On Scalarity in the Verbal Domain. The Case of Polish Psych Verbs. Part 1: Polish Perfective Psych Verbs and Their Prefixes

Ewa Willim

Abstrakt

Dokonane czasowniki stanów emocjonalnych analizowane są zwykle jako czasowniki wyróżniające fazę początkową danego stanu. Te same predykaty mogą w pewnych kontekstach składniowych wyrażać znaczenia ewolutywne. W artykule przedstawiona jest hipoteza, że w kontekstach inicjalnych, czasownik wyraża moment zaistnienia stanu w nosicielu. W kontekstach ewolutywnych, predykat wyraża stopniową zmianę na skali intensywności stanu lub stopniowe nabycie stanu przez wszystkie części podzielnego argumentu czasownika. Zależność interpretacji wewnętrznej struktury temporalnej zdarzeń opisywanych przez dokonane czasowniki stanów psychologicznych od kontekstu składniowego pokazuje, wbrew tezie w pracy Rothstein (2020), że interpretacja rodzaju zdarzenia ustalana jest w języku polskim na poziomie struktury zdaniowej (VoiceP/vP).

ABSTRACT

Polish perfective psych verbs are generally analyzed as inceptive predicates focusing the beginning of an emotional state holding of an experiencer. However, a perfective psych verb can also denote an event of gradual scalar change. In this paper, I argue that on the inceptive reading a perfective psych predicate denotes a transition from a state in which p does not hold to a state in which p holds of an experiencer. In events of gradual change, there is an increase in the degree on the scale of intensity of a given psych state or on the (abstract) extent scale contributed by a verb’s argument. As the internal temporal structure of the events denoted by perfective psych predicates can depend on elements of syntactic context outside the verb, the domain of aspectual composition in Polish is not the verb, pace Rothstein (2020), but VoiceP/vP.

Słowa kluczowe: inceptivity, Aktionsart, perfectivity, Scale Hypothesis, scalar change, degree achievement, experiencer, Polish, inicjalność, aspekt dokonany, Hipoteza Skali, zmiana skalarna, czasownik parametryczny, nosiciel stanu, język polski
References

Alexiadou Artemis, Anagnostopoulou Elena, Schäfer Florian (2015). External Arguments in Transitivity Alternations. A Layering Approach. Oxford: Oxford University Press.

Alexiadou Artemis, Anagnostopoulou Elena (2020). Expriencers and causation. In Perspectives on Causation, Elitzur A. Bar-Asher Siegal, Nora Boneh (eds.), 297–317. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2020.

Arad Maya (1998). Psych-notes. UCL Working Papers in Linguistics 10, 203–223.

Bach Emon (1986). The algebra of events. Linguistics and Philosophy 9, 5–16.

Beavers John (2012). Lexical aspect and multiple incremental themes. In Telicity, Change, and State: A Cross-categorial View of Event Structure, Violeta Demonte, Louise McNally (eds.), 23–59. Oxford: Oxford University Press.

Beavers John (2013). Aspectual classes and scales of change. Linguistics 54, 681–706.

Belletti Adriana, Rizzi Luigi (1988). Psych-verbs and theta theory. Natural Language and Linguistic Theory 6, 291–352.

Belletti Adriana, Rizzi Luigi (2012). Moving verbal chunks in the low functional field. In Functional Heads: The Cartography of Syntactic Structures, Vol. 7, Laura Brugé, Anna Cardinaletti, Giuliana Giusti, Nicola Munaro, Cecilia Poletto (eds.), 129–137. Oxford: Oxford University Press.

Biały Adam (2005). Polish Psychological Verbs at the Lexicon-Syntax Interface in Cross-linguistic Perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Bondaruk Anna (2020). The syntax of accusative and dative experiencers in Polish. In Rozwadowska, Bondaruk (eds.), 141–212.

Bondaruk Anna, Szymanek Bogdan (2007). Polish nominativeless constructions with dative experiencers: Form, meaning and structure. Studies in Polish Linguistics 4, 61–99.

Boryś Wiesław (2008). Słownik etymologiczny języka polskiego [An Etymological Dictionary of Polish]. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.

Cetnarowska Bożena (2000). The unergative/unaccusative distinction in Polish. In Proceedings of GLiP-1, Piotr Bański, Adam Przepiórkowski (eds.), 35–46. Warszawa: IPI PAN.

Czaykowska-Higgins Ewa (1998). Verbalizing suffixes and the structure of the Polish verb. Yearbook of Morphology 1997, 25–58.

Cuervo Christina (2015). Causation without a cause. Syntax 18(4), 388–424.

Dahl Eystein, Fedriani Chiara (2012). The argument structure of experience: Experiential constructions in Early Vedic, Homeric Greek and Early Latin. Transactions of the Philological Society 110(3), 342–362.

Filip Hana (2003). Prefixes and the delimitation of events. Journal of Slavic Linguistics 11, 55–101.

Filip Hana (2008). Events and maximalization: The case of telicity and perfectivity. In Theoretical and Crosslinguistic Approaches to the Semantics of Aspect, Susan Rothstein (ed.), 217–256. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Filip Hana (2017). The semantics of perfectivity. Italian Journal of Linguistics 29(1), 167–200.

Filip Hana, Rothstein Susan (2006). Telicity as a semantic parameter. In Formal Approaches to Slavic Linguistics 14, James Lavine, Steven Franks, Hana Filip, Mila Tasseva-Kurktchieva (eds.), 139–156. Ann Arbor, MI: University of Michigan Slavic Publications.

Fleischhauer Jens (2013). Degree Gradation of Verbs. Düsseldorf: Düsseldorf University Press.

Gehrke Berit (2008). Ps in Motion: On the Semantics and Syntax of P Elements and Motion Events. Utrecht: Utrecht University LOT Dissertation Series.

Gehrke Berit, Grillo Nino (2009). How to become passive. In Explorations of Phase Theory: Features, Arguments, and Interpretation at the Interfaces, Kleanthes K. Grohmann (ed.), 231–268. Berlin: de Gruyter.

Grafmiller Jason (2013). The semantics of syntactic choice. An analysis of English emotion verbs. Stanford, CA: Stanford University. PhD dissertation.

Grzegorczykowa Renata, Laskowski Roman, Wróbel Henryk (eds.) (1999). Gramatyka wspołczesnego języka polskiego. Morfologia [A Grammar of Contemporary Polish. Morphology].Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janowska Aleksandra, Pastuchowa Magdalena (2005). Słowotwórstwo czasowników staropolskich: Stan i tendencje rozwojowe [Word-formation morphology of Old Polish verbs: State of the art and developmental tendencies]. Kraków: Universitas.

Kagan Olga (2015). Scalarity in the Verbal Domain. The Case of Verbal Prefixation in Russian. Cambridge: Cambridge University Press.

Kennedy Christopher, McNally Louise (2005). Scale structure, degree modification, and the semantics of gradable predicates. Language 81, 345–381.

Krifka Manfred (1989). Nominal reference, temporal constitution and quantification in event semantics. In Semantics and Contextual Expression, Renate Bartsch, Johan van Benthem, Peter von Emde Boas (eds.), 75–115. Dordrecht: Foris.

Landau Idan (2010). The Locative Syntax of Experiencers. Cambridge, MA: MIT Press. Laskowski Roman (1999). Czasownik [Verb]. In Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel (eds.), 225–269.

Levin Beth (1993). English Verb Classes and Alternations. Chicago: The University of Chicago Press.

Łaziński Marek (2020). Wykłady o aspekcie polskiego czasownika [Lectures on Polish Verbal Aspect]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łazorczyk Agnieszka (2010). Decomposing Slavic aspect: The role of aspectual morphology in Polish and other Slavic languages. Los Angeles: University of Southern California. PhD dissertation.

Młynarczyk Anna (2004). Aspectual Pairing in Polish. Utrecht: Utrecht University LOT Dissertation Series.

Pastuchowa Magdalena, Stawnicka Jadwiga (2008). Czasowniki inicjalne w języku polskim – staropolszczyzna i współczesność [Initial Verbs in Polish – Old and Modern Polish]. In Słowo i tekst. Vol. 1: Funkcjonowanie języka [Word and text. Vol. 1: The Functions of Language], Piotr Czerwiński, Jadwiga Stawnicka (eds.), 27−42. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pesetsky David (1995). Zero Syntax: Experiencers and Cascades. Cambridge, MA: The MIT Press.

Pinón Christopher (2001). A problem of aspectual composition in Polish. In Current Issues in Formal Slavic Linguistics, Gerhild Zybatow, Uwe Junghanns, Grit Mehlhorn, Luka Szucsich (eds.), 397–414. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Polinsky Maria (2017) Antipassive. In Oxford Handbook of Egrativity, Jessica Coon, Diane Massam, Lisa Travis (eds.), 308−331. Oxford: Oxford University Press.

Przepiórkowski Adam, Bańko Mirosław, Górski Rafał, Lewandowska-Tomaszczyk Barbara (eds.) (2010). Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. http://www.nkjp.pl. Accessed May 1, 2020.

Ramchand Gillian C. (2004). Time and the event. The semantics of Russian prefixes. Nordlyd 32 (2), 23−361.

Ramchand Gillian C. (2007). Perfectivity as aspectual definiteness: Time and the event in Russian. Lingua 118(11), 1690–1715.

Ramchand Gillian C. (2008). Verb Meaning and the Lexicon. A First Phase Syntax. Cambridge: Cambridge University Press

Rappaport Hovav Malka (2008). Lexicalized meaning and the internal temporal structure of events. In Crosslinguistic and Theoretical Approaches to the Semantics of Aspect, Susan Rothstein (ed.), 13–42. Amsterdam: John Benjamins.

Rappaport Hovav Malka (2014). Building scalar changes. In The Syntax of Roots and the Roots of Syntax, Artemis Alexiadou, Hagit Borer, Florian Schäfer (eds.), 259−271. Oxford: Oxford University Press.

Rothmayr Antonia (2009). The Structure of Stative Verbs. Amsterdam: John Benjamins.

Rothstein Susan (2004). Structuring of Events: A Study in the Semantics of Lexical Aspect. Oxford: Blackwell Publishing.

Rothstein Susan (2020). Perfective is a V operator in Slavic, though not in English. In Current Developments in Slavic Linguistics. Twenty Years After, Teodora Radeva-Bork, Peter Kosta (eds.), 155–172. Berlin: Peter Lang International Academic Publishers.

Rozwadowska Bożena (2003). Initial boundary and telicity in the semantics of perfectivity. In Investigations into Formal Slavic Linguistics, Peter Kosta, Joanna Błaszczak, Jens Frasek, Ljudmila Geist, Marzena Żygis (eds.), 859–872. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Rozwadowska Bożena (2012). On the onset of psych eventualities. In Sound Structure and Sense, Eugeniusz Cyran, Henryk Kardela, Bogdan Szymanek (eds.), 533–554. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rozwadowska Bożena (2020). Polish psych verbs as non-achievements. In Rozwadowska, Bondaruk (eds.), 23–74.

Rozwadowska Bożena, Bondaruk Anna (2019). Against the psych causative alternation in Polish. Studies in Polish Linguistics, Special Volume 1, 77–79.

Rozwadowska Bożena, Bondaruk Anna (eds.) (2020). Beyond Emotions in Language. Psych Verbs at the Interfaces. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Saloni Zygmunt, Woliński Marcin, Wołosz Robert, Gruszczyński Włodzimierz, Skowrońska Danuta (2015). Słownik gramatyczny języka polskiego. Wyd. III [A Grammatical Dictionary of Polish, 3rd edition]. http://sgjp.pl. Accessed June 10, 2020.

Smith Carlota S. (1997). The Parameter of Aspect. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Svenonius Peter (2004). Slavic prefixes inside and outside VP. Nordlyd 32(2), 205–253.

Szymanek Bogdan (2010). A Panorama of Polish Word-Formation. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tatevosov Sergei (2011). Severing perfectivity from the verb. Scando-Slavica 57, 216–244.

Tatevosov Sergei (2015). Severing imperfectivity from the verb. In Formal Description of Slavic Languages: Proceedings of FDSL 10, Leipzig 2013, Gerhild Zybatow, Petr Biskup, Marcel Guhl, Claudia Hurtig, Olav Mueller-Reichau, Maria Yastrebova (eds.), 465–494. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Vendler Zeno (1967). Linguistics in Philosophy. Ithaca: Cornell University Press.

Verhoeven Elisabeth (2007). Experiential Constructions in Yucatec Maya: A Typologically Based Analysis of a Functional Domain in a Mayan language. Amsterdam: John Benjamins.

Voorst Jan van (1992). The aspectual semantics of psychological verbs. Linguistics and Philosophy 15, 65–92.

Wiemer Björn, Seržant Ilja A. (2017). Diachrony and typology of Slavic aspect: What does morphology tell us? In Unity and Diversity in Grammaticalization Scenarios (Studies in Diversity Linguistics 16), Walter Bisang, Andrej Malchukov (eds.), 239–307. Berlin: Language Science Press.

Wiland Bartosz (2012). Prefix stacking, syncretism, and the syntactic hierarchy. In Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, Marketa Ziková, Mojmir Dočekal (eds.), 307–324. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Willim Ewa (1990). On case-marking in Polish. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 25, 203–220.

Willim Ewa (2006). Event, Individuation and Countability. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wróbel Henryk (1999). Czasownik [Verb]. In Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel (eds.), 536–584.

Žaucer Rok (2005). Slovenian inceptive prefix za-: a VP-internal P. In Proceedings of the 2005 Annual Conference of the Canadian Linguistic Association, Claire Gurski (ed.), 1–12.