Various Aspects of the Charitable Activity of Jews in Drohobych in the Early 20th Century

Katarzyna Thomas

Abstrakt

The article describes the charitable activities of Jews in Drohobych during the Habsburg monarchy and at the beginning of the Polish state. The associations described, run predominantly by women, worked mainly for the benefit of Jewish orphans and children of impoverished families. The significant presence of Jews among the owners of oil companies largely contributed to the development of charity activities in the form of institutions meeting the needs of specific social groups.

Słowa kluczowe: charity, Drohobych, aid for children, Jews, charity associations, oil industry, Galicia
References

Archival sources

DALO

Fond 1, desc. 53, case 204, 275, 279.

Fond 1137, desc. 1, case 302.

Press

Chwila 1924, 1925, 1926, 1927, 1930.

Chwila, wydanie wieczorne 1938.

Głos Drohobycko–Borysławsko–Samborsko–Stryjski 1930, 1934.

Tygodnik Drohobycki 1913, 1914.

Primary literature

Cała, A. (2003), Ostatnie pokolenie. Autobiografie polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego ze zbiorów YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku, Warszawa.

Sprawozdanie Przedłożeństwa Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Drohobyczu za czas od 19 czerwca 1924 do 19 czerwca 1928 (1928), Lwów.

Secondary literature

Богаченко, М., and M. Романяк (2008), Медицина Дрогобича, Дрогобич.

Broński, K. (2008), Kwestia opieki publicznej nad ubogimi w Galicji w dobie autonomicznej (wybrane problemy), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, no. 779: 9k–27.

Domańska, J. (2011), Dobroczynność względem sierot na ziemiach polskich do 1918 roku, Biuletyn Historii Wychowania, no. 27: 19–31.

Frank, A.F. (2005), Oil Empire. Visions of Prosperity in Austrian Galicia, Cambridge, MA.

Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, vol. 2 (1980), Jerusalem.

Лазорак, Б.(2013), Будинок для єврейських сиріт імені Франца Йосифа І в Дрогобичі (1912 – 1914 рр.): мафіозний піар чи милосердна фундація Якуба Файєрштайна?, in: Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич, Вип. 6: 33‒51.

Meissner, A. (red.) (2002), Opieka nad dzieckiem w Galicji, Galicja i jej dziedzictwo, vol. 16, Rzeszów.

Moskalets, V. (2014), The Exodus from Galician Mitsraim: The Unemployment of Jewish Workers in Boryslav and the Rescue Campaign of 1897–1899, Scripta Judaica Cracoviensia, vol. 12: 59–68.

Moskalets, V. (2015), Analiza sieci przedsiębiorców naftowych w roku 1096: rola przedsiębiorców żydowskich w rozwoju zagłębia Borysławsko-drohobyckiego, in: O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko – ukraińskie studia z socjologii historycznej, Rzeszów.

Москалець, В.К. (2013), БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ ДРОГОБИЧА І БОРИСЛАВА ЯК ІНДИКАТОР МОДЕРНОСТІ, in: Вісник Національного технічного університету “ХПІ.” Сер.: Актуальні проблеми історії України, no. 25: 86–93.

Mściwujewski, M. (1929), Królewskie Wolne Miasto Drohobycz, Lwów–Drohobycz.

Pilat, T. (1913), Podręcznik statystyki Galicji, vol. 9, part 1, Lwów.

Pollack, M. (2007), Po Galicji, Wołowiec.

Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje-Kultura-Religia-Ludzie (2003), vol. 1, Warszawa.

Rosenberg, M. (1938), Żyd pierwszym wynalazcą destylacji ropy, in: Almanach i leksykon żydostwa polskiego, vol. 2, Lwów.

Schipper, I. (1937), Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa.

Sefer zikaron le-Drohobycz, Boryslaw ve-ha-seviva (1959), ed. N.M. Gelber, Tel-Aviv.

Segal, J. (1860), Gelengenheitsrede bei Einwahung des israelitischen Krankenhaus in Drohobycz am 8 Mai 1860, Lemberg.

Szczepanowski, S.A. (1888), Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów.

Tomanek, L. (1928), Ignacy Łukasiewicz. Twórca przemysłu naftowego w Polsce. Wielki inicjator – wielki jałmużnik. W 75-tą rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej, Miejsce Piastowe.

Tyloch, W. (1987), Judaizm, Warszawa.

Wikler, J. (1969), Z dziejów Żydów w Drohobyczu, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, no. 71–72.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.