Interdiscursive Revitalization of the Red Plague Metaphor in Archbishop Jędraszewski’s 2019 Sermon: A Critical Analysis

Katarzyna Pawłowska

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie opiniotwórczego potencjału metafory konceptualnej stosowanej w perswazji społeczno-politycznej, interpretowanej zarówno jako mechanizm poznawczy, jak i wysoce zideologizowane narzędzie dyskursywne. W części teoretycznej analizowane są zagadnienia interdyskursywności i intertekstualności w Krytycznej Analizie Dyskursu. Część empiryczna zawiera przeprowadzone na podstawie modelu Krytycznej Analizy Metafory jakościowe studium struktury i efektów perswazyjnych metafory tęczowej zarazy, publicznie użytej przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w odniesieniu do środowiska LGBT w Polsce, będącej przykładem świadomego przekraczania granic gatunkowych w komunikacji społeczno-politycznej i religijnej. W odniesieniu do oryginalnego tekstu, z którego czerpie określenie wykorzystane przez arcybiskupa krakowskiego w jego kontrowersyjnym kazaniu, a mianowicie bardziej zakorzenionej historycznie metafory czerwonej zarazy, spopularyzowanej przez polskiego poetę Józefa Szczepańskiego w wierszu skomponowanym w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku, analizowane są interdyskursywne i intertekstowe korelacje między dwiema metaforami ZARAZY (KOMUNIZM TO ZARAZA i LGBT TO ZARAZA).

ABSTRACT

The paper aims at demonstrating the creative perlocutionary potential of interdiscursive production and interpretation of conceptual metaphor used in socio-political persuasion, simultaneously interpreted as mental phenomenon and discursive practice that is historically entrenched and highly ideological.

The Critical Metaphor Analysis model is used to investigate the interdiscursive application of two PLAGUE metaphors (COMMUNISM IS A PLAGUE and LGBT IS A PLAGUE) as an example of deliberate transcending of genre boundaries in the increasingly intertextual and interdiscursive world of both socio-political and religious discourses. The empirical part provides a qualitative study of the historical background, structure and persuasive effects of the rainbow plague metaphor (Pol. tęczowa zaraza), publicly used by the Archbishop of Cracow, Marek Jędraszewski, in reference to the LGBT community in Poland, conducted in relation to the original text on which it draws, namely the more historically entrenched red plague (Pol. czerwona zaraza) metaphor made popular by the Polish poet Józef Szczepański in his poem composed during the Warsaw Uprising 1944.

Słowa kluczowe: Critical Discourse Analysis, intertextuality, interdiscursivity, discourse metaphor, Critical Metaphor Analysis , Krytyczna Analiza Dyskursu, intertekstualność, interdyskursywność, metafora dyskursywna, Krytyczna Analiza Metafory
References

Bakhtin Mikhail M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press.

Bhatia Vijay K. (2004). Worlds of Written Discourse. London: Continuum. 

Bhatia Vijay K. (2010). Interdiscursivity in professional communication. Discourse & Communication 21(1), 32–50.

Bhatia Vijay K. (2012). Critical reflections on genre analysis. Iberica 24, 17–28.

Bowdle Brian F., Gentner Dedre (2005). The career of metaphor. Psychological Review 112(1), 193–216.

Charteris-Black Jonathan (2004). Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis. London: Palgrave Macmillan.

Charteris-Black Jonathan (2005). Politicians and Rhetoric: The Persuasive Power of Metaphor. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Chilton Paul (2004). Analysing Political Discourse: Theory and Practice. London: Routledge. 

Chilton Paul, Lakoff George (1995). Foreign policy by metaphor. In Language and Peace, Christina Schaffner, Anita L. Wenden (eds.), 37–60. Aldershot: Dartmouth.

Chouliaraki Lilie, Fairclough Norman (1999). Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Dijk Teun van (1998). Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage.

Dijk Teun van (2006). Ideology and discourse analysis. Journal of Political Ideologies 11(2), 115‒140.

Dijk Teun van (2011). Discourse and ideology. In Discourse Studies. A Multidisplinary Introduction, Teun van Dijk (ed.), 379–407. London: Sage.

Fairclough Norman (1989). Language and Power. London: Longman.

Fairclough Norman (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Fairclough Norman (2001). The dialectics of discourse. Textus 14 (2), 231–242.

Fairclough Norman (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London/New York: Routledge.

Fairclough Norman (2013). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, 2nd edition. New York: Routledge.

Hart Christopher (2008). Critical discourse analysis and metaphor: Toward a theoretical framework. Critical Discourse Studies 5(2), 91–106.

Kantorowicz Ernst H. (1957/2007) Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej. Jerzy Strzelczyk (ed.). Warszawa: PWN.

Koller Veronika (2008). Lesbian Discourses: Images of a Community. New York/Abingdon: Routledge.

Kovecses Zoltan (2002). Metaphor: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Kovecses Zoltan (2005). Metaphor in Culture. Universality and Variation. Cambridge: Cambridge University Press.

Kovecses Zoltan (2009). Aspects of metaphor in discourse. Belgrade English Language and Literature Studies 1, 81–96.

Kovecses Zoltan (2014). Creating metaphor in context. International Journal of Language and Culture 1(1), 21–41.

Lakoff George (1993). The Contemporary Theory of Metaphor. In Metaphor and Thought, Andrew Orthony (ed.), 202–251. Cambridge: Cambridge University Press.

Lakoff George (2009). The Political Mind: A Cognitive Scientist’s Guide to Your Brain and Its Politics. New York: Penguin.

Lakoff George, Turner Mark (1989). More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press.

Leeuwen Theo van (2015). Multimodality. In The Handbook of Discourse Analysis, 2nd ed., Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton, Deborah Schiffrin (eds.), 447–461. London: Wiley Blackwell.

Maalej Zouheir (2007). Doing critical discourse analysis with the contemporary theory of metaphor: Towards a discourse model of metaphor. In Cognitive Linguistics in Critical Discourse Studies: Application and Theory, Christopher Hart, Dominik Lukeš(eds.), 132–158. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Maalej Zouheir (2011). Ideological and non-ideological metaphors: A cognitive-pragmatic perspective. In Metaphor and Cognition, Khalid Berrada, Ali Jehfa (eds.), 97–122. Morocco: Laboratory Publications: Linguistics and Communication Labs.

Mio Jeffrey S. (1997). Metaphor and politics. Metaphor and Symbol 12(2), 113–133. 

Musolff Andreas (2004). Metaphor and Political Discourse. Analogical Reasoning in Debates about Europe. London: Palgrave Macmillan.

Musolff Andreas (2010). Metaphor, Nation, and the Holocaust: The Concept of the Body Politic. New York: Routledge.

Musolff Andreas (2014). Metaphorical parasites and “parasitic”metaphors. Semantic exchanges between political and scientific vocabularies. Journal of Language and Politics 13(2), 218–233.

Musolff Andreas (2016). Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios. London: Bloomsbury Academic.

Musolff Andreas (2019). Metaphor framing in political discourse. Mythos-Magazine. Politisches Framing 1, 1–10.

Ng Carl J.W., Koller Veronika (2013) Deliberate conventional metaphor in images: The case of corporate branding discourse. Metaphor and Symbol 28(3), 131–147.

Perrez Julien, Reuchamps Min, Thibodeau Paul H. (eds.) (2019). Variation in Political Metaphor. Amsterdam: John Benjamins.

Reisigl Martin, Wodak Ruth (2009). The discourse-historical approach (DHA). In Methods of Critical Discourse Analysis, 2nd edition, Ruth Wodak, Martin Meyer (eds.), 87–121. London: Sage. 

Semino Elena (2008). Metaphor in Discourse. Cambridge: Cambridge University Press. 

Steen Gerard J. (2008). The paradox of metaphor: Why we need a three-dimensional model of metaphor. Metaphor and Symbol 23(4), 213–241.

Steen Gerard J., Boeynaems Amber, Burgers Christian, Konijn Elly A. (2017). Impact of conventional and novel metaphors in news on issue viewpoint. International Journal of Communication 11, 2861–2879.

Szczepański Jozef (1944). Czerwona zaraza. Retrieved from: https://wolnelektury.pl

Teeffelen Toine van (1994). Racism and metaphor: The Palestinian–Israeli conflict in popular literature. Discourse and Society 5(3), 381–405.

Wang Wei (2016). Intertextual practices in academic writing by Chinese ESL students. Applied Linguistics Review 7(1), 53–72.

Widdowson Henry G. (1998). The theory and practice of critical discourse analysis. Applied Linguistics 19 (1), 136–151.

Wu Jianguo (2011). Understanding interdiscursivity: a pragmatic model. Journal of Cambridge Studies 6 (2–3), 95–115.

Zinken Jorg (2003). Ideological imagination: intertextual and correlational metaphors in political discourse. Discourse and Society 14(4), 507–523.

Zinken Jorg, Hellsten Iina, Nerlich Brigitte (2008). Discourse metaphors. In Body, Language and Mind. Volume 2: Sociocultural Situatedness, Roslyn M. Frank, Rene Dirven, Tom Ziemke, Enrique Bernardez (eds.), 363–385. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.