Procedura recenzowania

Redakcja przeprowadza wstępną kwalifikację nadesłanych tekstów. Teksty zaakceptowane przez Redakcję zostają oddane do recenzji do dwóch recenzentów z listy współpracujących recenzentów, afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta Autora/Autorów artykułu. Recenzje są anonimowe. Recenzja udostępniona Autorowi nie zawiera danych o Recenzencie. Lista Recenzentów jest zamieszczana na stronie internetowej pisma. Artykuł przyjmowany jest do publikacji jeśli obie recenzje zawierają jednoznaczną konkluzję, że tekst nadaje się do druku. Recenzja może zawierać konieczne zdaniem Recenzenta, poprawki i uzupełnienia. Autorowi przysługuje prawo ustosunkowania się do recenzji i wprowadzenia poprawek i/lub uzupełnień. Jeśli recenzenci różnią się w ocenie tekstu, o przyjęciu do druku decyduje opinia trzeciego recenzenta wyznaczonego przez Redakcję w porozumieniu z Radą Naukową. 

Zgłoszony tekst może zostać odrzucony na etapie wstępnej kwalifikacji, jeśli nie mieści się w profilu naukowym czasopisma (patrz „Misja i cele”) lub w wyniku procedury recenzyjnej, w przypadku gdy obie recenzje zawierają jednoznaczną konkluzję, że tekst nie nadaje się do druku. W przypadku odrzucenia tekstu, recenzent jest zobowiązany do uzasadnienia oceny artykułu (patrz Formularz recenzencki w „Umowy i formularze”). Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest nieodwołalna.