„Podróżuję po Polsce – po starej ziemi i po nowym państwie”. Niepodległa oczyma Josepha Rotha

Edyta Żyrek-Horodyska

Abstrakt

I Am Traveling Through Poland – the Old Land and the New Country. Independent Poland Through the Eyes of Joseph Roth

The article presents the book entitled Letters from Poland by Joseph Roth, in which the journalist creates a journalistic portrait of Poland right after the country regained its independence. Research shows that in this text the author remains both: a part of the country and “the alien’’. He treats his return to Poland as an opportunity to confront the memories and present times. Roth’s comments created during the journey are not only an expression of admiration for the independent country, but they also bring a bitter reflection on anti-Semitism, social exclusion or political sluggishness. 

Słowa kluczowe: Joseph Roth, Listy z Polski, Galicja, reportaż, podróż / Joseph Roth, Letters from Poland, Galicia, reportage, travel
References

Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku. Polityka kultura gospodarka, pod red. A. Kisztelińskiej-Węgrzyńskiej, K.A. Kuczyńskiego, Łódź 2014.

Balcerzan E., Niewyrażalne czy nie wyrażone?, „Teksty Drugie” 1997, nr 3.

Grabowski M., Wspominając świętego pijaka Józefa Rotha, na: https://polskatimes.pl/wspominajac- swietego-pijaka-jozefa-rotha/ar/488509 (dostęp: 2.11.2018).

Markowski M.P., Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999.

Mathew C., Ambivalence and irony in the works of Joseph Roth, Frankfurt 1984.

Pietrzak M., Recenzja i felieton na tle przemian prasy polskiej. Kilka uwag z ewolucji gatunku, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2014, t. LX.

Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN, pod red. M. Zybury, Warszawa 1996.

„Postęp” 10.07.1924.

Roth J., Listy z Polski, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 2018.

Rosenfeld S., Understanding Joseph Roth, Columbia 2001.

Samotny wizjoner. Joseph Roth we wspomnieniach przyjaciół, esejach krytycznych i artykułach prasowych, pod red. E. Jogałły, przekł. P. Krzak, kraków 2013.

Sokołowicz M., Galicyjski raj utracony. Wielokulturowa wizja Galicji przełomu wieków w pismach Josepha Rotha, Galicja. Studia I Materiały” 2016, nr 2.

Śląsk–Polska–Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej. Xięga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, do druku przygot. A. Sułek, M.S. Szczepański, Katowice 1998.

Wańkowicz M., Karafka La Fontaine’a, Kraków 1983.

Żyrek-Horodyska E., Wieszczowie i gazeciarze. Europejska publicystyka epoki romantyzmu, Kraków 2016.