Państwo, naród, społeczeństwo w narracji tygodnika „Dzwon Niedzielny” (w dwudziestoleciu międzywojennym)

Anna Pachowicz

Abstrakt

State, Nation, Society in the Narrative of the „Dzwon Niedzielny” Weekly (in the Interwar Period)

“Dzwon Niedzielny” [Sunday Bell] was a catholic weekly published in Krakow in the years 1924–1939 by the Catholic Publishing Association. From 1930, the magazine was a body of the Archdiocesan Institute of Catholic Action. From 1929, it was decided that supplements would be published every two weeks for children (“Dzwoneczek”), for women (“Matka i Gospodyni”), for the clergy (“Kapłan”), and from 1933 “Młodzież Polska” – a circular on relations of the Catholic Association of Polish Youth. The weekly was edited by priests F. Frydek (1924–1925), F. Machay (1925–1929) and T. Długosz (1929–1939), During the interwar period, this periodical served an informational role, it touched not only religious topics, but also social and educational issues, and published news from the life of the church. The information was provided by the Catholic Press Agency from Warsaw and the Polish Radio. The weekly also had correspondents in Italy and France. The purpose of this article is, on the one hand, to analyze the messages posted, mentions of socio-patriotic and educational topics posted in the “Dzwon Niedzielny” weekly, and on the other hand, the assessment of their social role. The weekly was distributed throughout the Archdiocese of Krakow, as well as outside its borders in Polish communities such as in France and Denmark

Słowa kluczowe: tygodnik „Dzwon Niedzielny”, prasa krakowska, państwo – naród – społeczeństwo / State, nation, society in the narrative of the “Dzwon Niedzielny” weekly (in the interwar period) the “Dzwon Niedzielny” weekly, Krakow press, state – nation – society
References

Opracowania:

Białas T., Liga Morska i Kolonialna 1930–1939, Gdańsk 1983.

Brzoza C., Krakowska prasa katolicka w okresie międzywojennym, „Studia Historyczne 2004, z. 2.

Brzoza C., Polityczna prasa krakowska 1918–1939, Kraków 1990.

Dutka W., Powstanie i rozwój prasy parafialnej Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2006, z. 2 (18).

Gruszecki A., Prasa katolicka w dwudziestoleciu międzywojennym jako odzwierciedlenie życia społeczno-politycznego, „Nomos” 2002, 37/38.

Jarowiecki J., Prasa w Krakowie: tradycja i współczesność (Część pierwsza: do roku 1918), „Rocz nik Historii Prasy Polskiej” 2003, z. 1.

Kolasa M. W., Krakowska prasa katolicka u schyłku XX wieku, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 2006, folia 39.

Kościelniak j., Pastoralne aspekty socjologii parafii ks. Franciszka Mirka (1893–1970), Kraków 2013.

Kracik J., Mirek Franciszek, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, t. VI, Warszawa 1983.

Lachendro J., Prasa województwa krakowskiego w latach 1918–1939, Kraków 2006.

Landau Z., Tomaszewski j., Druga Rzeczpospolita: gospodarka, społeczeństwo, miejsce w świecie, Warszawa 1977.

Landau Z., Tomaszewski j., Polska w Europie i świecie 1918–1939, Warszawa 1984.

Lechicki Cz., Mirek Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXI, Wrocław 1976.

Lechicki C., Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, nr 23/2.

Liga Morska i Rzeczna: Statut, 1924.

Malinowski D., Franciszka Mirka koncepcja socjologii humanistycznej, Kraków 2005.

Mędrzecki W., Żarnowski J., Metamorfozy społeczne, tom X, Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, Warszawa 2015.

Paczkowski A., Lechicki C., Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, z. 2.

Paczkowski A., Prasa drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Ogólna charakterystyka statystyczna, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1971, nr 11/1.

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980.

Podoleński S., Prasa katolicka w dobie dzisiejszej, Tygodnik Powszechny” 1922, s. 153–154.

Rygiel B., „Niedziela” i „Gość Niedzielny” jako przykłady tygodników katolickich, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2010, t. II/13.

Stańczyk P., Wykształcenie ludności II Rzeczypospolitej w świetle badań GUS, „Społeczeństwo i ekonomia” 2016, nr 1 (5).

Strzeszewski C., Katolickie czasopiśmiennictwo społeczne w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, „Roczniki Nauk Społecznych” 1978, tom VI.

Śmigiel W., Prasa katolicka w Polsce, „Roczniki Teologiczne” 2005, z. 6.

Turowicz J., Adam Stefan Sapieha a prasa katolicka, [w:] Księga Sapieżyńska, t. I, red. J. Wolny, Kraków 1982.

Turowski J., Śp. ks. prof. dr Franciszek Mirek, „Zeszyty Naukowe KUL”, 1971, nr 1.

Wiśniewska j. M., Ks. Józef Gawlina organizatorem Katolickiej Agencji Prasowej, „Roczniki Teologiczne” 2015, z. 4.

Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, 1918–1939, Warszawa 1973.

 

Prasa:

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 4 I 1925, nr 1.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 8 II 1925, nr 6.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 1 I 1927, nr 1.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 9 I 1927, nr 2.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 13 II 1927, nr 7.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 20 II 1927, nr 8.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 27 II 1927, nr 9.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 6 III 1927, nr 10.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 4 I 1931, nr 1, s. 4.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 1 III 1931, nr 9.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 4 XII 1932, nr 49.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 18 XII 1932, nr 51.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 5 II 1933, nr 6.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 7 I 1934, nr 2.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 1 VII 1934, nr 27.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 28 X 1934, nr 44.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 16 XII 1934, nr 51.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 27 I 1935, nr 5.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 5 I 1936, nr 1.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 12 I 1936, nr 2.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 18 IV 1937, nr 16.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 20 III 1938, nr 12.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 18 XII 1938, nr 51.

„Dzwon Niedzielny” Kraków, 2 VII 1939, nr 27.