Morphopragmatic View on the Ironic Use of Diminutives in Polish

Paulina Polak

Abstrakt

This paper focuses on the use of diminutives in Polish to express irony. The phenomenon is analyzed from the perspective of morphopragmatics (Dressler, Merlini Barbaresi 1994; Merlini Barbaresi 2015; Nagórko 2015) and reports on the results of a small-scale informant-based study, in which twelve respondents described their evaluation of the pragmatic meaning contributed by diminutives in three naturally-occurring spoken sentences. In most cases, there was a negative reaction to the diminutives as it was considered they represent an arrogant type of irony.

Słowa kluczowe: diminutives, morphopragmatics, irony, evaluation, conversation, perception
References

Biały Paulina (2013). Sociolinguistic contexts of using diminutives in Polish. In Language, Action, Interaction, Kamila Ciepiela, Janusz Badio (eds.), 89–100. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Biały Paulina (2017). Polish and English Diminutives in Literary Translation: Pragmatic and Cross-cultural Perspectives. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Biel Łucja (2004). Distance in English and Polish. Unpublished PhD dissertation. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Clift Rebecca (1999). Irony in conversation. Language in Society 28(4), 523–553.

Dressler Wolfgang U., Merlini Barbaresi Lavinia (1994). Morphopragmatics. Diminutives and Intensifiers in Italian, German, and Other Languages. Berlin‒New York: Mouton de Gruyter.

Głowiński Michał (ed.) (2002). Ironia. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria. Grice Paul (1975). Logic and conversation. In Speech Acts, Peter Cole, Jerry L. Morgan (eds.), 41–58. New York: Academic Press.

Haiman John (1994). Iconicity. In The Encyclopedia of Language and Linguistics, Ronald E. ASHER (ed.), Vol. 3, 1629–1633. Oxford: Pergamon Press.

Hutcheon Linda (2002). Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym. In Głowiński (ed.), 165–190.

Kaproń-Charzyńska Iwona (2007). Pragmatyczna funkcja formantów w opisie derywatów. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 63(1), 147–156.

Laalo Klaus (2001). Diminutives in Finnish child-directed and child speech: Morphopragmatic and morphophonemic aspects. Psychology of Language and Communication 5(2), 71–80.

Leech Geoffrey (2014). The Pragmatics of Politeness. Oxford: Oxford University Press.

Lockyer Dorota (2018). Affixed Interjections in English and Polish: A Corpus-based Study of Emotional Talk in Digital Communication and Literary Dialogue. Vancouver: University of British Columbia.

Müller Peter O., Ohnheiser Ingeborg, Olsen Susan, Reiner Franz (eds.) (2015). Word-Formation: An International Handbook of the Languages of Europe. Berlin: Mouton De Gruyter.

Nagórko Alicja (2007). Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nagórko Alicja (2015). Morphopragmatics in Slavic. In Müller et al (eds.), 1545–1560.

Merlini Barbaresi Lavinia (2015). The pragmatics of word-formation. In Word-Formation: An International Handbook of the Languages of Europe, Peter O. Müller et al. (eds.), 1128–1142. Berlin: Mouton De Gruyter.

Ponsonnet Maïa (2018). A preliminary typology of emotional connotations in morphological diminutives and augmentatives. Studies in Language 42(1), 17–50.

Sarnowski Michał (1991). Deminutiwum jako znak ironii. In Wartości w języku i tekście, Jadwiga Puzynina, Janusz Anusiewicz (eds.), 41–49. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o Kulturze.

Sperber Dan, Wilson Deirdre (2002). Ironia a rozróżnienie między użyciem i przywołaniem. In Głowiński (ed.), 75–108.

Tabakowska Elżbieta (1993). Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Zdunkiewicz Dorota (2001). Akty mowy. In Współczesny język polski, Jerzy Bartmiński (ed.), 269–280. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line