Polish Deadjectival Nouns as Nominalized Adverbs

Bartosz Wiland

Abstrakt

Wedle tradycyjnego opisu, polskie abstrakcyjne rzeczowniki odprzymiotnikowe (nomina essendi), takie jak np. lekkość czy jasność, są zbudowane z przymiotnikowego tematu i przyrostka -ość. Artykuł rozważa alternatywną analizę, wedle której -o-ść jest przyrostkiem złożonym, a tworzone z nim rzeczowniki odprzymiotnikowe przechodzą przez etap przysłówkowy, czyniąc je formami o strukturze [[[ A ] Adv ] N ]. Możliwość złożoności -o-ść sugeruje fakt, że -o jest przyrostkiem tworzącym przysłówki.

ABSTRACT

The traditional description of Polish abstract nouns such as lekkość‘ lightness’or jasność ‘brightness’ holds that they are formed with an adjectival root and the nominalizing suffix -ość. The paper considers an alternative analysis where -o-ść is a complex marker and such nominals go through an adverbial stage in their formation, rendering them [[[ A ] Adv ] N ] structures, a possibility suggested by the fact that the -itself is an adverbial marker.

Słowa kluczowe: derived -ość nouns, nomina essendi, adjectives, adverbs, Nanosyntax, przyrostek -ość, przymiotniki, przysłówki, nanosyntaktyka
References

Baker Mark (2003). Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Baunaz Lena, Lander Eric (2018a). Decomposing categories syncretic with the nominal complementizer. Glossa 3(1), 31, 1–27.

Baunaz Lena, Lander Eric (2018b). Nanosyntax: The basics. In Exploring Nanosyntax, Lena Baunaz, Karen De Clercq, Liliane Haegeman, Eric Lander (eds.), 16–56. New York: Oxford University Press.

Bondaruk Anna (2015). Two typologies of AP predicates in Polish – a comparison. Roczniki Humanistyczne LXIII(6), 7‒30.

Caha Pavel (2009). The Nanosyntax of Case. CASTL/University of Tromsø. Ph.D. dissertation.

Caha Pavel (2020). Nanosyntax: Some key features. Ms., available at https://ling.auf.net/lingbuzz/004437. Accessed May 30th 2021.

Caha Pavel (2021). Modeling declensions without declension features. The case of Russian. Acta Linguistica Academica (online first), 1–41.

Caha Pavel, Medová Lucie (2008). Czech adverbs as case-marked adjectives. In Studies in Formal Slavic Phonology, Morphology, Syntax, Semantics and Information Structure, Gerhild Zybatow, Uwe Junghanns, Denisa Lenertová, Petr Biskup (eds.), 31–42. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Caha Pavel, Taraldsen Medová Lucie (2020). Syncretism in nanosyntax and three types of passive participles in Czech. Naše řeč 103, 113–130.

Cyran Władysław (1967). Przysłówki polskie. Budowa słowotwórcza. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

De Clercq Karen (2020). The Morphosyntax of Negative Markers: A Nanosyntactic Account. Berlin/Boston: Mouton De Gruyter.

Dekier Jakub (2021). Morphosyntax of specific and non-specific indefinite markers. Glossa 6(1), 70, 1–33.

Dressler Wolfgang U. (1985). Morphonology: The Dynamics of Derivation. Ann Arbor: Karoma Publishers.

Dubisz Stanisław (ed.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gawełko Marek (1976). Sufiksy przymiotnikowe w języku polskim, niemieckim i francuskim: Studium z zakresu gramatyki kontrastywnej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Grzegorczykowa Renata (1979). Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. 3rd edition. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Grzegorczykowa Renata (1999). Przysłówek. In Gramatyka Współczesnego Języka Polskiego: Morfologia, 3rd edition, Renata Grzegorczykowa, Roman Laskowski, Henryk Wróbel (eds.), 524–535. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzegorczykowa Renata, Puzynina Jadwiga (1999). Rzeczownik. In Gramatyka współczesnego języka polskiego: Morfologia, 3rd edition, Renata Grzegorczykowa, Roman Laskowski, Henryk Wróbel (eds.), 389–468. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gussmann Edmund (1992). Back to front: Non-linear palatalisations and vowels in Polish. In Phonological Investigations, Jacek Fisiak, Stanisław Puppel (eds.), 5–66. Amsterdam: John Benjamins.

Gussmann Edmund (2007). The Phonology of Polish. Oxford: Oxford University Press.

Jabłońska Patrycja (2007). Radical Decomposition and Argument Structure. CASTL/University of Tromsø. Ph.D. dissertation.

Kramer Ruth (2015). The Morphosyntax of Gender. Oxford: Oxford University Press.

McCawley James (1968). The role of semantics in a grammar. In Universals in Linguistic Theory, Emmon Bach, Robert Harms (eds.), 124–169. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Lander Eric, Haegeman Liliane (2016). The nanosyntax of spatial deixis. Studia Linguistica 72(2), 362–427.

Neeleman Ad, Szendrői Kriszta (2007). Radical pro drop and the morphology of pronouns. Linguistic Inquiry 38, 671–714.

Orzechowska Paula (2019). Complexity in Polish Phonotactics: On Features, Weights, Rankings and P. Singapore: Springer.

Pantcheva Marina (2011). Decomposing Path: The Nanosyntax of Directional Expressions. CASTL/University of Tromsø. Ph.D. dissertation.

Post Michał (1986). Denominal Adjectivization in Polish and English. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Roy Isabelle (2013). Nonverbal Predication. Copular Sentences at the Syntax-Semantics Interface. Oxford: Oxford University Press.

Rozwadowska Bożena (2011). On the status of Polish adverbs in cross-linguistic perspective. In Generative Investigations: Syntax, Morphology, and Phonology, Piotr Bański, Beata Łukaszewicz, Monika Opalińska, Joanna Zaleska (eds.), 214–229. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing.

Rubach Jerzy (1984). Cyclic and Lexical Phonology: the Structure of Polish. Dordrecht: Foris.

Rubach Jerzy (2016). Polish yers: Representation and analysis. Journal of Linguistics 52, 421–466.

Rubach Jerzy, Booij Geert E. (2001). Allomorphy in optimality theory: Polish iotation. Language 77, 26–60.

Starke Michal (2006). The nanosyntax of participles. Lectures at the 13th EGG summer school, Olomouc.

Starke Michal (2009). Nanosyntax: A short primer to a new approach to language. Nordlyd 36(1), 1–6.

Stefańczyk Wiesław Tomasz (2010). Kilka uwag o słowotwórstwie polskiego przysłówka. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17, 223–227.

Szpyra Jolanta (1992). Ghost segments in nonlinear phonology: Polish yers. Language 68, 277–312.

Szpyra Jolanta (1995). Three Tiers in Polish and English Phonology. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szymanek Bogdan (1985). English and Polish Adjectives. A study in Lexicalist Word-Formation. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Szymanek Bogdan (1996). Polish denominal adjectives and the problem of lexical representation. In Rules and the Lexicon: Studies in Word Formation, Edmund Gussmann (ed.), 205–219. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Szymanek Bogdan (2015). A Panorama of Polish Word-Formation, 2nd edition. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Taraldsen Tarald Knut (2009). Lexicalizing number and gender in Lunigiana. Nordlyd 36(1), 113–127.

Taraldsen Tarald Knut (2010). The nanosyntax of Nguni noun class prefixes and concords. Lingua 120(6), 1522–1548.

Taraldsen Tarald Knut (2018). A recalcitrant syncretism. In The Unpublished Manuscript. A Collection of Lingbuzz Papers to Celebrate Michal Starke’s 50th Birthday, Pavel Caha, Karen De Clercq, Guido Vanden Wyngaerd (eds.), 109–116. Available at https://ling.auf.net/lingbuzz/003993. Accessed May 30th 2021.

Taraldsen Tarald Knut, Taraldsen Medová Lucie, Langa David (2018). Class prefixes as specifiers in Southern Bantu. Natural Language and Linguistic Theory 36(4), 1339–1394.

Taraldsen Medová Lucie, Wiland Bartosz (2018). Functional sequence zones and Slavic L>T>N participles. In Exploring Nanosyntax, Lena Baunaz, Karen De Clercq,

Liliane Haegeman, Eric Lander (eds.), 305–328. New York: Oxford University Press.

Taraldsen Medová Lucie, Wiland Bartosz (2019). Semelfactives are bigger than degree achievements. Natural Language and Linguistic Theory 37(4), 1463–1513.

Tolskaya Inna (2018). Nanosyntax of Russian verbal prefixes. In Exploring Nanosyntax, Lena Baunaz, Karen De Clercq, Liliane Haegeman, Eric Lander (eds.), 205–236. New York: Oxford University Press.

Waszakowa Krystyna (1993). Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wągiel Marcin, Caha Pavel (to appear). Complex simplex numerals. Acta Linguistica Academica.

Weerman Fred, Evers-Vermeul Jacqueline (2002). Pronouns and case. Lingua 112, 301–338.

Wiland Bartosz (2012). Prefix stacking, syncretism, and the syntactic hierarchy. In Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, Mojmir Dočekal, Marketa Ziková (eds.), 307–324. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Wiland Bartosz (2018). A note on lexicalizing ‘what’ and ‘who’ in Russian and in Polish. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 54(4), 573–604.

Wiland Bartosz (2019). The Spell-out Algorithm and Lexicalization Patterns: Slavic Verbs and Complementizers. Berlin: Language Science Press.

Wróbel Henryk (2001). Gramatyka języka polskiego. Kraków: Od Nowa.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line