Pojęcie, geneza i klasyfikacja zjawisk terrorystycznych

Tomasz Wałek

Abstrakt

Treść artykułu przybliża problem związany z zagrożeniem terroryzmu, które od dawna towarzyszą państwom na całym świecie. Omówione zostały zagadnienia istoty i form terroryzmu, ich geneza oraz została próba klasyfikacji pojęcia terroryzmu.Autor ma na celu zwrócenie uwagi na ciągłą ewolucję współczesnego terroryzmu oraz wskazuje czytelnikowi bezwzględność tego zagadnienia dla życia ludzi na świecie, groźbę zagrożenia terroryzmem oraz konieczność uświadomienia społeczeństwa do przeciwstawienia się temu zagrożeniu

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, terroryzm, akt terrorystyczny, geneza, historia
References

Aleksandrowicz T. (2008), Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Bartnicki A. (2008), Konflikty współczesności, [w:] Konflikty współczesnego świata, (red.) Bartnicki A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Bolechów B. (2003), Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Borkowski R. (2001), Terroryzm, [w:] Konflikty współczesnego świata, (red.) Borkowski R., Wydawnictwo AGH, Kraków

Capana E. (2007), Terroryzm i zamachy samobójcze: muzułmański punkt widzenia, Dialog, Warszawa

Dziekan M. (2008), Dzieje kultury arabskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Flemming M. (1996), Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1

Grosset R. (2009), Istota terroryzmu, [w:] Zabić tysiące, przestraszyć miliony. Zagrożenia terrorystyczne i szanse na skuteczną obronę, (red.) Grosset R., Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa

Hanausek T. (1980), W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Problemy Kryminalistyki” nr 143

Hoffman B. (1999), Oblicza terroryzmu, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa

Horgan J. (2008), Psychologia terroryzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Indecki K. (2005), W sprawie definicji normatywnej terroryzmu, [w:] Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm w ujęciu praktycznym, Wyd. Zakamycze, Kraków

Jaroszyński K. (2003), Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych, „Zeszyty Naukowe AON” nr 1

Jaskiernia A. (2002), Uwarunkowania skuteczności zwalczania terroryzmu w świetle prac Rady Europy, „Biuletyn Informacji Rady Europy” nr 1

Kowalczyk K., Wróblewski W. (2006), Oblicza współczesnego terroryzmu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Krawczyk A. (2008), Wokół definicji terroryzmu, Histmag.org, https://histmag.org/Wokoldefinicji- terroryzmu-2399

Liedel K. (2003), Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo Jurysta, Warszawa

Madej M. (2001), Międzynarodowy terroryzm polityczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa

Pawłowski A. (1980), Terroryzm polityczny w Europie w XIX i XX wieku, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra

Pawłowski A. (1991), Typologia terroryzmu politycznego, [w:] Terroryzm polityczny, (red.) Muszyński J., PWN, Warszawa

Pawłowski J. (2001), Terroryzm schyłku XX wieku, Biblioteczka „Wojska i Wychowania” Słownik języka polskiego (1979), PWN, Warszawa

Szafrański J. (2004), Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno

Szafrański J. (2007), Zjawisko współczesnego terroryzmu, w: Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, (red.) Szafrański J., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno

Tomasiewicz J. (2000), Terroryzm na tle przemocy politycznej. Zarys encyklopedyczny, Apis, Katowice

Witkowski P. (2000), Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych, [w:] Ochrona osób i mienia. Vademecum, (red.) Kowalski D., Wydawnictwo Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O’Chikara, Lublin

Zasieczna B. (2004), Encyklopedia terroryzmu, Wydawnictwo Bellona, Warszawa

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (2018), Dz.U. 2018, poz. 723 z późn. zm. Ustawa – Kodeks karny (1997), Dz.U. 1997 nr 46, poz. 276 z późn. zm.

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.