Jewish Seals in Late Medieval and Early Modern Poland

Jerzy Mazur

Abstrakt
References

Baron, S.W. (1967): Social and Religious History of the Jews, vol. XI, New York.

Baron, S.W (1958): Social and Religious History of the Jews, vol. VI, New York.

Brann, M. (1907): Ein Mittelalterlischer Siegelring mit Hebraischen Inschriften, Schlesien Vorzeit in Bild und Schrift 4: 63–65.

Chmiel, A. (1899/1902): Pieczęcie żydowskie [Jewish Seals], Wiadomości Numizmatyczno- Archeologiczne 4: 61–70, 113–116, 390–392.
Chmiel, A. (1903): Pieczęcie żydowskie, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 5: 160–164.

Friedenberg, D.M. (1987): Medieval Jewish Seals from Europe, Detroit.

Frojmovic, E. (2002): Imagining the Self, Imagining the Other: Visual Representation and Jewish- Christian Dynamics in the Middle Ages and Early Modern Period, New York.

Halperin, I. (1945): Pinkas Vaad Arbaa Aratzot, Jerusalem.

Golb, N. (1998): Jews in Medieval Normandy, Cambridge.

Gorczak, B. (ed.) (1890): Archiwum Książąt Sanguszków w Sławucie, vol. IV: 1535–1547, Lwów.

Kozłowska-Budkowa, Z. (1950): Miscellanea sfragistyczne, Sprawozdanie Polskiej Akademii Umiejętności, vol. LI, no. 8: 491.

Mann, B. (2005): Spirituality and Jewish ceremonial law, in: A. Minz & L. Schiffman (eds.), Jewish Spirituality and Divine Law, Jersey City, NJ: 213–234.

Muczkowski, J. (1906): Dawny Krakowski ratusz [Old City Hall in Kraków], Rocznik Krakowski 8: 51–68.

Wierzbowski, T. (ed.) (1916): Księgi ławnicze starej Warszawy z XV wieku, vol. I: Księga nr 525 z lat 1427–1453 [Warsaw City Council Books from 15th Century: Book no. 525 from 1427–1453],
Warszawa.

Wyrozumska, B. (ed.) (1995): Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich [The Jews in Medieval Kraków: Selected Records from Cracow Municipal Books], Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.