Językowa forma nagłówka prasowego w dyskursie medialnym odrodzonej Rzeczypospolitej (na przykładzie „Ilustrowanego Dziennika Polskiego” z 1919 r.)

Małgorzata Pachowicz

Abstrakt

The Linguistic Form of the Press Heading in the Media Discourse of the Reborn Polish-Lithuanian Commonwealth (on the Example of „Illustrated Polish Journal „ from 1919)

The aim of the presented considerations is to discuss the linguistic construction of headlines announcing the various press texts published in the “Illustrated Polish Journal” in 1919 in Krakow. These headlines, being part of the media discourse of the reborn Republic of Poland, are interesting examples of statements affecting the recipient, drawing their attention to the letter press texts, especially those referring to the affairs of a free and united fatherland. The headlines can, for example, specify the content of the press text; impose a specific interpretation and evaluation of events on the recipient; hint at the recipient to make certain decisions. 

Słowa kluczowe: dyskurs medialny, nagłówek prasowy, gatunek prasowy, prasa krakowska / media discourse, press headline, press genre, Krakow press
References

Brzoza c., Polityczna prasa krakowska 1918–1939, Kraków 1990.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Gajda, S., O tytułach tekstów. Wprowadzenie do problematyki, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Polska XXiV (1985), s. 141–148.

Kuś J., Stanisław Rymar 1886–1965, Kraków 1986.

Kuś J., Działalność społeczno-polityczna Stanisława Rymara 2 II 1886–14 X 1965, „Studia historyczne” 1989, z. 3, s. 417–436.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006.

Myśliński J., Szczepańscy: dziennikarze niekonwencjonalni, „Kwartalnik historii Prasy Polskiej” 1991, nr 30/3–4, s. 104–112.

Pałuszyńska E., Nagłówki w „Gazecie Wyborczej” (ekspresywna leksyka, frazematyka, metaforyka), Łódź 2006.

Pisarek w., O języku stowarzyszonym, „Język Polski” 1964, nr 4, s. 220–231.

Pisarek w., Poznać prasę po nagłówkach! Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym, Kraków 1967.

Pisarek w., Tytuł utworu swoistą nazwą własną, „zeszyty Naukowe WSP w Katowicach. Prace Językoznawcze”, t. 3 (1966), s. 67–81.

Słownik terminologii medialnej, red. w. Pisarek, Kraków 2006.

Wojdyło W., Refleksje nad myślą obozu narodowego 1918–1939. Posłowie bibliograficzne, „Dzieje Najnowsze” 2006, nr 4, s. 197–205.

Wojtak M, Analiza gatunków prasowych, Lublin 2010.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wojtak M, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin 2010.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, warszawa 2006.

Wulczyńska M., Szczepański Ludwik, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XLVII/3, Warszawa–Kraków 2011, s. 343–349.