Morphological Case System of the Vilamovicean Noun – From the 20th to the 21st Century

Alexander Andrason

Abstrakt
The present paper provides a detailed analysis of the declensional morphology of the Vilamovicean nominal system. The author describes all the declensional patterns of masculine, feminine and neuter nouns that are available in this language in the 21st century, and compares them to the situation attested to before the period of the Second World War. The evidence demonstrates that the Vilamovicean declensional system of nouns has undergone certain important changes over the last 100 years. While the regular case marking has essentially been maintained, various novel by-forms have emerged and in some instances even substituted the respective old patterns. The majority of changes seem to affect masculine nouns, while the feminine and, especially, neuter substantives are less affected by morphological modifications. The author concludes that the modern variants found in the shape of plural and singular forms are imposed both by the gender of a noun and its phonetic properties.
 
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiona została szczegółowa analiza morfologii deklinacyjnej rzeczownika w języku wilamowskim. Autor opisuje wszystkie paradygmaty deklinacyjne rzeczowników rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego występujące w tym języku w XXI wieku i porównuje je do stanu poświadczonego dla okresu przed II wojną światową. Dane językowe pokazują, że w ciągu ostatnich stu lat w wilamowskim systemie deklinacyjnym zaszły istotne zmiany. O ile regularne wykładniki przypadka zasadniczo zachowały się, pojawiły się różnorakie innowacyjne formy oboczne, w niektórych przypadkach wypierając nawet odpowiadające im starsze wzorce odmiany. Większość zmian można zaobserwować w przypadku rzeczowników rodzaju męskiego, podczas gdy rzeczowniki żeńskie i nijakie są mniej podatne na modyfi kacje morfologiczne. Autor dochodzi do wniosku, iż współczesne warianty, które obserwujemy w formach mnogich i pojedynczych, są zależne od rodzaju jak i właściwości fonetycznych rzeczownika.
Słowa kluczowe: Germanic languages, minority languages, Vilamovicean, nominal system, case , języki germańskie, języki mniejszości, wilamowicki, system rzeczownikowy, przypadek
References

Andrason Alexander (2010a). Vilamovicean verbal system – Do the Preterite and the Perfect mean the same?. Linguistica Copernicana 3, 371–285.

Andrason Alexander (2010b). Expressions of futurity in the Vilamovicean language. Stellenbosch Papers in Linguistics PLUS 40, 1–11.

Andrason Alexander (2011). Vilamovicean Passive. Linguistica Copernica 5, 221–242.

Andrason Alexander (2013). The semantics of the Vilamovicean verbal system – Part 1 (empirical study). Studia Linguisticae Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 130, 7–39.

Andrason Alexander (2014). The semantics of the Vilamovicean verbal system – Part 2 (explanation and modeling). Studia Linguisticae Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131, 1–20.

Andrason Alexander, Król Tymoteusz (forthcoming a). Gramatyka języka wilamowskiego.

Andrason Alexander, Król Tymoteusz (forthcoming b). Materials for the Vilamovicean Dictionary – the letter Z. Annales Neophilologiarum 6.

Besch Werner, Knoop Ulrich, Putschke Wolfgang, Wiegand Herbert (eds.) (1983). Dialektologie, vol. 2. Berlin: Mouton De Gruyter.

Kleczkowski Adam (1920). Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Fonetyka i fleksja. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Kleczkowski Adam (1921). Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Składnia i szyk wyrazów. Poznań: Polska Akademia Umiejętności.

Król Tymoteusz (2011). S’ława fum Wilhelm. Wilamowice: Dimograf.

Lasatowicz Maria (1992). Die deutsche Mundart von Wilamowice zwischen 1920 und 1987. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Latosiński Józef (1990) [1909]. Monografia miasteczka WilamowicNa podstawie źródeł autentycznych. Kraków: Drukarnia Literacka pod zarządem L. K. Górskiego.

Młynek Ludwik (1907). Narzecze wilamowickie. Tarnów: J. Pisz.

Mojmir Hermann (1930–1936). Wörterbuch der deutschen Mundart von Wilamowice. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Morciniec Norbert (1984). Die flämische Ostkolonisation und der Dialekt von Wilamowice in Südpolen. Slavica Gandensia 11, 7–18.

Morciniec Norbert (1995). Zur Stellung des deutschen Dialekts von Wilmesau/Wilamowice in Südpolen. In Anfänge und Entwicklung der deutschen Sprache im mittelalterlichen Schlesien, Gundolf Keil, Josef Joachim Menzel (eds.), 71–81. Sigmaringen: Jan Thorbecke.

Ritchie Carlo (2012). Some considerations on the origins of Wymysorys. Sydney: University of Sydney B.A dissertation.

Ryckeboer Hugo (1984). Die “Flamen” von Wilamowice. Versuch zur Deutung einer Bäuerlichen Uberlieferung. Slavica Gandensia 11: 19–34.

Wicherkiewicz Tomasz (2003). The Making of a Language (Trends in Linguistics, Documentation 19). Berlin: Mouton de Gruyter.