Jewish Clients of Armenian Pious Banks in Kamieniec Podolski in the 18th Century

Renata Król-Mazur

Abstrakt

The Jews and Armenians inhabiting the Poland of days gone by had much in common, despite their different beliefs. Previous research has, however, devoted little attention to this problem, and even when it has the discussion has not been entirely objective. In recent times, the problem was discussed by Krystyn Matwijowski and Nadzieżda Bańczyk and Karina Mkrtczian. While in the last twenty years studies on the history of Jews have been thorough, the history of Armenians has to a large extent been neglected by Polish historiography (with the exception of the works of M. Zakrzewska-Dubasowa and K. Stopka).

References

Bańczyk, N., Mkrtczian, K. (1998): Żydzi i Ormianie w Galicji w XVII–XVIII w. w świetle wzajemnych kontaktów, Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 9: 27–35.

Bieńkowski, L. (1992): Oświecenie i katastrofa rozbiorów (2 połowa XVIII w.), in: J. Kłoczowski (ed.), Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966–1979, Lublin: 295–372.

Dziubiński, A. (1998): Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII wieku, Wrocław.F. Gryglewicz et al. (eds.) (1985): Encyklopedia katolicka, vol. I, Lublin.

Gloger, Z. (1972): Encyklopedia staropolska, vol. III, Warszawa.

Goldberg, J. (2001): Arenda i kredyt. Arendarz żydowski wobec Żydów, mieszczan i władzy dominialnej w małopolskim miasteczku w XVIII wieku, in: Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce ofiarowane prof. J. Tomaszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa: 85–96.

Goldstein, M., Dresdner, K. (2009): Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, Kraków (reprint).

Grigorian, V. (1975): Istoria armianskich poselenij Podolii. Avtoreferat, Erevan.

Hundert, G.D (2007): Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Warszawa.

Janusz, B. (1928): Mons Pius Ormian Lwowskich, Lwów.

Kameraz-Kos, N. (1997): Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa.

Kiryk, F. (2002/2003): Z dziejów Żydów kamienieckich, Studia Judaica, 2 (10) / 1 (11): 31–39.

Król-Mazur, R. (2008): Miasto trzech nacji. Studia z dziejów Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku, Kraków.

Król-Mazur, R. (2010): Kościelne bractwa ormiańskie w Kamieńcu Podolskim w wieku XVIII, Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich, 1: 103–119.

Kumor, B. (1984): Obsada arcybiskupstwa ormiańsko-katolickiego we Lwowie w latach niewoli narodowej (1772–1918), Analecta Cracoviensia 16: 371–384.

Marczyński, W. (1823): Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie guberni podolskiej, vol. III, Wilno.

Matwijowski, K. (1991): Żydzi i Ormianie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (wiek XVI do XVIII), in: A. Link-Lenczowski, T. Polański (eds.), Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej 22–26 IX 1986, Wrocław–Warszawa–Kraków: 162–169.

Morgenstern, J. (1967): Operacje kredytowe Żydów w Zamościu w XVII w., Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 64: 3–32.

Niewiara, A. (2000): Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku, Katowice.

Rok, B. (1996): Mniejszości narodowe i religijne w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Stan badań i postulaty badawcze, in: K. Stasiewicz, S. Achremczyk (eds.), Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, Olsztyn: 71–84.

Rolle, A.J. (1873): O urzędnikach, urzędach i ludności miasta Kamieńca, Przegląd Polski 7 (No. 10): 82–100.

Rolle, AJ. (1878): Wycieczka do Kamieńca [under the pseudonym Dr Antoni J], Kłosy, 675: 364.

Rolle, A.J. (1892): Pamiętnik delegatów kamienieckich, in: A.J. Rolle, Sylwetki historyczne, ser. VIII: 15–114.

Secinskij, E. (1895): Gorod Kamenec-Podolskij istoričeskoje opisanie, Kiev.

Stopka, K. (1984): Kościół ormiański na Rusi w wiekach średnich, Nasza Przeszłość 62: 27–95.

Stopka, K. (2000): Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000.

Stopka, K. (2002a): Armenia Christiana: unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV–XV w.), Kraków.

Stopka, K. (2002b): Pomniki minionej chwały. Ormiański Lwów w opisie K. Stopki i w fotografii A. Płachetki, Kraków.

Stopka, K. (2009): „Nasza polska nacja”. Kształtowanie się patriotyzmu polskiego wśród Ormian w okresie staropolskim, in: A. Nowak, A. Zięba (eds.), Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności, Kraków: 37–54.

Streit, L. (1936): Ormianie i Żydzi w Stanisławowie w XVII I XVIII w., Stanisławów.

Tomaszewski, E. (1934): Ceny w Krakowie w latach 1601–1795, Lwów.

Tomczak, S.B (2009): Społeczne zaangażowanie franciszkanów, Przewodnik Katolicki, 40 [http:// www.przk.pl/nr/wiara_i_kosciol/społeczne_zaangazowanie_franciszkanow.html]. Volumina Legum (1860), vol. VI, Petersburg.

Warężak, J. (1931): Mons Pietatis w Łowiczu, in: Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi, Lwów: 285–315.

Zakrzewska-Dubasowa, M. (1965): Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem, Lublin.

Zakrzewska-Dubasowa, M. (1968): Z badań nad osadnictwem ormiańskim na ziemiach zachodniej Ukrainy i dawnej Rzeczypospolitej, in: H. Zins (ed.), Polska w Europie. Studia historyczne, Lublin: 161–174.

Zakrzewska-Dubasowa, M. (1980): Ormiańska Temida, Palestra 24 (No. 7): 19–37.

Zakrzewska-Dubasowa, M. (1982): Ormianie w dawnej Polsce, Lublin.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.