Misja i cele

Głównym celem czasopisma jest stworzenie forum dyskusyjnego dla językoznawców z Polski i zagranicy, w których polu zainteresowań znajduje się między innymi język polski. Drugim celem jest popularyzacja wśród międzynarodowej społeczności językoznawców rezultatów badań językoznawczych prowadzonych w Polsce. Redakcja udostępnia łamy czasopisma dla prezentowania wyników badań, które mieszczą się w ramach różnych nurtów teoretycznych, nie czyniąc preferencji dla żadnego konkretnego modelu.

Prace prezentowane w SPL dotyczą różnych działów języka oraz dziedzin współczesnego językoznawstwa: fonologii, morfologii, morfofonologii, składni, morfoskładni, semantyki, pragmatyki, struktury informacyjnej, stylistyki językoznawczej, frazeologii, analizy dyskursu, leksykologii i leksykografii, kontaktów językowych, typologii językoznawczej, językoznawstwa generatywnego, historycznego, kognitywnego, korpusowego, kwantytatywnego, psycholingwistyki, socjolingwistyki, a także translatologii.

Czasopismo publikowane jest w języku angielskim na zasadach otwartego dostępu, a jego treść dostępna jest bez dodatkowych opłat zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dozwolone jest czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, przeszukiwanie oraz tworzenie odsyłaczy internetowych do treści artykułów bez wcześniejszej zgody wydawcy bądź autora. Taki użytek jest zgodny z definicją otwartego dostępu Budapesztańskiej Inicjatywy Otwartego Dostępu (BOAI).

Redakcja deklaruje wersję internetowa czasopisma jako pierwotną. 

Informujemy, że artykuły zamieszczone w czasopiśmie otrzymują 70 punktów.