The Consequences of the Lviv Pogrom on November 22–23, 1918, in Light of the Findings and Actions of the Jewish Rescue Committee

Wacław Wierzbieniec

Abstrakt

In the areas that became part of the Second Polish Republic, manifestations of antisemitism became more pronounced at the end of World War I and at the beginning of the interwar period. These manifestations often turned into acts of violence against Jews, as became apparent in many towns with Jewish populations. The Lviv pogrom on 22–23 November 1918 was particularly devastating. The Jewish Rescue Committee, established in Lviv at that time, was very active in providing help to the injured, determining the number of casualties and wounded, and in assessing the extent of material damage resulting from the robberies and acts of destruction, including arson. According to the findings of the Jewish Rescue Committee, 73 people died and 443 were wounded as a result of the pogrom. The estimated material damage amounted to 102,986,839 Kr,with a total of 13,375 people affected. The actions taken by the Jewish Rescue Committee to help the victims were extremely important and effective, but they did not fully satisfy the existing social needs.

Słowa kluczowe: Jews, Lviv, pogrom, Jewish Rescue Committee, antisemitism, material damage, victims, material aid
References

Archival sources

CDIAL

Fond 505, desc. 1, case 15, 23.

Printed sources

Bendow, J. (1919), Der Lemberger Judenpogrom (November 1918–Jänner 1919), Wien–Brünn.

Chajes, W. (1997), Semper Fidelis. Pamiętnik Polaka wyznania mojżeszowego z lat 1926–1939, Kraków.

Engel, D. (2004), Lwów, November 1918: The Report of the Official Polish Governmental Investigating Commission, Kwartalnik Historii Żydów 3: 387395.

Prawda o pogromie lwowskim napisał Bezstronny, Warszawa 1919.

Sprawozdanie 1919 – Sprawozdanie Żydowskiego Komitetu dla niesienia pomocy ofiarom rozruchói rabunków w listopadzie 1918 we Lwowie w skróceniu Żydowski Komitet Ratunkowy (Ż. K. R.) za czas od 25. listopada 1918 do 1. grudnia 1919, Lwów 1919.

Tomaszewski, J. (1984), Lwów. 22 listopada 1918, Przegląd Historyczny 75(2): 279285.

Urynowicz, M. (2010), Raport Henry’ego Morgenthau: przemoc antyżydowska podczas wojny z Rosją bolszewicką, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 11: 7079.

Zaporowski, Z. (2008), Listy Władysława Sikorskiego do Żydowskiego Komitetu dla Niesienia Pomocy Ofiarom Rozruchów i Rabunków w listopadzie 1918 roku we Lwowie, Res Historica 26: 155159.

Press

Chwila 1919, 1921.

Nowy Dziennik 1919.

Secondary literature

Askenase Tobiasz Stefan (1937), in: H. Stachl (ed.), Almanach żydowski, Lwów: 470472.

Drexler, I. (1920), Wielki Lwów, Lwów.

Gauden, G. (2019), Lwów kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym, Kraków.

Hagen, W.W. (2005), The Moral Economy of Popular Violence: The Pogrom in Lwów, November 1918, in: R. Blobaum (ed.), Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland, Ithaca: 124147.

Hagen, W.W. (2018), Anti-Jewish Violence in Poland, 1914–1920, New York.

Imiłowska-Duma, A. (2017), Stosunki polsko-żydowskie we Lwowie w latach 1918–1919 (wybrane zagadnienia), Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 3: 117134.

Klimecki, M. (2000), Lwów 1918–1919, Warszawa.

Laufer Jakub (1937), in: Almanach i leksykon żydostwa polskiego, vol. 23, Lwów: 926.

Markowski, D.K. (2019), Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Kraków.

Mick, C. (2016), Lemberg, Lwów, L’viv, 1914–1947. Violence and Ethnicity in a Contested City, Indiana.

Parnas Emil (1937), in: H. Stachl (ed.), Almanach żydowski, Lwów: 418.

Radzik, T. (1988), Stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1918–1921, Lublin. 

Reder, E. (2011), Pogrom lwowski 1918. Inicjatorzy, bierni obserwatorzy, podżegacze, in: A. Kawalec, W. Wierzbieniec, and L. Zaszkilniak (eds.), Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, vol. 2, Rzeszów: 3855.

Wierzbieniec, W. (2000), Ludność żydowska Lwowa w okresie II Rzeczypospolitej, in: J. Basta and G. Zamoyski (eds.), Historia, archiwistyka, ludzie, Warszawa–Rzeszów: 289317.

Wierzbieniec, W. (2004a), Antyżydowskie rozruchy, in: J. Draus (ed.), Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów: 1314.

Wierzbieniec, W. (2004b), Zajścia antyżydowskie w Przemyślu pod koniec 1918 r., in: K. Jasiewicz (ed.) Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku, Warszawa: 573580.

Wierzbieniec, W. (2005a), Dokumenty dotyczące rozruchów antyżydowskich w powiecie kolbuszowskim na początku maja 1919 roku, Prace Historyczno-Archiwalne 15: 199212.

Wierzbieniec, W. (2005b), Żydzi a konflikt polsko-ukraiński w Przemyślu pod koniec 1918 roku, in: W. Wierzbieniec (ed.), Polska-Europa-Świat XX wieku. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzimierzowi Bonusiakowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej, Rzeszów: 589612.

Wierzbieniec, W. (2019), Rytmy codzienności i niecodzienne wydarzenia w relacjach polsko-żydowskich w Tyczynie w okresie międzywojennym, in: M. Zemło (ed.), Małe miasta. Codzienność, Białystok–Głogów Małopolski–Supraśl: 443464.

Zaporowski, Z. (2018), Ofiary rozruchów i rabunków we Lwowie 22–24 listopada 1918 roku w świetle ustaleń Lwowskiej Dyrekcji Policji, Pamięć i Sprawiedliwość 1(31): 465472.

Zaporowski, Z. (2019), Wokół wydarzeń we Lwowie 22–24 listopada 1918 roku, Pamięć i Sprawiedliwość 1(33): 270280.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.