Wśród polityków i artystów. Topos Europy Środkowej w polityce kulturalnej Czech w latach 2004–2018

Alicja Szumowiecka

Abstrakt

Artists and Politicians. Central Europe in Cultural Politics in the Czech Republic from 2004 to 2018.

The purpose of this work was to examine the role that the subject of Central Europe plays in cultural politics in the Czech Republic. In the first part of this work, there are definitions of national identity, cultural politics and Central Europe. Moreover, there is information about institutions that are responsible for the development of the Czech culture. The second chapter is an analysis of the activity of Czech artists which is related to Central Europe and the states of the region. The last chapter is research about the participation of artistic events related to the region among those subsidized by the minister’s programs for the development of international cultural relations.

Keywords: cultural politics, Czech Republic, Central Europe

Słowa kluczowe: polityka kulturalna, Czechy, Europa Środkowa
References

Dokumenty

Konstytucja Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 roku, Sbírka Zákonů České Republiky, 1993 nr 1 z 28 XII 1992, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/czechy-a.html (dostęp: 17.03.2021).

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki z 30 września 2003 roku, Dz.U. nr 244 poz. 2449.

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2005–2007, č. 129/2005 Sb. m. s.

Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2017–2021 z dnia 1 czerwca 2017 r., Dz.U. 2017, poz. 1432.

Czeska Republika w Grupie Wyszehradzkiej, https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/visegrad/index.html (dostęp: 07.07.2019).

Dotacje Ministerstwa Kultury w dziedzinie literatury i bibliotek, https://www.mkcr.cz/oblast-literatury-383.html (dostęp: 05.07.2019).

Dotacje Ministerstwa Kultury w dziedzinie muzyki, https://www.mkcr.cz/hudba-1140.html (dostęp: 05.07.2019).

Dotacje Ministerstwa Kultury w dziedzinie teatru, https://www.mkcr.cz/divadlo-1139.html (dostęp: 08.07.2019).

Instytucje ministerialne, https://www.mkcr.cz/rezortni-instituce-76.html?searchString=instituce  (dostęp: 17.03.2021).

Kompetencje ministra kultury, https://www.mkcr.cz/?lang=en (dostęp: 05.07.2019).

Program państwowych dofinansowań festiwali profesjonalnej sztuki, https://www.mkcr.cz/programstatni-podpory-festivalu-profesionalniho-umeni-vysledky-pro-rok-2018-1789.html (dostęp: 05.07.2019).

Zasady przyznawania dotacji w dziedzinie mediów i sfery audiowizualnej, https://www.mkcr.cz/pravidla-pro-pridelovani-podpory-v-ramci-vyberoveho-dotacniho-rizeni-odboru-medii-a-audiovize-1360.html (dostęp: 05.07.2019).

Artykuły i monografie

Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

Gierat-Bieroń B., Polityka kulturalna – kłopotliwość terminu, „Herito”, nr 6, Kraków 2012.

Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 2002.

Jagodzińska K., Europa Środkowa – tropami kolekcji sztuki współczesnej, „MOCAK FORUM”, nr 1/2016 [12].

Kardyni-Pelikánová K., Nie samym śmiechem Czesi żyją, czyli kłopoty z tożsamością, „Porównania”, nr 17, Poznań 2015.

Krzysztofek K., Polityka kulturalna w międzynarodowych raportach o kulturze, [w:] Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław 1999.

Kundera M., Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, [w:] Zachód porwany. Eseje i polemiki, red. M. Kundera, A. Zagajewski, Wrocław 1984.

Markiewicz E., Potrawiak M., Rajca D. (red.), Republika Czeska na arenie międzynarodowej: polityka europejska i kultura, Kraków 2009.

Návratová J., Český tanec v datech. Současný tanec, Praha 2018.

Pająk A., Jaroslav Durych a spór o sens czeskich dziejów, Opole 2006.

Przastek D., Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989–2015, Warszawa 2017.

Soliński W., Bohumila Hrabala sprawa polska (i inne sprawy), Wrocław 2013.

Srp K., Bydžovska L. (red.), Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908–1928. Przewodnik, Kraków 2019.

Štefanová V., Byček A., Český tanec v datech. Nový cirkus a nonverbální divadlo, Praha 2018.

Vašek R., Český tanec v datech 2. Balet, Praha 2017.

Zenderowski R., Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnizacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wrocław 2011.

Źródła internetowe

http://bazaarfestival.cz/o-festivalu (dostęp: 27.07.2019).

http://mck.krakow.pl/konferencje/4-forum-dziedzictwa (dostęp: 07.07.2019).

http://www.kkuh.cz (dostęp: 28.07.2019).

http://www.prakomdiv.cz/Clanek.aspx?id=292 (dostęp: 28.08.2019).

http://www.wineart.eu (dostęp: 25.08.2019).

https://ctyridny.cz (dostęp: 29.08.2019).

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/czech-republic/2014tc16rftn003 (dostęp: 08.07.2019).

https://issuu.com/ziemia_klodzka_pismo/docs/ziemia_klodzka_nr_263-06-2016 (dostęp: 29.08.2019).

https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/459832-lucia-klein-svoboda-u-nas-sa-pravda-neukazuje (dostęp: 29.08.2019).

https://letniletna.cz/cs/festival-letni-letna (dostęp: 29.08.2019).

https://tanecpraha.cz (dostęp: 29.08.2019).

https://vecnanadeje.org (dostęp: 25.08.2019).

https://www.ceskafilharmonie.cz (dostęp: 25.08.2019).

https://www.ceskedotekyhudby.cz (dostęp: 25.08.2019).

https://www.csfd.cz (dostęp: 25.08.2019).

https://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-company-cz-v-komedii-konci-tiskova-zprava (dostęp: 28.08.2019).

https://www.filmovaakademie.cz (dostęp: 25.08.2019).

https://www.irozhlas.cz/kultura_divadlo/bolek-polivka-rozehraje-podzemni-blues-v-divadle-komedie_201106250400_mzapotilova (dostęp: 28.08.2019).

https://www.klasterbroumov.cz (dostęp: 25.08.2019).

https://www.magnesia-litera.cz (dostęp: 25.08.2019).

https://www.mestskadivadladlaprazska.cz/historie/komedie (dostęp: 28.08.2019).

https://www.mkcr.cz (dostęp: 05.07.2019).

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/media_ve_svete/stredni_evropa/index.html (dostęp: 05.07.2019).

https://www.palmofffest.cz/o-festivalu (dostęp: 27.07.2019).

https://divabaze.cz/norma-den-polsky/ (dostęp: 27.07.2019).

Rozmowy z artystami

Rozmowa przeprowadzona 13 maja 2019 roku w Galerii Sztuki Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach na finisażu wystawy Miroslava Buchera.

Warsztaty przekładowe z Olgą Czernikow w Czeskim Centrum w Warszawie, 22 czerwca 2019 roku.