Zakres i formy współpracy polityków środkowoeuropejskich na uchodźstwie w czasie II wojny światowej

Józef Łaptos

Abstrakt

All the states of German-occupied Europe had their governments in exile during the Second World War. The main goal of the Central European states was to regain independence, but not to return to status quo ante, as all of them, with the laudable exception of Czechoslovakia, were autocratic before 1939. Acquiring allies required convicting them about the willingness to establish the democratic rule. One of the main arguments was the vision of Central European federation. The federation was not only a synonym of democracy, but also an opportunity to strengthen the entire area. Sikorski’s government was particularly active in this field, acquiring Western allies for its plans, but did not manage to convince Stalin with their help.

Słowa kluczowe: federacja środkowoeuropejska, polityka rządów emigracyjnych, plan Sikorskiego, sprawa polska w czasie II wojny
References

Archiwa:

Archives Historiques de l’Union Européenne en Florence (AHUE)

Archives du Ministère des Affaires Etrangères (belges) [AMAE(b)]

National Archives of the United States, Washington D.C. (NA) – Foreign Nationalities Branch Files 1942–1945

Polski Instytut Naukowy w Ameryce (PIN) – Kolekcja Feliksa Grossa.

Pamiętniki:

Hodza M., Federation in Central Europe: Reflexions and Remniscences, Jarrolds Publishers Limited, London 1942.

Mitkiewicz L., Z generałem Sikorskim na obczyźnie, Biblioteka Kultury, t. 157, Paryż 1968.

Raczyński E., W sojuszniczym Londynie, Londyn 1960.

Spaak P.-H., Combats inachevés, t. I, Paris 1968.

Beneš V., The Mission of Small Nations, Chicago 1941.

Opracowania:

Drąg-Korga Iwona, Polska Walczy! Działalność propagandowa rządu RP na uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego 1939–1945, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Bełchatów 2011.

Gross F., Federacje i konfederacje europejskie. Rodowód i wizje, INP PAN, Warszawa 1994.

Gross F., Crossroads of two Continents. A Democratic Federation of East-Central Europe, Columbia University Press, New York 1945.

Gross F., Russian political emigration of 1948, „Journal of Central European Affairs”, t. 9, lipiec 1949, s. 150–158.

Hanc J., From Polish-Czechoslovak Collaboration to Eastern Organization, „New Europe”, czerwiec 1941.

Kacewicz G., Great Britain, The Soviet Union and the Polish Government in Exile 1939–1945, Martins Nijhoft Publishers, Hague–Boston–London 1979.

Kamiński M. K., Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939–1945, Warszawa 2005.

Kisielewski T., Federacja środkowoeuropejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939–1943, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1991.

Komarnicki T., Próby stworzenia związku polsko-czechosłowackiego w okresie II wojny światowej, „Sprawy Międzynarodowe”, Londyn, cz. I nr 2–3/1947, cz. II nr 1/1948.

Łaptos J., Misztal M. (red.), American Debates on Central European Union, 1942–1944. Documents of the American State Department, Presses Internationales Universitaires, Peter Lang (seria Euroclio), Bruxelles–Berlin–Frankfurt–New York–Oxford–Wien 2002.

Muhlstein A., The United States of Central Europe, „New Europe”, luty 1941.

O’Sullivan C. D., Sumner Welles, Postwar Planning, and the Quest for a New World Order, 1937–1943, Columbia UP, New York 2008. Praca dostępna on line: www.gutenberg-e.org/osc01/frames/fosc07.html.

Prażmowska A. J., Britain and Poland 1939–1943. The Betrayed Ally, Cambridge University Press, 1997.

Znamierowska-Rakk E., Projekty unifikacji państw bałkańskich w latach II wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” 2001/3, s. 85–97.

Zurcher A. J., The Struggle to Unite Europe 1940–1958, New York 1958.