Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne,2017, Tom XXV

Redaktor naczelny: Irena Stawowy-Kawka
Rok wydania: 2017

Słowa kluczowe: Bułgaria, mur na granicy państwowej, kryzys uchodźczy, bezpieczeństwo narodowe, mniejszości w Słowenii, kryzys uchodźczy w Słowenii, słoweńska polityka, kryzys migracyjny, islam w Albanii, prawosławie w Albanii, katolicyzm w Albanii, radykalizm islamski, ekumenizm, tolerancja religijna, ateizacja, Albania po 1991 r., Albania, Serbia, Yugoslavia, unitarism, irredentism, separatism, Prizren League, Pec League, Yugoslav federation, Balkan federation, Czarnogórcy, Serbowie, Albańczycy, mniejszości etniczne, tożsamość, konflikty, dziedzictwo, źródła ikonograficzne, znaczek pocztowy, treść wizerunku, znaczenie społeczne, Pologne, France, intellectuels, exilés politiques, relations reciproques, Komisja Spraw Zagranicznych Senatu, wojska radzieckie, ewakuacja, tranzyt, Polska, Niemcy, ZSRR, Europa Środkowa, emigracja polityczna, stosunki Wschód–Zachód, integracja europejska, Solidarność, Jan Kułakowski, związki zawodowe, Światowa Konfederacja Pracy, Departament Stanu USA, Foreign Office, Rada NATO, polski kryzys 1980, zagrożenie interwencją, Rumunia, RWPG, stosunki gospodarcze, federacja środkowoeuropejska, polityka rządów emigracyjnych, plan Sikorskiego, sprawa polska w czasie II wojny, diplomatie culturelle française, L’Europe centrale et orientale, les années trente du XX-e s, from formaLIsm to semIotIcs Streszczenie Kultura masowa pojawiła się w latach dwudziestych XX w. jako przedmiot badań formalistów rosyjskich, którzy rozpoczęli dyskusję na temat jej specyfiki i wyznaczników. w artykule rozważane są prekursorskie teoretyczne ustalenia na temat kultury masowej: Borysa eichenbauma, Jurija tynianowa i wiktora szkłowskiego, którzy badając kulturę/literaturę niską, koncentrowali się na kwestiach dzieła literackiego oraz autora-twórcy, pojmowanych w kontekście społecznym, mówili o dynamizmie, ewolucji, rozwoju i zamienności/wymienialności zjawisk literackich, a także systemowości i funkcjonalności szeregów kulturowych. Istotny był także namysł formalistów nad kinematografią i wypracowanie teorii o estetyce kina. w artykule ukazuje się również dokonania Jurija Łotmana, semiotyka i kulturologa, który czerpiąc z inspiracji formalistycznej, poszerzył znacznie opis i rozumienie kultury masowej, między innymi o aspekt teorii informacji. Łotmanowski model systemu literackiego ujmował semiotykę zjawisk kulturowych, pogranicznych i niesystemowych, wypierających elementy kultury oficjalnej. w rozważaniach mowa jest również o problemie wartościowania kultury masowej. Summary mass culture became a subject of investigation for the russian formalists in the 1920, who started a debate on the nature and the exponents of this phenomenon. In the article is considered the theory of mass culture Boris eikhenbaum, yuri tynyanov and Viktor shklovsky. when researching low culture and literature, these authors focused on the issue of a literary work and its author-creator as perceived in the social context. they talked about dynamics, PoLsKa aKademI a UmIeJ ę t n o ś c I tom XII KULtUra sŁowIan. rocznIK KomIsJI KULtUry sŁowIan PaU 2016 Publikacja jest udostępniona na licencji creative commons (cc By-nc-nd 3.0 PL). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ ALAIN SOUBIGOU Université de la Sorbonne Paris I L’AFFAIRE DE JAWORZYNA (JAVOŘINA), 1919–1923, UN DILEMME FRANÇAIS Les mots-clés: Pologne, Tchécoslovaquie, Teschen, Pilsudski, Beneš, Spiš, Orava, Javořina, Jaworzyna, Mission militaire française, diplomatie française, Jan III Sobieski, wojny polsko-tureckie, polityka bałtycka, koalicja antyturecka, Uniwersytet Padewski, Metryka polska, lata 1591–1598, polscy studenci, ich znaki szczególne

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności i jej rozwój pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Machnika

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 7-11
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.001.7247

Nieznana Matriculazione Università Legista Polona Uniwersytetu Padewskiego z lat 1591–1598

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 13-26
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 0.4467/2543733XSSB.17.002.7248

Działania Jana III Sobieskiego w celu wzrostu znaczenia Rzeczypospolitej w Europie w latach 1674–1683

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 27-42
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.003.7249

L’aff aire de Jaworzyna (Javořina), 1919–1923, un dilemme français

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 43-56
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.004.7250

Les Instituts français au centre d’un programme d’expansion intellectuelle en Europe centrale et orientale, 1936–1938

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 57-66
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.005.7251

Zakres i formy współpracy polityków środkowoeuropejskich na uchodźstwie w czasie II wojny światowej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 67-85
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.006.7252

Współpraca polsko-rumuńska w ramach RWPG do roku 1962 (do XVI sesji RWPG)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 87-111
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.007.7253

Mocarstwa zachodnie wobec kryzysu w Polsce z grudnia 1980 r.

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 113-126
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.008.7254

Działalność Jana Kułakowskiego na rzecz Polski w europejskim ruchu syndykalistycznym.

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 127-137
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.009.7255

Państwa Europy Środkowej i ich próby zbliżenia z EWG przed 1989 r.

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 139-154
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.010.7256

Problem wycofania radzieckich wojsk z Niemiec i z Polski w obradach Komisji Spraw Zagranicznych Senatu 25 stycznia 1991 r.

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 155-171
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.011.7257

La Pologne en France: les diff érences de perception entre l’opinion publique et les intellectuels français

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 173-190
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.012.7258

Znaczek pocztowy jako źródło ikonograficzne

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 191-206
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.013.7259

Stosunki etniczne w Czarnogórze – aspekt historyczny i współczesny

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 207-227
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.014.7260

The Albanian Factor in Serbia/Yugoslavia in 19th and 20th Centuries

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 229-238
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.015.7261

Między chrześcijaństwem a islamem. Albania jako kraj wielu wyznań po 1991 roku

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 239-258
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.016.7262

Polityka Republiki Słowenii wobec kryzysu migracyjnego w Europie

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 259-289
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.017.7263

Polityczne aspekty zarządzania kryzysem migracyjnym w Bułgarii w latach 2013–2016

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 291-306
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.018.7264