98 dni „Wiadomości Krakowskich” (1922–1923)

Agnieszka J. Cieślikowa

Abstrakt

98 Days of „Wiadomości Krakowskie” (1922–1923)

The article presents the “Wiadomości Krakowskie” newspaper, which existed for 98 days in Krakow in 1922 and 1923, and the circumstances of its creation. Before the election to the Polish Parliament in 1922, a strike of printers and typesetters broke out in Krakow. It blocked the possibility of publishing the largest daily newspapers of Krakow: “Czas”, “Nowa Reforma”, “Goniec Krakowski”, “Głos Narodu”, “Ilustrowany Kurier Codzienny” and “Nowy Dziennik”. After a few days of the strike, their editors launched an edition of a common daily under the name “Wiadomości Krakowskie”. In the period of the hot pre-election campaign, the editors of extremely different political options prepared and published a politically neutral newspaper. This state, as a result of the prolongation of the strike, lasted for over three months. 

Słowa kluczowe: historia prasy, prasa krakowska, strajki drukarzy, kampania wyborcza 1922 / press history, Krakow press, printers’ strikes, election campaign 1922
References

Bąkowski k., Diariusz, t. 18. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, nDigoRP026265, k. 120.

Do PT Prenumeratorów i Agencji, „Wiadomości Krakowskie” 1922, nr 3 z 19 października, s. 3.

Do wiadomości kół akademickich w Krakowie, „Naprzód” 1922, nr 245, s. 4.

Echa strajku drukarskiego w Krakowie, „Nowości Ilustrowane” 1923, nr 6, s. 9.

Guzowski Z., Gadziecho gazeta stanu wojennego w Krakowie, „Zeszyty Prasoznawcze” 1997, nr 1–2, s. 80–96.

I Wasza wina, panowie właściciele drukarń i wydawcy! Wiadomości Krakowskie” 1922, nr 15 z 2 listopada, s. 1.

Krawczyńska J., Na przełomie września i października 1939 r. Notatka o „Gazecie Wspólnej” (od 27–29 września) i wydawnictwach dzienników warszawskich (od 30 września do 9 października) pod okupacją hitlerowską, „Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1969, t. 8, z. 3, s. 339–347.

Kronika tygodniowa, „Nowości Ilustrowane” 1922, nr 41 (18 listopada), s. 8.

Kryzys w strajku krakowskim, „Przegląd Graficzny i Papierniczy” 1923, nr 1, s. 3.

Listy krakowskie. Cracovia opressa, „kurier Poznański” 1922, nr 276 z 1 grudnia, s. 3–4.

Nic innego, tylko strejki, „Gwiazdka Cieszyńska” 1922, nr 99 z 24 listopada, s. 4.

Petit, Łamistrajcy krakowscy, „Wiadomości Graficzne” 1923, nr 3, s. 7.

Pieczonka M., Wokół lwowskiej i krakowskiej „Chwili (1906, 1913). Komunikat, [w:] Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX, Kraków 1996, s. 203–208.

Po strejku drukarzy, „gazeta Robotnicza” 1923, nr 22 (z 28 stycznia), s. 3.

Podłoże strajku drukarskiego, „Wiadomości Krakowskie” 1922, nr 11 z 28 października, s. 1.

Policyant nr 79 w mundurze – łamistrejkiem w drukarni „Prawda”, „Naprzód” 1922, nr 250, s. 5.

Rzepeccy T. I W., Sejm i Senat 1922–1927, Poznań 1923.

Śp. Michał Konopiński, „Nowa Reforma” 1928, nr 96 (26 kwietnia), s. 1.

Społeczeństwo w walce o swobodę słowa. Kwiat inteligencji krakowskiej przeciw roszczeniom składaczy drukarskich, „Wiadomości Krakowskie” 1922, nr 13 z 30 października, s. 2.

Strajk drukarski, „Wiadomości Krakowskie” 1922, nr 9 z 26 października, s. 4.

Strajk drukarski. Lojalność Pana Prezesa, „Wiadomości Krakowskie” 1922, nr 13, s. 5.

Strajk drukarzy w Krakowie, „Wiadomości Krakowskie” 1922, nr 7 z 23 października, s. 4.

Strajk zecerów, „Rzeczpospolita” 1922, nr 278 z 12 października, s. 5.

Strajk zecerów w Lublinie zakończony, „Słowo Polskie” 1922, nr 242 z 22 października, s. 3.

Strejk drukarski we Lwowie, „Naprzód” 1922, nr 244, s. 6.

W odpowiedzi pp. Profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Naprzód” 1922, nr 250 z 2 listopada, s. 2.

Wobec strajku drukarskiego, „Wiadomości Krakowskie” 1922, nr 1, s. 1.

Z Krakowa, „Polska Zbrojna” 1922, nr 314 z 18 listopada, s. 6.

Zakończenie strajku drukarzy. Komunikat Związku właścicieli drukarń i Stowarzyszenia drukarzy, „Naprzód” 1923, nr 22 z 24 stycznia, s. 4.

Zieleniewski L., Polskie dzienniki wspólne, „Prasa” 1938, nr 4, s. 9.