The Pronunciation of Final Clusters of the Type -tr in Polish

Irena Sawicka,

Tatiana Zinowjewa

Abstrakt

Wymowa wygłosowych grup spółgłoskowych typu -tr w języku polskim. Artykuł rejestruje rozpoczęcie procesu zmiany struktury sylabicznej w języku polskim. Zmianę tę zwiastują pojawiające się sylabifikacje sonantów płynnych w niektórych kontekstach, gdzie sonanty występują w mniej sonornym otoczeniu (po obstruencie w wygłosowych grupach spółgłoskowych). Artykuł przedstawia wyniki krótkiego badania sondażowego, w którym przeanalizowano wymowę wyrazu wiatr.

ABSTRACT

The article reports the commencement of the process of change of the syllable pattern in Polish, consisting in the syllabification of liquid sonorants in some contexts in less sonorous segmental environment (in final clusters with an obstruent in the first position). A short pilot study was conducted, in which the pronunciation of the word wiatr ‘wind’ was analysed.

* This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Słowa kluczowe: struktura sylaby, sylabiczne sonanty płynne / syllable pattern, syllabic liquids
References

Dukiewicz Leokadia, Sawicka Irena (1995). Gramatyka współczesnego języka polskiego 3. Fonetyka i fonologia. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

Jaworski Sylwester (2018). Rhotic Sounds in the Slavic Languages. An Acoustic Study. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Kamińska Małgorzata (2005). Upodobnienia obstruentÓów przed dziąsłowymi obstruentami. Toruń: Nicolaus Copernicus University, MA thesis.

Kryvicki Aljaksandar, Padlužny Aljaksandar (1982). Fanetyka belaruskaj movy. Minsk: Vyšejšaja škola.

Łobacz Piotra (2000). The Polish rhotic. A preliminary study in acoustic variability and invariance. Speech and Language Technology 4, 85–101.

Madejowa Maria (1981). Tendencje wymawianiowe we współczesnej polszczyźnie literackiej. Studia Polonistyczne, 9, 91−95.

Ohala Jоhn (1992). Alternatives to the sonority hierarchy for explaining segmental sequential constraints. Papers from the Parasession on the Syllable, 319–338. Chicago: Chicago Linguistic Society.

Osowicka Magdalena (2001). Palatalność asymilacyjna w języku polskim – konteksty przed społgłoską. Toruń: Nicolaus Copernicus University, PhD dissertation.

Padlužny Aljaksandar (1989). Fanetyka belaruskaj litaraturnaj movy. Minsk: Vyšejšaja škola.

Rubach Jerzy (1996). Nonsyllabic analysis of voice assimilation in Polish. Linguistic Inquiry 27, 69–110.

Savu Carmen-Florina (2011). Another Look at the Structure of the Rhotic Tap: Constricted Intervals and Vocalic Elements. Paper presented at the 'r-atics-3 workshop. Free University of Bozen-Bolzano. Italy, December, 2–3.

Sawicka Irena (2017). Inne spojrzenie na system fonologiczny języka białoruskiego. In Radosław Kaleta (ed.), Białoruś w dyskursie naukowym, 96–203. Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Sawicka Irena, Dargiel Karolina (2018). Struktura e rrokjes shqipe. Prishtina: Akademia e shkencave dhe e arteve.

Schmeiser Benjamin (2009). An acoustic analysis of intrusive vowels in Guatemalan Spanish /rC/ clusters. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 15, 191–202.

Serowik Agnieszka (2000). Sposób realizacji geminat w polszczyźnie. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica IV, 169–179.

Serowik Agnieszka (2002). Palatalność asymilacyjna w języku polskim – konteksty przed wysokimi wokoidami. Toruń: Nicolaus Copernicus University, PhD dissertation.

Spreafico Lorenzo, Vietti Alessandro (eds.) (2013). Rhotics. New Data and Perspectives. Bolzano: Bozen-Bolzano University Press.

Steffen-Batogowa Maria (1996). On the pronunciation of some Polish consonant clusters containing sonorants. Studia Phonetica Posnaniensia 5, 61–85.

Stolarski Łukasz (2011). Vocalic Elements in the Articulation of the Polish and English /r/. Paper presented at the conference Languages in Contact. Wrocław, June, 11–12.

Zinoveva Tat’jana (2018). Ešče raz o final’nykh klasterach s sonantami. Linguistica Copernicana 15, 278–289.

Zinowiewa Tatiana (1998). Zagadnienia sandhi w języku rosyjskim w porównaniu z polskim. Toruń: Nicolaus Copernicus University, PhD dissertation.