Three Arguments for Underspecified Representations

Jerzy Rubach

Abstrakt

W klasycznej teorii fonologii generatywnej reprezentowanej przez Sound Pattern of English reprezentacje głębokie i związane z nimi reguły fonologiczne odzwierciedlają dwa rodzaje generalizacji: generalizacje oparte na alternacjach i generalizacje oparte na dystrybucji dźwięków. Niniejszy artykuł omawia problem reprezentacji dystrybucyjnych i sposobu ich opisu z punktu widzenia standardowej teorii optymalności i derywacyjnej teorii optymalności. Teoria standardowa wprowadza zasadę wzbogaconej reprezentacji głębokiej (Richness of the Base), natomiast teoria derywacyjna – zupełnie odwrotnie – postuluje reprezentacje pozbawione wszelkiej redundancji (underspecified representations). Niniejszy artykuł dowodzi, że teoria standardowa nie jest w stanie opisać trzech rodzajów generalizacji: reguły asymilacji nosowej w języku angielskim, reguły cofania samogłoskowego w języku polskim oraz reguły tzw. udźwięczniania krakowskiego. 

ABSTRACT

In classic generative phonology (The Sound Pattern of English, Lexical Phonology) underlying representations and associated rules account for generalizations of two types: alternation-based generalizations and distribution-based generalizations. This article addresses the issue of how distribution-based generalizations are handled in Standard Optimality Theory and in Derivational Optimality Theory. The former uses the principle of the Richness of the Base, the latter relies on underspecification. It is argued that the Richness of the Base and the associated principle of Lexicon Optimization are unable to provide an adequate analysis of three types of generalizations: Nasal Assimilation in English, Vowel Retraction in the process of assimilating borrowings into Polish, and a presonorant voicing process called Cracow Voicing. 

Słowa kluczowe: fonologia, fonologia polska, derywacyjna teoria optymalności, reprezentacje głębokie w fonologii / phonology, Polish phonology, Derivational Optimality Theory, underlying representations
References

Avanesov Ruben Ivanovich (1968). Russkoye literaturnoye proiznoshenie. Moscow: Prosveshchenie.

Beckman  Jill N. (1997). Positional faithfulness, positional neutralisation and Shona vowel harmony. Phonology 14(1), 1–46.

Bermúdez-Otero Ricardo (1999). Constraint interaction in language change: quantity in English and Germanic. Manchester: University of Manchester, Ph.D. dissertation.

Booij  Geert E., Rubach Jerzy (1987). Postcyclic versus postlexical rules in Lexical Phonology. Linguistic Inquiry 18(1), 1–44.

Casali  Roderick (1997). Vowel elision in hiatus contexts: Which vowel goes? Language 73(3), 493–533.

Chomsky  Noam, Halle Morris (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row.

Clements George N. (1985). The geometry of phonological features. Phonology Yearbook 2, 225 –252.

Dejna Karol (1973). Dialekty polskie. Wroaw: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Halle Morris (1992). Phonological features. In International Encyclopedia of Linguistics, William Bright (ed.), 207–212. Oxford: Oxford University Press.

Jespersen Otto (1904). Lehrbuch der Phonetik. Leipzig und Berlin: B.G. Teubner.

Kiparsky Paul (1982). From Cyclic to Lexical Phonology. In The Structure of Phonological Representations, vol. I, Harry van der Hulst, Norval Smith (eds.), 131–175. Dordrecht: Foris Publications.

Kiparsky Paul (1985). Some consequences of Lexical Phonology. Phonology Yearbook 2, 85–138.

Kiparsky Paul (1997). LP and OT. Cornell Linguistic Institute: Ithaca, NY, handout.

Kiparsky Paul (2000). Opacity and cyclicity. The Linguistic Review 17(2–4), 351–365.

Ladefoged Peter (2001). A Course in Phonetics. 4th ed. Fort Worth: Harcourt College.

McCarthy John J. (1999). Sympathy and phonological opacity. Phonology 16(3), 331–399.

McCarthy John J., Prince Alan (1995). Faithfulness and reduplicative identity. In University of Massachusetts Occasional Papers in Linguistics 18, Jill N. Beckman, Laura Walsh Dickey, Suzanne Urbanczyk (eds.), 249–384. Amherst, Massachusetts: Graduate Linguistic Student Association Publications.

Pater Joe (1999). Austronesian nasal substitution and other NC effects. In The Prosody-Morphology Interface, René Kager, Harry van der Hulst,  and Wim Zonneveld (eds.), 305–343. Cambridge: Cambridge University Press.

Pater Joe (2006). The locus of exceptionality: Morpheme-specific phonology as constraint indexation. In Papers in Optimality Theory III, Leah Bateman, Michael O’Keefe, Ehren Reilly, Adam Werle (eds.), 259–296. Amherst, MA: Graduate Linguistic Student Association.

Pater Joe (2008). Morpheme-specific phonology: Constraint indexation and inconsistency resolution. In Phonological Argumentation: Essays on Evidence and Motivation, Steve Parker (ed.), 123–154. London: Equinox.

Postal Paul M. (1968). Aspects of Phonological Theory. New York: Harper and Row.

Prince Alan, Smolensky Paul (2004). Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Oxford: Blackwell. [Revision of 1993 technical report, Rutgers University Center for Cognitive Sciences. Available on Rutgers Optimality Archive, ROA-537.]

Rubach Jerzy (1984). Cyclic and Lexical Phonology. The Structure of Polish. Dordrecht: Foris Publications.

Rubach Jerzy (1993). The Lexical Phonology of Slovak. Oxford: Oxford University Press.

Rubach Jerzy (1996). Nonsyllabic analysis of voice assimilation in Polish. Linguistic Inquiry 27(1), 69–110.

Rubach Jerzy (1997a). English syllabification. Anglica 7, 65–84.

Rubach Jerzy (1997b). Extrasyllabic consonants in Polish: Derivational Optimality Theory. In Derivations and Constraints in Phonology, Iggy Roca (ed.), 551–581. Oxford: Oxford University Press.

Rubach Jerzy (1999). The syllable in phonological analyis. Rivista di Linguistica 11(2), 273–314.

Rubach Jerzy (2000a). Glide and glottal stop insertion in Slavic languages: A DOT analysis. Linguistic Inquiry 31(2), 271–317.

Rubach Jerzy (2000b). Backness switch in Russian. Phonology 17(1), 39–64.

Rubach Jerzy (2003a). Duke-of-York derivations in Polish. Linguistic Inquiry 34(4), 601–629.

Rubach Jerzy (2003b). Polish palatalization in Derivational Optimality Theory. Lingua 113(3), 197–237.

Rubach Jerzy (2008). Prevocalic faithfulness. Phonology 25(3), 433–468.

Rubach Jerzy (2011). Syllabic repairs in Macedonian. Lingua 121(2), 237–268.

Rubach Jerzy (2017). Derivational meanders of High Vowel Palatalization. Lingua 199, 1–26.

Rydzewski Paw (2017). Unwarranted exceptionality: The case of Polish y. Lingua 189–190, 75–95.

Sagey Elizabeth (1986). The representation of features and relations in non-linear phonology. Cambridge, MA: MIT, Ph.D. dissertation.

Selkirk Elizabeth (1982). The syllable. In The Structure of Phonological Representations, vol. II, Harry van der Hulst, Norval Smith (eds.), 337–384. Dordrecht: Foris Publications.

Sławski Franciszek (1952). ownik etymologiczny. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.

Struijke Caro (2000). Existential faithfulness: A study of reduplicative TETU, feature movement, and dissimilation. University of Maryland: College Park, MD, Ph.D. dissertation.

Trubetzkoy Nicolai S. (1939). Grundzüge der Phonologie. Travaux du Circle Linguistique de Prague 7. [English translation: Principles of Phonology. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969.]

Wierzchowska Bożena (1963). Budowa akustyczna a artykulacja dźwięków mowy. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 22, 3–23.

Wierzchowska Bożena  (1971).  Wymowa  polska.  Warszawa:  Państwowe  Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line