Resources Concerning the History of Polish Jews in Castle Court Records of the 17th and 18th Centuries in the Central State Historical Archives in Kyiv and Lviv

Przemysław Zarubin

Abstrakt

The article presents types of sources which have thus far not been used, castle court books kept in the archives of the Ukrainian cities of Lviv and Kyiv. The author emphasizes the importance of these sources for research on the history and culture of Polish Jews in the 17th and 18th centuries. He also specifies the types of documents related to Jewish issues authenticated in these books (e.g. manifestations and lawsuits, declarations of the Radom Tribunal), as well as current source publications and internet databases containing selected documents from Ukrainian archives.

Słowa kluczowe: archival sources, Ukraine, Lviv, Kyiv, castle court, 17th century, 18th century
References

Archival sources

CDIAUK

Fond 2: desc. 1, case 39; desc. 1, case 57; desc. 1, case 68.

Fond 11: desc. 1, case 25.

Fond 25: desc. 1, case 434; desc. 1, case 443; desc. 1, case 450; desc. 1, case 455.

Fond 28: desc. 1, case 141; desc. 1, case 145; desc. 1, case 146; desc. 1, case 151; desc. 1, case 152; desc. 1, case 160; desc. 1, case 166; desc. 1, case 170; desc. 1, case 173.

CDIAL

Fond 1: desc. 1, case 309; desc. 1, case 322; desc. 1, case 324; desc. 1, case 344; desc. 1, case 345.

Fond 5: desc. 1, case 165; desc. 1, case 225; desc. 1, case 246; desc. 1, case 261.

Fond 9: desc. 1, case 63; desc. 1, case 64 [fragments]; desc. 1, case 400; desc. 1, case 565; desc. 1, case 599; desc. 1, case 959.

Fond 13: desc. 1, case 523; desc. 1, case 538; desc. 1, case 540; desc. 1, case 554; desc. 1, case 575; desc. 1, case 596; desc.1, case 599.

Fond 15: desc. 1, case 208; desc. 1, case 215; desc. 1, case 238.

Fond 17: desc. 1, case 171; desc. 1, case 172.

Printed sources

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego, (18681931), published by Galicyjski Wydział Krajowy, vol. 1–24. [AGZ], http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=44646&tab=3.

Arkhiv Iugo-Zapadnoi Rossii, (1869), part V, vol. 1, Akty o gorodach 14321798, Kyiv. [AJZR]

Arkhiv Iugo-Zapadnoi Rossii, (1890), part V, vol. 2, Perepisy ewrejskago naselenija w jugo-zapadnom krai 1765–1791, Kyiv. [AJZR], https://books.google.pl (Archiv über das südwestliche Russland.)

Bersohn, M. (1910), Dyplomataryusz dotyczący Żydów w dawnej Polsce, Warsaw, https://polona.pl/item/dyplomataryusz-dotyczacy-zydow-w-dawnej-polsce-na-zrodlach-archiwalnych-osnuty-1388-1782,MTU0ODkwODE/12/#item.

Bershadski, S.A. (1880), Matieriały dla istorii Evreev w Iugo-Zapadnoj Rossii i Litwie, Eveieyskaya Bibliotieka, vol. 8.

Bershadski, S.A. (1882–1903), Russko-Evreyski Arkhiv, vol. 1–3, Petersburg.

Gąsiorowski, S. (2001), Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, Kraków.

Gmiterek, H. (2001), Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa (16971733), Lublin, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=8939&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=1242906F2B7BEFB61E0C0C27D4A6E232-1

Gmiterek, H. (2003), Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego (16691697), Lublin.

Gmiterek, H. (2006), Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów (16331669), Lublin.

Gmiterek, H. (2014), Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy (15871632), Lublin.

Goldberg, J., and Kaźmierczyk, A. (2011), Sejm Czterech Ziem. Źródła, Warszawa.

Halperin, I. (1945), Pinkas Waad Arba Aracot (Kronika czterech ziemstw, hebr.), Acta Congressus Generalis 

Judaeorum Regni Poloniae (15801764), Jerusalem (extended and supplemented edition: I. Bartal, Jerusalem 1989–1990).

Kaźmierczyk, A. (1995), Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674–1696, vol. 1, Kraków.

Kaźmierczyk, A. (2009), Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674–1696, vol. 2, Kraków.

Kaźmierczyk, A., and P. Zarubin (2019), Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII–XVIII wiek). Źródła, Kraków.

Stolicki, J. (2002), Akta sejmiku podolskiego in hostico 1672–1698, Kraków.

Online sources

Project: Jewish self-government in the Crown (17th–18th century) http://www.ziemstwa.judaistyka.uj.edu.pl/katalog-ziemstw.

Repozytorium Cyfrowe Poloników http://www.repcyfr.pl/dlibra (password: urząd grodzki or księgi grodzkie przemyskie).

Primary literature

Bałaban, M. (1906), Żydzi lwowscy na przełomie XVI-go i XVII-go wieku, Lviv, http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=15090.

Bałaban, M. (1932), Z zagadnień ustrojowych żydostwa polskiego. Lwów a ziemstwo rusko-bracławskie w XVIII, Studia Lwowskie: 41–65, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=82204&from=FBC.

Hundert, G.D. (1992), The Jews in a Private Polish Town. The Case of Opatów in the Eighteenth Century, Baltimore.

Hundert, G.D. (2007), Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Warszawa.

Kaźmierczyk, A. (2015), Rodziłem się Żydem… Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku, Kraków.

Kaźmierczyk, A. (2011), Kilka uwag o wydawaniu tekstów do dziejów Żydów, in: Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVIXVIII w.), ed. A. Perłakowski, Kraków: 81–86.

Kurtyka, J. (2005), Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Zespoły ksiąg sądowych szlacheckich i miejskich z czasów I Rzeczypospolitej (XV–XVIII w.) w Kijowie, Rocznik Krakowski 71: 93–114.

Machynia, M. (2013), Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Zespoły ksiąg sądowych “szlacheckich” z czasów I Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.) w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie. Stan badań i zamierzenia, in: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, ed. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok: 83–94.

Nykiel, B. (2013), Kolekcja grodzkich i ziemskich ksiąg sądowych w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie w świetle projektu “Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej,” in: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, ed. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok: 59–83.

Putiwnik (2001), Centralnyj dzierżawnyj istoricznyj archiw Ukrainy m. Lwiw. Putiwnik [Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv. A Guide], researched by: O. Gniewiszewa, U. Edlinska, D. Pelc, G. Swarnik, I. Swarnik, and N. Franko, Lviv–Kyiv.

Rosman, M. (2005), Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XVIII wieku, Warszawa. 

Schorr, M. (1903), Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku, Lviv, http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=4828.

Teller, A. (2016), Money, Power, and Influence in Eighteenth-Century Lithuania. The Jews on the Radziwiłł Estates, Stanford.

Wurm, D. (1935), Z dziejów żydostwa brodzkiego za czasów dawnej Rzeczypospoliej (do r. 1772), Brody, http://rcin.org.pl/Content/10357/WA248_21620_F-22-682_wurm-z-dziejow-o.pdf.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.