Counter Terrorist Solutions in the Polish Police versus Contemporary Forms and Methods of Terrorist Organizations Activities

Krzysztof Liedel

Abstrakt

The security environment in the 21st century is dynamic. The tools that the state uses to ensure its own security, its and citizens’ interests must be adapted to the current challenges. Preparation of counter-terroristic sub-units of the Police, both in terms of their organization, their place in the wider structure of security and public order services, as well as and legal basis for action, is one of the most important among these tools. The article is devoted to the analysis of the preparation of counterterrorism subunits of the Polish Police to the challenges posed by tactics used by terrorist organizations, posing a threat to national and international security.

Słowa kluczowe: police, combating terrorism, counterterrorist sub-units, anti-terrorism system, terrorist attacks, forms and methods of attacks
References

Center for Terroranalyse (2011), The threat from solo terrorism and lone wolf terrorism, https://www.pet.dk/English/~/media/Engelsk/the_threat_from_solo_terrorism _and_lone_wolf_terrorism_-_engelsk_version_pdf.ashx [15.10.18]

Decyzja Rady w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednost-kami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (2008), Dz.U. UE L 210/73, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0073:0075:PL:PDF

Habash G. (2007), Appendix A: Terrorist Planning Cycle, w: A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century, US Army Training and Doctrine Command TRADOC G2, Fort Leavenworth, TRADOC Intelligence Support Activity – Threats http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/guidterr/app_a.pdf [15.10.2018]

Jałoszyński K. (2008), Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa, Wyd. TRIO

Jałoszyński K. (2014), Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji 1976-2014, Szczytno, Wyd. Wyższej Szkoły Policji

Jałoszyński K., Stępiński M. (2017), Specjalne użycie broni – wnioski i rekomendacje, w: Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) Jałoszyński K., Zubrzycki W., Stelmach J., Szczytno, Wyższa Szkoła Policji

A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century (2007) Handbook No. 1, US Army TRADOC TRADOC G2, Fort Leavenworth, TRADOC Intelligence Support Activity – Threats, https://fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf [15.10.2018]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (2018), portal KPRM, https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r98523453730,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-Policji.html [15.10.18]

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego, Dz.U. z 2016 r., poz. 1087

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, Dz.U. z 2016 r., poz. 1090

Schnaubelt C.M., Larson E.V., Boyer M.E. (2014), Vulnerability Assessment Method. Pocket Guide: a Tool for Center of Gravity Analysis, Santa Monica, RAND Corp. Security Service MI5, Terrorist Methods, https://www.mi5.gov.uk/terrorist-methods [15.10.18]

Sejm RP (2018), Druk nr 2828 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2828 Ustawa o działaniach antyterrorystycznych, Dz.U. 2016 poz. 904

Ustawa o Policji (1990), Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179, http://prawo.sejm.gov.pl/ isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900300179

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz.U. z 2013 r., poz. 628

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (1990), Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900300179

Zarządzenie Nr 2 Komendanta Głównego Policji z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (2016), Dz.Urz. KGP 2016, poz. 13

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.