The Common Good and Trust in Security Organisations

Lilia Młodzik

Abstrakt

Modern organisations that are the object of research on security sciences do not remain unchanged over time. However, there are continual categories such as the common good and trust. The security world is not about whether stakeholders are more or less willing to trust other people, but about whether members of the organisation rely on trust, creating interpersonal relationships, in their activities, building a culture of security. Then the common good becomes less exposed to the effect of the "tragedy of the commons". Building the trust can, therefore, mitigate this effect. This fact is facilitated by the use of cooperative leadership style, by shaping values, norms and patterns cultivating the concern for "common good". The development of this issue is the subject of this paper.
 

Słowa kluczowe: common good, public good, trust, leadership, management
References

Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN Barankiewicz, T. (2013), W postukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej, Lublin, Wyd. KUL

Bibb, S., Kourdi, J. (2004), Trust matters — for organisational andpersonal success, New York, Palgrave

Blake R., Mouton J. (1964), The Manageńal Gńd: The Key to l^eadership Exellence, Houston, Gulf Publishing Company

Brown J.A.C. (1962), Społeczna psychologia przemysłu, Warszawa, KiW Ciborowski L. (2010), Wstęp [ in:] Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, (Eds.) Kieżun W, Ciborowski L., Wołejszo J., Vol. I, Warszawa, AON

Czajkowska M. (2014), Kultura organizacyjna oparta na ^aufaniu [in:] Metody zarządzania kulturą organizacyjną (Eds.) Sułkowski Ł., Sikorski C., Warszawa, Difin

Czerniawski H. (1982), Kultura współdziałania pracowników umysłowych w przemy śle, Warszawa, Książka i Wiedza

Derdziuk Z., Obłucki A. (2008), Rządzić efektywnie. Pięć strumieni sprawowania władcy [in:] Administracja publiczna. Wyrwania w dobie integracji europejskiej, (Ed.) Czaputowicz J., Warszawa, Difin

Filipek A. (2014), Rola i znaczenie kultury bezpieczeństwa w życiu człowieka, [in:] Współczesne bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa, (Eds.) Filipek A., Gałek B., Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

Frąckiewicz-Wronka A. (2015), Nowoczesne przywództwo w organizacjach publicznych [in:] Instrumentarium zarządzania publicznego, (Eds.) Kożuch B., Sułkowski Ł., Warszawra, Difin

Gadomska-Lila K. (2017), Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, Difin

Grudzewski WM., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie Zaufaniem w przedsiębiorstwie, Warszawa, Difin

Hardin G (1968), The Tragedy of the Commons, „Science", No. 162

Hersey, P., Blanchard, K.H. (1982), Management of organizational, behaviour, New York, Prentice Hali

Jung C.G (1997), Typy osobowości, Warszawa, PWN

Kieżun W (2005), O sprawną administrację publiczną, „lus et Lex" No. l (III)

Kotarbiński T. (1999), Dzieła wszystkie. Prakseologia. Czyści, Wrocław—Warszawa—Kraków; Ossolineum

Kożuch B. (2011), Nauka o organizacji, Warszawa, CeDeWu
Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2013), Mierzenie skuteczności współpracy między organizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego", nr 68

Kulesza M., Niziołek M. (2010), Etyka służby publicznej, Warszawa, Wolters Kluwer

Likert R. (1976), New Patterns of Management, London, McGrow-Hill Books Company

Milewski R. (2006), Podstawy ekonomii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Młodzik L. (2018a), Kultura współdziałania służby ochrony bezpieczeństwa publicznego na przykładnie funkcjonańuszy Nadodońskiego Oddziału Straty Granicznej, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Młodzik L. (2018b), Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych w świetle badań Żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, „Marketing i Zarządzanie" nr l (51) [in print]

Oleksyn T. (2016), Natura wartości i katalog wartości w zarządzaniu [in:] Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań, (Eds.) Herman A., Oleksyn T., Stańczyk L Warszawa, Difin

Penc J. (2011), Kultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne, Szczytno, Wyższa Szkoła Policji

Reddin WJ. (1970), Effective Management by Objectwes, New York, McGraw-Hill Book Company

Ricci K. (2006), Management by trust, Canada, Citation Books

Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizącyjna, Warszawa, Difin.

Schindler, P.L., Thomas C. C. (1993), The Structure of interpersonal trust in the workplace, „Psychological Reports" Vol. 72, Iss. 2

Sienkiewicz-Małyj urek, K. (2010), Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, „Samorząd terytorialny" No. 7-8

Smid W (2003), Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów, Sosnowiec, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa, PWE

Szaban J.M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Warszawa, Difin

Sztompka P. (2005), Socjologia. Analizą społeczeństwa, Kraków, Znak

Sztompka P. (2007), Zaufanie, fundament społeczeństwa, Kraków, Znak

Władek Z. (2016), Organizacja i zaczadzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Warszawa, Difin

Zarządzanie respektujące wartości. Raport ^ badań (2016), (Eds.) Herman A., Oleksyn T., Stańczyk L, Warszawa, Difin
 

 


 

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.