The Natansons as an Embodiment of the Evils of Assimilation in the Anti-Semitic Weekly Rola

Agnieszka Friedrich

Abstrakt

Rola was the first periodical in Poland of an unequivocally anti-Semitic profile. An essential element of its ideological programme was combatting Jewish assimilation. According to Rola, processes of assimilation were responsible for generating a new type of Jew – liberal, assimilated and unprincipled – and therefore much more perilous to Polish national interests than the model of a traditional, Orthodox Jew.

Słowa kluczowe: anti-Semitism, assimilation, the image of the Jew, Natanson family, Jan Jeleński, Rola
References

Press

Rola 1883–1912.

Niwa, 1886, no. 276.

Secondary literature

Domagalska, M. (2004), Zabawa w chowanego. Antoni Skrzynecki wobec Żydów, in: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, ed. by Borkowska, G., Rudkowska, M., Warszawa: 307-318.

Domagalska, M. (2015), Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli” (1883-1912), Warszawa.

Eisenbach, A. (1983), Raport o położeniu i strukturze ludności żydowskiej w Królestwie Kongresowym w latach osiemdziesiątych XIX wieku, in, idem, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku. Studia i szkice, Warszawa: 254-302.

Friedrich, A. (2008), Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej, Gdańsk.

Gajkowska C. (1997/1998), Skrzynecki Antoni, in, Polski Słownik Biograficzny, vol. 38, Warszawa: 440-441.

Ignotus (2008) [Adolf Peretz], Finansjera warszawska (1870-1925) (Z osobistych wspomnień),Warszawa.

Jagodzińska, A., Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław.

Jaszczuk, A. (1986), Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski. 1870–1903, Warszawa.

Kościesza, Z. (1910), [Antoni Skrzynecki], ‘Ćwierćwiecze walki’, in, Ćwierćwiecze walki. Księga pamiątkowa „Roli”, Warszawa: 1-90.

Moszyński, M. (2017), Antysemityzm w Królestwie Polskim. Narodziny nowoczesnej ideologii antyżydowskiej (1864-1914), Poznań.

Szweykowski, Z. (1960), Przypisy, in, Bolesław Prus, Kroniki, vol. 9, Warszawa:. 331-567.

Weeks, Th. R. (2006), From Assimilation to Antisemitism. The “Jewish Question” in Poland 1850-1914, Illinois.

Zaleski, A. (1971), Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, ed. by Kołodziejczyk, R., Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.