Forms of Social Pathological Changes in New Religious Movements

Paweł Szuppe

Abstrakt

The article presents forms of social pathology that can occur in destructive cult groups belonging to the category of new religious movements – a complex and multifaceted cultural phenomenon. He discusses the problems of mass suicides in a historical context and the phenomenon of religious terrorism. These issues constitute a challenge for individual countries to take appropriate steps (legal regulations, monitoring, exchange of information at the international level), aimed at ensuring the security of citizens.

Słowa kluczowe: new religious movements, social pathology, suicides, religious terrorism
References

Abgrall J.-M. (2005), Sekty. Manipulacja psychologiczna, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Albański L. (2010), Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Jelenia Góra, Kolegium Karkonoskie

Bukowska-Pastwa A. (2011), Patologie związane z działalnością sekt religijnych, (in:) Patologie życia codziennego, (Ed.) Koralewicz J., Warszawa, Collegium Civitas

Gaberle A. (1993), Patologia społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Hanausek T. (1980), W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Problemy Kryminalistyki”, No. 143

Kojder A. (1976), Badania nad patologią społeczną w Polsce, (in:) Zagadnienia patologii społecznej, (Ed.) Podgórecki A., Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Kruszewska A. (2009), Terroryzm w sektach (m.in. Aum Shinrikyo – Najwyższa Prawda), (in:) Sekty. Społeczne i prawno-polityczne aspekty zjawiska. Zbiór studiów, (Eds.) Kamiński I., Płodowski M., Olsztyn, Abigail

Libiszowska-Żółtkowska M. (2001), Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Libiszowska-Żółtkowska M. (1998), Sekta destrukcyjna, „Przegląd Religioznawczy”, No. 3-4 Malec J. (1986), Patologia społeczna jako zjawisko. (Projekt definicji), „Państwo i Prawo”, z. 4

Maruchin J. (2002), Sekty destrukcyjne – perspektywa socjologiczna, (in:) Psychomanipulacja a młodzież. Zjawisko – zagrożenie – pomoc, (Eds.), Narecka E., Ziarek E., Lublin, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych (2000), Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15136

Migała P. (2011), Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań, Józefów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Mikołejko A. (1996), Współczesne sekty apokaliptyczne, „Przegląd Religioznawczy”, No. 2

Mikrut G., Wiktor K. (2004), Sekty za zamkniętymi drzwiami, Kraków, Wydawnictwo Literackie

Podgórecki A. (1969), Patologia życia społecznego, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Posacki A. (1997), Sekty, nowe ruchy religijne, psychokulty – geneza, definicja, typologia, (in:) Sekty, sekty..., (Ed.) Renkielska M., Kielce, Jedność

Pospiszyl I. (2008), Patologie społeczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Rakovský B. (2004), Kulty apokaliptyczne, (in:) Terroryzm w sektach, (Ed.) Fels G., Ruda Śląska–Tychy, Maternus Media

Romańczuk-Grącka M. (2008), Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Stankowska N. (2004), Sekty jako zjawisko z kręgu patologii społecznej, „Auxilium Sociale”, No. 1

Szostak M. (2001a), Sekty destrukcyjne. Studium metodologiczno-kryminalistyczne, Kraków, Zakamycze

Szostak M. (2001b), Terroryzm religijny – jedno z największych zagrożeń przełomu wieków (problem sekt destrukcyjnych), „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji”, No. 47

Szuppe P. (2007), Sekty. Realne zagrożenie, Warszawa, Grapio

Śledziński W. (1997), Lekarz psychiatra wobec zagadnień związanych z oddziaływaniem sekt, (in:) Sekty, sekty..., (Ed.) Renkielska M., Kielce, Jedność

Widła B. (1996), Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej, Warszawa, Medium

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.