The Rise of an Indefinite Article in Polish: An Appraisal of its Grammaticalisation Stage (Part 2)

Krzysztof Hwaszcz,

Hanna Kędzierska

Abstrakt

The main aim of the reported study is to establish the stage of grammaticalisation of the indefinite article in Polish by contributing the results of a corpus study. We selected and analysed 20.000 sentences containing the word jeden. The obtained results demonstrate that the uses of jeden as a presentative marker and a specific marker have been both attested, which would suggest that Polish numeral has already reached the specific marker stage. Based on the statistical analysis carried out for the obtained results, a statistically significant increase in the use of jeden as an indefinite marker has been revealed. This may be interpreted as evidence for the grammaticalisation phenomena, enhanced by language contacts with article-possessing languages (English and German).

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badania korpusowego, którego przedmiotem było określenie etapu gramatykalizacji rodzajnika nieokreślonego w języku polskim. W tym celu z Narodowego Korpusu Języka Polskiego wybrano 20 000 zdań zawierających słowo jeden,które zostały poddane szczegółowej analizie.Uzyskane wyniki potwierdzają, że jeden w połączeniu z rzeczownikiem może pełnić zarówno funkcję słowa wprowadzającego (ang. presentative marker), jak i wyznacznika referencji szczegółowej (ang. specific marker). Świadczy to o tym, że na pięcioetapowej skali zaproponowanej przez Heinego (1997) proces gramatykalizacji liczebnika jeden przeszedł już etap 3 (dla porównania język angielski jest obecnie na etapie 4). Ponadto zaobserwowano istotny statystycznie wzrost użycia jeden w funkcji zaimka nieokreślonego w latach 1992–2011, tym samym potwierdzając istotność procesu gramatykalizacji w kontekście kontaktów językowych pomiędzy polskim a językami, w których występują rodzajniki (w szczególności angielskim i niemieckim).

Słowa kluczowe: grammaticalisation, indefinite article, corpus study, Polish, language change, numeral ‘one’ , proces gramatykalizacji, rodzajnik nieokreślony, badanie korpusowe, język polski, zmiany językowe, liczebnik ‘jeden’
References

Alexiadou Artemis, Gengel Kirsten (2012). NP ellipsis without focus movement/projections: The role of classifiers. In Contrast and Positions in Information Structure. Ivona Kučerová, Ad Neeleman (eds.), 177–205. Cambridge: Cambridge University Press.

Benko Vladimir (2014). Aranea: Yet Another Family of (Comparable) Web Corpora. In TSD 2014, LNAI 8655. Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala (eds.), 257–264. Cham: Springer International Publishing.

Breu Walter (1994). Der Faktor Sprachkontakt in einer dynamischen Typologie des Slavischen. In Slavistiche Linguistic 1993. Hans Robert Mehlig (ed.), 41–64. Munich: Otto Sagner.

Carlson Gregory N. (1977). A Unified Analysis of the English Bare Plural. Linguistics and Philosophy 1(3), 413–457.

Chierchia Gennaro (1998). Plurality of mass nouns and the notion of ‘semantic parameter’. In Events in Grammar. Susan Rothstein (ed.), 53–103. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Danielewiczowa Magdalena (2007). Przymiotniki nieprzymiotniki. O pewnym niezwykłym typie wyrażeń w języku polskim. Zbornik Matice Srpske Za Slavistiku 71–72, 223–236.

Dayal Veneeta (2004). Number marking and (in)definiteness in kind terms. Linguistics and Philosophy 27(4), 393–450.

Diesing Molly (1992). Indefinites: Linguistic Inquiry Monographs 20. Cambridge MA: The MIT Press.

Doroszewski Witold (1958). Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wy-
dawnictwo Naukowe.

Geist Ljudmila (2011). Bulgarian ‘edin’: The rise of an indefinite article. In Formal Description of Slavic Languages: The Ninth Conference. Proceedings of FDSL 9. Uwe Junghanns, Dorothee Fehrmann, Denisa Lenertová, Hagen Pitsch (eds.), 125–148. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Grzegorczykowa Renata (2001). Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heine Bernd (1997). Cognitive Foundations of Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Heine Bernd, Kuteva Tania (2006). The Changing Languages of Europe. Oxford: Oxford University Press.

Hwaszcz Krzysztof, Kędzierska Hanna (2018). The rise of an indefinite article in Polish: An appraisal of its grammaticalisation stage (Part 1). Studies in Polish Linguistics 13(2), 93–121.

Janus Daniel, Przepiórkowski Adam (2007). Poliqarp 1.0: Some technical aspects of a linguistic search engine for large corpora. In The Proceedings of Practical Applications in Language and Computers PALC 2005. Jacek Waliński, Krzysztof Kredens, Stanisław Góźdź-Roszkowski (eds.). Frankfurt-am-Main: Peter Lang.

Le Bruyn Bert (2010). Indefinite Articles and Bbeyond. Utrecht: LOT.

Lötzsch Ronald (1996). Interferenzbedingte grammatische Konvergenzen und Divergenzen zwischen Sorbisch und Jiddisch. Sprachtypologie und Universalienforschung 49(1), 50–59.

Pęzik Piotr (2012). Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP. In Narodowy Korpus Języka Polskiego. Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (eds.), 253–227. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

R Development Core Team (2017). R: A language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria.

Topolińska Zuzanna (1981). Remarks on the Slavic Noun Phrase. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.