: Modalność imperceptywna. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Laskowska Elżbieta (1993). Wartościowanie w języku potocznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.

Mateja Magdalena (2011). “Świat przedstawiony” zamiast obrazu rzeczywistości? Kreacyjny potencjał mediów brukowych. Oblicza komunikacji 4, 57–71.

Matusewicz Czesław (1998). Plotka. In Encyklopedia psychologii, Włodzimierz Szewczuk (ed.), 405–408. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mushin Ilana (2001). Evidentiality and Epistemological Stance. Narrative Retelling. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Peterson Tyler (2010). Examining the mirative and non-literal uses of evidentials. In Evidence from Evidentiality (Vol. 28), Tyler Peterson, Uli Sauerland (eds.), Vancouver: University of British Columbia Working Papers in Linguistics.

Peterson Tyler (2016). Mirativity as surprise: Evidentiality, information, and deixis Journal of Psycholinguistic Research 45(6), 1327–1357.

Quasthoff Uta (1973). Soziales Vorurteil und Kommunikation. Eine Sprachwissenschaftliche Analyse des StereotypsFrankfurt am Mein: Fischer−Athenäum.

Rooryck Johan (2001). State of the article: Evidentiality, Part I. Glot International 5.4, 125–133.

Rozumko Agata (2015). The pragmatic functions of modal particles: A non-native speaker’s perspective on dictionary definitions of surely and for sure. In Within Language, Beyond Theories (Vol. III). Discourse Analysis, Pragmatics and Corpus Studies, Wojciech Malec, Marietta Rusinek (eds.), 97–114. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Rozumko Agata (2016). Linguistic concepts across languages: The category of epistemic adverbs in English and Polish. Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting 2, 195–214.

Rubin Victoria L. (2010). Epistemic modality: From uncertainty to certainty in the context of information seeking as interactions with texts. Information Processing and Management 46, 533–540.

Sánchez Cuervo Margarita Esther (2014). ‘Not sure what is going on today:’ Verbal evidential strategies in celebrity gossip blogs. Nordic Journal of English Studies 13(3), 33–53.

Simon-Vandenbergen Anne-Marie, Aijmer Karin (2007). The Semantic Field of Modal Certainty: A Corpus-based Study of English Adverbs. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Sinclair John (1988). Mirror for a text. Journal of English and Foreign Languages 1, 15–44.

Socka Anna (2015). Polish particles of hearsay: Syntactic and textual distribution. In Studies on Evidentiality Marking in West and South Slavic, Björn Wiemer (ed.), 111–137. München: Verlag Otto Sagner.

Swan Toril (1988). Sentence Adverbials in English: A Synchronic and Diachronic InvestigationOslo: Novus.

Telus Magdalena (2001). Stereotyp grupowy a predykacja. In Język a kulturaStereotyp jako przedmiot lingwistyki, teoria, metodologia, analizy empiryczne (Vol. 12), Jerzy Bartmiński, Janusz Anusiewicz (eds.), 135–146. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

Wagner Aleksandra (2006). Plotka jako narzędzie kształtowania rzeczywistości społecznej. Afera Rywina w dyskursie prasowym. Studia Socjologiczne 4, 39–67.

Wiemer Björn (2006). Particles, parentheticals, conjunctions and prepositions as evidentiality markers in contemporary Polish (a first exploratory study). Studies in Polish Linguistics 3, 5–67.