Predicative Adverbs and Adjectives with Infinitival Subjects. A Corpus Investigation

Adam Przepiórkowski,

Agnieszka Patejuk

Abstrakt

Celem artykułu jest porównanie ze sobą dwóch konstrukcji predykatywnych w języku polskim, w których podmiotem jest fraza bezokolicznikowa: konstrukcji z przysłówkami predykatywnymi i konstrukcji z przymiotnikami predykatywnymi. Ta ostatnia konstrukcja, o postaci „przymiotnik predykatywny + łącznik + podmiot bezokolicznikowy”, nie została wcześniej opisana w polskiej literaturze dotyczącej predykacji, łączników czy podmiotów bezokolicznikowych. Na podstawie danych korpusowych, przede wszystkim z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, pokazujemy, że konstrukcja ta jest znacznie rzadsza niż analogiczna konstrukcja z przysłówkami predykatywnymi. Twierdzimy także, że w zasadzie te same predykaty mogą zostać zrealizowane albo jako przysłówki, albo jako przymiotniki, gdy podmiotem jest fraza bezokolicznikowa – obserwowane różnice nie mają charakteru systemowego, a wynikają jedynie z braków w leksykonie lub z tego, że nie zawsze przymiotniki i odpowiadające im przysłówki mają te same zestawy znaczeń. W szczególności pewne predykaty wyrażające modalność nieepistemiczną mogą być wyrażone tylko za pomocą przymiotników, gdyż odpowiadające im przysłówki nie wyrażają takiej modalności. Artykuł omawia także nowe dane korpusowe stanowiące dodatkowy argument za hipotezą, że przyczyną znacznie niższej frekwencji przymiotników predykatywnych niż przysłówków w omawianych konstrukcjach jest to, że – aby możliwe było połączenie przymiotnika predykatywnego z podmiotem bezokolicznikowym – podmiot ten musi ulec składniowej nominalizacji, podczas gdy przysłówki mogą łączyć się z podmiotami bezokolicznikowymi bezpośrednio; stąd preferencja dla składniowo prostszych konstrukcji z przysłówkami.

ABSTRACT

The aim of this paper is to compare two Polish predicative constructions with infinitival subjects, namely those with predicative adverbs and those with predicative adjectives. The latter construction, of the form “predicative adjective + copula + infinitival subject”, has hardly been noticed in Polish literature on predication, copulas, or infinitival subjects. On the basis of corpus data, mainly from the National Corpus of Polish, we demonstrate that this construction is much rarer than the analogous construction with predicative adverbs. We also show that roughly the same predicates may be expressed as either adverbs or as adjectives when the subject is an infinitival phrase – any observed differences are not systematic but rather stem from lexical gaps and differences in the meanings of particular adverbs and adjectives. In particular, certain modal predicates may only be expressed as adjectives because the corresponding adverbs do not express the same non-epistemic modal meanings. Finally, we provide new corpus evidence for an earlier claim that predicative adjectives are much rarer than adverbs when the subject is infinitival because they require this subject to undergo covert nominalisation; as adverbs combine with infinitival subjects directly, they are usually preferred.

Słowa kluczowe: przysłówki predykatywne, przymiotniki predykatywne, podmioty bezokolicznikowe, modalność nieepistemiczna, język polski, korpusy / predicative adverbs, predicative adjectives, infinitival subjects, non-epistemic modality, Polish, corpora
References

Bańko Mirosław, ed. (2000). Inny słownik języka polskiego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bondaruk Anna (2013). Copular Clauses in English and Polish. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Condoravdi Cleo (2001). Temporal interpretation of modals: Modals for the present and for the past. In David Beaver, Stefan Kaufmann, Brady Clark, Luis Casillas (eds.), The Construction of Meaning, 59–88. Stanford, CA: CSLI Publications.

Danielewiczowa Magdalena (2008). Opis przysłówków epistemicznych jako wyzwanie teoretyczne. Prace Filologiczne 54, 47–61.

Danielewiczowa Magdalena (2012). Koniecznie – niekoniecznie. Przypadek językowej asymetrii. In Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (ed.), Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykologii, 151–160. Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki.

Gębka-Wolak Małgorzata (2011). Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Górski Rafał L., Łaziński Marek (2012). Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu. In Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał L. Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (eds.), Narodowy Korpus Języka Polskiego, 25–36. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grice H. Paul (1975). Logic and conversation. In Peter Cole, Jerry L. Morgan (eds.), Syntax and Semantics, vol. 3: Speech Acts, 41–58. New York: Academic Press.

Grzegorczykowa Renata (1975). Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Janus Daniel, Przepiórkowski Adam (2007). Poliqarp: An open source corpus indexer and search engine with syntactic extensions. In Proceedings of the ACL 2007 demo and poster sessions, 85–88. Prague.

Kallas Krystyna (1993). Kilka uwag na temat charakterystyki akomodacyjnej i konotacyjnej leksemów być. Acta Universitatis Nicolai Copernici: Filologia Polska 40, 27–39.

Kilgarriff Adam, Baisa Vít, Bušta Jan, Jakubíček Miloš, Kovář Vojtěch, Michelfeit Jan, Rychlý Pavel, Suchomel Vít (2014). The Sketch Engine: Ten years on. Lexicography 1, 7–36.

Kilgarriff Adam, Rychly Pavel, Smrž Pavel, Tugwell David (2008). The Sketch Engine. In Thierry Fontenelle (ed.), Practical Lexicography. A Reader, 297–306. Oxford: Oxford University Press.

Kratzer Angelika (1981). The notional category of modality. In Hans J. Eikmeyer, Hannes Rieser (eds.), Words, Worlds, and Contexts: New Approaches in Word Semantics, 38–74. Berlin: De Gruyter.

Kratzer Angelika (2012). Modals and Conditionals: New and Revised Perspectives, chapter 2, 27–69. Oxford: Oxford University Press.

Morusiewicz Agnieszka (2020). Przysłówki predykatywne w języku polskim. Konstrukcje z podmiotem bezokolicznikowym. Master’s thesis, University of Warsaw, in progress.

Patejuk Agnieszka, Przepiórkowski Adam (2018). Predicative constructions with infinitival and clausal subjects. In Miriam Butt, Tracy Holloway King (eds.), The Proceedings of the LFG’18 Conference, 304–324. Stanford, CA: CSLI Publications.

Patejuk Agnieszka, Przepiórkowski Adam (2020). Predicative adverbs: Evidence from Polish. Linguistic Inquiry. DOI: https://doi.org/10.1162/ling_a_00394. Forthcoming.

Przepiórkowski Adam (2019). Status gramatyczny predykatywnych szkoda, wstyd, żal raz jeszcze. Polonica 39, 85–110. DOI: http://dx.doi.org/10.17651/POLON.39.5.

Przepiórkowski Adam, Bańko Mirosław, Górski Rafał L., Lewandowska-Tomaszczyk Barbara (eds.) (2012). Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przepiórkowski Adam, Bańko Mirosław, Górski Rafał L., Lewandowska-Tomaszczyk Barbara, Łaziński Marek, Pęzik Piotr (2011). National Corpus of Polish. In Zygmunt Vetulani (ed.), Proceedings of the 5th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Poznań, Poland.

Przepiórkowski Adam, Krynicki Zygmunt, Dębowski Łukasz, Woliński Marcin, Janus Daniel, Bański Piotr (2004). A search tool for corpora with positional tagsets and ambiguities. In Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004, 1235–1238, Lisbon: European Language Resources Association (ELRA).

Rozumko Agata (2019). Modal Adverbs in English and Polish: A Functional Perspective. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Rozwadowska Bożena (2017). Psychological verbs and psychological adjectives. In Martin Everaert, Henk C. Van Riemsdijk (eds.), The Wiley Blackwell Companion to Syntax, 3383–3408. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. 2nd edition.

Saloni Zygmunt (1990). Quelques remarques sur les énoncés comportant le verbe być en polonais. Revue des études slaves 62, 361–365.

Saloni Zygmunt (2000). Projekt artykułu hasłowego być. Poradnik Językowy 3, 4–15.

Saloni Zygmunt (2003). Jeszcze o zdaniach typu Jest jasne, że… (uzupełnienia artykułu hasłowego być). In Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kapron-Charzyńska, Małgorzata Urban (eds.), Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane profesor Marii Szupryczyńskiej, 157–167. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Saloni Zygmunt, Gruszczyński Włodzimierz, Woliński Marcin, Wołosz Robert (2007). Słownik gramatyczny języka polskiego. Warsaw: Wiedza Powszechna.

Saloni Zygmunt, Świdziński Marek (1985). Składnia współczesnego języka polskiego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2nd (changed) edition.

Saloni Zygmunt, Świdziński Marek (2007). Składnia współczesnego języka polskiego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN. 5th edition.

Szupryczyńska Maria (1995a). Jeszcze o tzw. „predykatywach przysłówkowych”. Polonica 17, 173–187.

Szupryczyńska Maria (1995b). Klasyfikacja zdań bezpodmiotowych typu Było duszno. Acta Universitatis Nicolai Copernici: Filologia Polska 46, 89–113.

Szupryczyńska Maria (2001). O zdaniach typu Jest jasne, że… In Włodzimierz Gruszczyński, Urszula Andrejewicz, Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska (eds.), Nie bez znaczenia… Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15000 dni pracy naukowej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.

Werner Tom (2006). Future and non-future modal sentences. Natural Language Semantics 14, 235–255.

Wiśniewski Marek (1989). Status gramatyczny tzw. przysłówków odprzymiotnikowych typu duszno, wolno, nieprzyjemnie. Polonica 14, 183–191.

Woliński Marcin, Saloni Zygmunt, Wołosz Robert, Gruszczyński Włodzimierz, Skowrońska Danuta, Bronk Zbigniew (2020). Słownik gramatyczny języka polskiego. Warsaw. 4th edition. http://sgjp.pl/ (beta).

Żmigrodzki Piotr (1991). Semantyczno-składniowy opis czasownika być we współczesnej polszczyźnie. Polonica 15, 23–37.