Dla Autorów

Formatowanie tekstu głównego

Tekst powinien być napisany z podwójnym odstępem i szerokimi marginesami, z podziałem na sekcje i jeśli to konieczne podsekcje, każda z odpowiednim nagłówkiem. Dla wyróżnienia wyrazów należy stosować podkreślenie (w druku zastosowane zostanie pismo rozstrzelone). Cytowane formy językowe należy wyróżnić kursywą i objaśnić po angielsku w pojedynczym cudzysłowie. Cytaty z języka rosyjskiego i innych języków słowiańskich zapisywanych alfabetem opartym na cyrylicy powinny być podane albo w grafii oryginalnej, albo w transliteracji angielskiej. Cytując rosyjskie (bądź inne słowiańskie) nazwisko w tekście, należy używać transliteracji angielskiej.

Ilustracje i tabele prosimy umieszczać na odrębnych stronach na końcu artykułu. Powinny być ponumerowane kolejno i zatytułowane; w tekście musi znaleźć się odniesienie do nich. Prosimy oznaczyć w nim również miejsce, w którym mniej więcej ma znaleźć się ilustracja bądź tabela, np. Insert Figure 1 about here. Przypisy powinny być ograniczone do minimum i ponumerowane kolejno w całym artykule. Przypis nie może zawierać jedynie odsyłacza do literatury.

Cytaty w tekście powinny zawierać nazwisko/nazwiska autora/autorów lub redaktora/redaktorów, rok produkcji i stosowanie do potrzeb, numery stron:

(Black 1987: 111-230) (Black et al. 1998: 15) (Black 1987)
(Black 1978, 1996) (Black and White 1987) (Black 1987a, 1978b)
(Black 1987:56) (Black 1987; White 1986) (Black 1987 [1964])

Cytaty w języku innym niż angielski należy przetłumaczyć na angielski, a oryginał umieścić w przypisie.

Cytaty powinny być opatrzone odniesieniami do dokładnych numerów stron: (Black 1987: 111-113), a nie 111ff).

Bibliografia
Wszystkie prace cytowane w tekście (i tylko te) powinny zostać umieszczone w bibliografii (References) na końcu tekstu, zgodnie z alfabetycznym porządkiem nazwisk autorów. Odniesienia do książek powinny zawierać informacje zarówno o miejscu publikacji jak i o wydawcy. W przypadku artykułów prosimy o podanie przedziału stron, a w przypadku czasopism, numeru tomu i wydania. Tytuły czasopism i książek prosimy podawać kursywą.  Nazwiska autorów bądź redaktorów powinny być podane kapitalikami. Adresy bibliograficzne dla publikacji w alfabetach opartych na cyrylicy prosimy podawać w oryginalnej grafii. Prosimy nie skracać tytułów czasopism.

Przykładowe adresy bibliograficzne:

Książka

BACHE Carl, BASBØL Hans, LINBERG Carl-Erik (eds.) (1994). Tense, Aspect and ActionEmpirical and Theoretical Contributions to Language Typology. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

БОГУСЛАВСКИЙ Игорь. М. (1996). Сфера действия лексических единиц. Москва: Языки русской культуры.

SZUPRYCZYŃSKA Maria(1996). Pozycja składniowa frazy celownikowej w języku polskim. Toruń: TopKurier.

Rozdział wksiążce

DURST-ANDERSEN Per (1994). Russian aspect as different statement models. In BACHE,  BASBØL, LINDBERG (eds.) , 81–112.

[Jeśli z książki cytowany jest więcej niż jeden artykuł].

MCNEILL David (1997). Growth points cross-linguistically. In Language and conceptualization, Jan NUYTS, Eric PEDERSON (eds.), 190-212. Cambridge: Cambridge University Press.

[Jeśli z książki cytowany jest tylko jeden artykuł]

WEISS Daniel (2003). Raum-Zeit-Metaphorisierung bei polnischen Präpositionen.In Präpositionen im Polnischen. (= Studia Slavica Olderbungensia 11). Gerd HENTSCHEL, Thomas MENTZEL (eds.), 333–354. Oldenburg: Bibliotheks– und Informationssystem der Universität Oldenburg.

Artykuł w czasopiśmie:

DENDALE Patric, TASMOWSKI Liliane (2001). Introduction: Evidentiality and related notions. Journal of Pragmatics 33, 339–348.

JONES Todd (1997). Thick description, fat syntax, and alternative conceptual systems. Pragmatics and Cognition 1, 131–162.

WILLIM Ewa (2003). O przypadku fraz z liczebnikiem typu pięć w podmiocie i mechanizmach akomodacji. Polonica XXII–XXIII, 233–254.

Adresy bibliograficzne materiałów internetowych muszą zawierać pełny adres strony.


Zgłaszanie artykułów

Artykuły o maksymalnej długości 8000 wyrazów prosimy przesyłać w języku angielskim. Redakcja może zakwalifikować do recenzji również artykuł w języku polskim, a wyjątkowo również w języku rosyjskim lub innym języku słowiańskim. Artykuły autorów, dla których angielski nie jest językiem rodzimym, powinny być przed wysłaniem przeczytane przez native speakera. Tekst prosimy wysłać w wersji elektronicznej (plik zapisany w formacie doc, docx, odt) jako załącznik i dołączyć plik w formacie pdf. Prosimy załączyć abstrakt (ok. 200 słów), streszczenie w języku polskim (ok. 200 słów) oraz sześć słów-kluczy. Tekst nie może zawierać informacji o autorze, autoodniesienia w tekście powinny mieć formę (Author)/(Author and Co-author(s)). Imię i nazwisko autora, afiliację oraz adres elektroniczny prosimy zamieścić w mailu zgłoszeniowym.

Artykuły prosimy wysyłać na adres: ewa.willim@uj.edu.pl

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej. Artykuły przyjmowane są w sposób ciągły.


Zapora ghostwriting i guest authorship

Po przyjęciu artykułu do druku autor otrzymuje do podpisania oświadczenie potwierdzające własne autorstwo i nienaruszanie praw innych osób. Redakcja oświadcza, że wszelkie ewentualne przypadki ghostwriting i guest authorship będą ujawniane.


Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting" i "guest autorship"redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. "Ghostwriting" i "guest autorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://www.wuj.pl/), które ma swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Michałowskiego 9/2 (kod 31-126, tel. 12-631-18-80 / 81 / 83).