Początek i przebieg konfliktów etnicznych w byłej Jugosławii w latach 90. XX wieku w oczach emigrantów z Bałkanów

Radosław Zenderowski

Abstrakt

The beginning and the course of ethnic conflicts in the former Yugoslavia in the 90 years of the twentieth century in the eyes of the Balkan emigrants

The article is devoted to the beginnings and course of ethnic conflicts in the former Yugoslavia in the 1990s in the narratives of people who were witnesses of these events, currently living as an emigrant community in Austria. The presented picture of the conflict – its origins and course – was based on the analysis of 53 non-standardized interviews conducted in 2014–2016 in Austria. Individual relations are included in three thematic blocks: (a) Confusion over the conflict; (b) Behaviour of people in a (growing) conflict; (c) Characteristics of the conflict and its selected aspects.

Słowa kluczowe: Jugosławia, konflikt etniczny, ofiary, trauma
References

Altermatt U., Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1998.

Glenny M., The Fall of Yugoslavia, London 1996.

Kapralski S., Roma Holocaust: The End of Silence, [w:] A. M irga-Kruszelnicka, E. C. Acuna, P. Trojański (red.), Education for Remembrance of the Roma Genocide, Warszawa 2015, s. 41–56.

Maček I., recenzja: E. Jessee, Sarajevo Under Siege: Anthropology in Wartime, H-Genocide, H-Net Reviews 2012, s. 1–6.

Sell L., Slobodan Milosevic and the Destruction of Yugoslavia, London 2002.

Silber L., Little A., The Death of Yugoslavia, London 1996.

Umansky A., Costel N., Giving the Roma Survivors a Voice – Investigating the Roma Genocide in Eastern Europe, [w:] A. M irga-Kruszelnicka, E. C. Acuna, P. Trojański (red.), Education for Remembrance of the Roma Genocide, Warszawa 2015, s. 121–140.

Wiśniewski R., Bukalska I., Konflikty etniczne w narracjach ofiar – wyzwania metodologiczne, [w:] R. Zenderowski (red.), Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi… Konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracjach uchodźców i imigrantów z państw postjugosłowiańskich mieszkających w Austrii, Warszawa 2018, s. 63–86.

Wiśniewski R., Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej, Warszawa 2016.

Zenderowski R., Konflikty etniczne w byłej Jugosławii w oczach uchodźców i imigrantów z Bałkanów. Wyniki badań własnych, [w:] R. Zenderowski (red.), Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi… Konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracjach uchodźców i imigrantów z państw postjugosłowiańskich mieszkających w Austrii, Warszawa 2018, s. 87–136.