Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne,2019, Tom XXVIII

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka
Rok wydania: 2019
Redaktorzy tomu XXVIII: Prof. Maciej Kawka i Prof. Irena Stawowy-Kawka

Słowa kluczowe: tekst, gatunek, dyskurs, prasa, multimodalność / text, genre, discourse, press, multimodality, prasoznawstwo na ziemiach polskich, prekursorzy badań nad prasą, Galicja, Stanisław Jarkowski, instytucjonalizacja, periodyki prasoznawcze, kształcenie dziennikarzy, ośrodek badań nad prasą / press studies in the Polish lands, precursors to press studies, institutionalization, press journals, journalist training, press research center, dyskurs medialny, nagłówek prasowy, gatunek prasowy, prasa krakowska / media discourse, press headline, press genre, Krakow press, syndykat, dziennikarz, zawód, etyka mediów, wolność słowa, prawo prasowe, organizacja zawodowa / syndicate, journalist, Krakow, professional, media ethics, freedom of the press, press law, reportaż wojenny, reportaż polski, I wojna światowa, Legiony polskie, „Nowa Reforma” „Ilustrowany Tygodnik Polski”, Gustaw Daniłowski, Juliusz Kaden-Bandrowski / war reportage, Polish reportage, World War I, Polish legions, “Nowa Reforma” (“The New Reform”), “Ilustrowany Tygodnik Polski” (“The Illustrated Polish Weekly”), Juliusz Kaden-Bandrowski, „Czas’’, „Ilustrowany Kurier Codzienny’’, historia prasy polskiej, prasa codzienna, dzienniki / ‘Czas’ (‘Time’), ‘Ilustrowany Kurier Codzienny’ (‘Illustrated Daily Courier’), history of the Polish press, daily press, daily newspapers, Kraków, prasa katolicka, II Rzeczpospolita, inspiracje, Adam Stefan Sapieha, Ferdynand Machay / Krakow, catholic press, Second Polish Republic, inspirations, Ferdynand Machay, tygodnik „Dzwon Niedzielny”, prasa krakowska, państwo – naród – społeczeństwo / State, nation, society in the narrative of the “Dzwon Niedzielny” weekly (in the interwar period) the “Dzwon Niedzielny” weekly, state – nation – society, prasa rosyjska, odzyskanie niepodległości, wizerunek Polski / Russian press, regaining independence, image of Poland, Polska – Rosja – prasa – kultura – kody kulturowe / Poland – Russia – newspapers – culture – cultural codes, historia prasy, strajki drukarzy, kampania wyborcza 1922 / press history, printers’ strikes, election campaign 1922, Joseph Roth, Listy z Polski, reportaż, podróż / Joseph Roth, Letters from Poland, Galicia, reportage, travel, fotoreportaż, fotomontaż, Adam Karaś, „Nowości Ilustrowane’’, kadr, atelier fotograficzne, odwach, niepodległość / photo reportage, photomontage, frame, photographic studio, guardroom, independence

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Tekst prasowy jako przedmiot badań – ewolucja, transgresja, multimodalność

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 9-15
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.001.11400

Początki badań prasoznawczych pod zaborami i w Polsce odrodzonej: tropy galicyjskie i krakowskie

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 17-28
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.002.11401

Językowa forma nagłówka prasowego w dyskursie medialnym odrodzonej Rzeczypospolitej (na przykładzie „Ilustrowanego Dziennika Polskiego” z 1919 r.)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 29-37
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.003.11402

Syndykat Dziennikarzy Krakowskich 1912–1939

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 39-48
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.004.11403

Pierwsze polskie reportaże z frontów Wielkiej Wojny – w „Nowej Reformie” i „Ilustrowanym Tygodniku Polskim” (aspekt genologiczny i historyczny)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 49-63
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.005.11404

Problematyka społeczna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego’’ i krakowskiego „Czasu’’ w pierwszych dniach niepodległej Polski

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 65-75
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.006.11405

Inspiracje krakowskiej prasy katolickiej w dobie odzyskiwanianiepodległości i w początkach II Rzeczpospolitej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 77-95
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.007.11406

Państwo, naród, społeczeństwo w narracji tygodnika „Dzwon Niedzielny” (w dwudziestoleciu międzywojennym)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 97-106
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.008.11407

Wizerunek Polski w rosyjskiej prasie w przededniu odzyskania niepodległości (szkic problematyki na bazie „Izwiestii” i „Prawdy”)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 107-112
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.009.11408

Obraz Rosji i Rosjan w krakowskiej prasie 1918 roku. Perspektywa kulturowa: kodowanie – dekodowanie i re-kodowanie

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 113-129
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.010.11409

98 dni „Wiadomości Krakowskich” (1922–1923)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 131-143
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.011.11410

„Podróżuję po Polsce – po starej ziemi i po nowym państwie”. Niepodległa oczyma Josepha Rotha

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 145-154
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.012.11411

Adam Karaś, fotoreporter krakowskiej niepodległości

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 155-165
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.013.11412