Economic Structure and Key Partnerships of Vilnius Jews from the Second Half of the 17th Century to the End of the 18th

Darius Sakalauskas

Abstrakt

This article analyses the economic structure and partnerships of the Vilnius Jewish community from the second half of the 17th until the end of the 18th centuries. The article focuses on the economic partnerships and patronages formed by Jews in Vilnius. It also highlights the importance of the immediate hinterland for their business opportunities.

* This article was supported by a GEOP Research Fellowship at POLIN Museum of the History of Polish Jews and the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, within the POLIN Museum Global Education Outreach Program, funded by the William K. Bowes Jr. Foundation, Taube Philanthropies, and the Association of the Jewish Historical Institute of Poland. The statements made and views expressed herein, however, are solely the responsibility of the author. 

Słowa kluczowe: structures, partnerships, patronages, Vilnius, Jewish community, early-modern economy, city, capital, money
References

Sources

a. Unpublished

LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Vilnius, Lithuania).

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych (Warsaw, Poland).

VUB – Vilniaus universiteto bibliotekos archyvas (Vilnius, Lithuania).

MAB – Mokslų akademijos bibliotekos archyvas (Vilnius, Lithuania).

b. Published

Akty cechów wileńskich 1495–1759 (2006), ed. H. Łowmiański, Poznań.

Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, vol. 4 (1969), A. Eisenbach, J. Michalski, E. Rostworowski, J. Woliński (eds.), Wrocław.

Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wojewodztwo wilenskie 1690 r. (1989), ed. A. Rachuba, Warszawa.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, (1880–1902: 15 volumes).

Volumina legum, Ab anno 1764 ad annum 1768, vol. 7 (1860), ed. J. Ohryzka, Petersburg.

Wilnianie: żywoty siedemnastowieczne (2008), ed. D. Frick, Warszawa.

Primary literature

Bardach, J. (1990), Żydzi w Birżach radziwiłłowskich w XVII–XVIII wieku, Przegląd Historyczny, 90 (1–2): 199–220.

Blažytė, D. (1999), Vilniaus magistratas ir žydų bendruomenė XVIII a., in: Lempertas I. (ed.), Vilniaus Gaonas ir žydų kultūros keliai. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius: 293–299.

Bogucka, M. (1976), Kryzys monetarny XVII w.: konsekwencje społeczne i psychologiczne w Polsce, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 37: 87–102.

Capital Cities and Their Hinterlands in Early Modern Europe (1996), Clark, P., Lepetit, B. (eds.), Aldershot, Brookfield.

Cieśla, M. (2005), Łazarz Mojżeszowicz – przykład żydowskiej kariery w Wielkim Księstwie Litewskim, Kwartalnik Historyczny, 4: 5–29.

Cieśla, M. (2012), Between Religious Law and Practise. The Role of Jewish communities in the Development of Town’s economy in the Grand Duchy of Lithuania in the 17th and 18th Centuries, Religion and Religious Institutions in the European Economy. 1000–1800, Firenze: 563–574.

Cieśla, M. (2013), Mojżeszowicz, Gordon, Ickowicz. The Jewish Economic Elites in the Grand Duchy of Lithuania 17–18th Century, Acta Poloniae Historica, 107: 101–127.

Cieśla, M. (2015), Liczebność Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII w., Kwartalnik Historyczny, 122 (2): 243–268.

Cohen, I. (2003), Vilna (Jewish Communities), Philadelphia and Jerusalem.

Dynner, G. (2015), Yankel’s Tavern: Jews, Liquor, and Life in the Kingdom of Poland, New York.

Frejlich, K. (2017), Horodnictwo wileńskie i jego jurydyka w XVII wieku, [rozprawa doktorska], Warszawa.

Frick, D.A. (2013), Kith, kin, and neighbors: communities and confessions in seventeenth-century Wilno, Ithaca [N.Y.].

Glemža, L. (2010), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų sąjūdis 1789–1792 metais: monografija, Kaunas.

Hundert, G.D. (2006), Lenkijos ir Lietuvos žydai aštuonioliktame amžiuje: naujųjų laikų genealogija, Vilnius.

Jachimowicz, B.B. (1748), Relacya o straszliwym upadku stołecznego miasta wilenskiego […], Wilno.

Jakulis, M. (2014), Vilniaus katedros kapitulos pajamos XVI a. antroje pusėje-XVIII a. pajamų-išlaidų registrų duomenimis, Istorijos šaltinių tyrimai, 5: 171–194.

Klausner, I. (1938), תולדות הקהל העברית בוילנה הלק רישון [Dzieje gminy żydowskiej w Wilnie], cz. 1, Wilno.

Ligusz, J. (1996), Plan Wilna Georga Maxa von Fürstenhoffa jako źródło historyczne, in: Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej XVI-XX w.: materiały konferencji naukowej, Toruń, 20–22 października 1994 r., S. Alexandrowicz, Z. Karpus, W. Rezmer (eds.), Toruń: 73–92.

Łowmiańska, M. (1929), Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku, Wilno.

Maciulevičius, A. (2015), The Socioeconomic and Demographic Patterns of the 17–18th Century Jewish Population in the Grand Duchy of Lithuania, Kwartalnik Historii Żydów, 254 (2): 203–230.

Mączak, A. (1976), Pieniądz i społeczeństwo w Rzeczypospolitej XVI–XVII w., Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 37: 63–85.

Meilus, E. (2001), Rusų okupacinė valdžia Vilniuje 1655–1661 m., Lietuva ir jos kaimynai: nuo normanų iki Napoleono: Prof. Broniaus Dundulio atminimui, sud. Irena Valikonytė et al. Vilnius: 278–295.

Michałowska-Mycielska, A. (2016), The Council of Lithuanian Jews 1623–1764, Warszawa.

Nadav, M. (2008), The Jews of Pinsk, 1506 to 1880, Stanford.

Paknys, M. (2006), Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai, Vilnius.

Rosman, M.J. (1991), The Lords’ Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth During the Eighteenth Century, Cambridge.

Sadowski, Z. (1964), Pieniądz a początki upadku Rzeczypospolitej w XVII wieku, Warszawa.

Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J. (2009), Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje: sambūvio aspektai, Vilnius.

Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J. (2015), XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikstystės žydų surašymai: jų patikimumas ir duomenų interpretavimo klausimai, in: Kintančios Lietuvos Visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos, Vilnius: 60–79.

Tamulynas, A. (1999), Demografinė ir socialinė profesinė Vilniaus žydų bendruomenės, in: Vilniaus Gaonas ir žydų kultūros keliai. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius: 316–336.

Teller, A. (2014), Culture and Money: The Economic Dimension of Cultural History and What It Can Teach Us, Jewish Quarterly Review 104 (2): 278–287.

Teller, A. (2016), Money, Power, and Influence in Eighteenth-Century Lithuania: The Jews on the Radziwiłł Estates, Stanford.

Бершадский, С.А. (1881), Очерк истории виленской еврейской общины (1593–1793 гг.), Восход, no 7.

Бершадский, С.А. (1883), Литовские евреи: история их юридического и общественного положения в Литве от Витовта до Люблинской унии, 1388–1569 г., Петербург.

Бершадский, С.А. (1886), История виленской еврейской общины (1593–1649), Восход, no 10, 11.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.