Przegląd poglądów dotyczących roli funduszu prewencyjnego w zabezpieczeniu interesu zakładu ubezpieczeń, ubezpieczających i ubezpieczonych

Paweł Stangenberg

Abstrakt

W artykule zaprezentowano główne korzyści, których mogą oczekiwać zakłady ubezpieczeń, ubezpieczający na cudzy rachunek oraz ubezpieczani, w związku z właściwym wykorzystaniem środków z funduszu prewencyjnego, czyli w celu zmniejszenia liczby zdarzeń losowych oraz zminimalizowania skali ich skutków. Dokonując przeglądu literatury wskazano istotę działań prewencyjnych oraz funduszu prewencyjnego tworzonego w zakładach ubezpieczeń w celu realizacji tych działań. W artykule zwrócono również uwagę na interpretacje przepisów prawa w zakresie finansowania ze środków funduszu prewencyjnego działań realizowanych przez ubezpieczających na cudzy rachunek. Następnie dokonano prezentacji głównych zalet wynikających z efektywnego wykorzystania środków z funduszu prewencyjnego z perspektywy zakładu ubezpieczeń, ubezpieczonych oraz ubezpieczających na cudzy rachunek. Przeprowadzony przegląd literatury pozwolił określić pozytywne aspekty podejmowania działań służących zmniejszeniu liczby zdarzeń losowych i ich negatywnych następstw.

Słowa kluczowe: fundusz prewencyjny, zakład ubezpieczeń, ubezpieczenie na cudzy rachunek, zdarzenie losowe
References

Baluta B. (2017), Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości, fundusz prewencyjny, fundusz organizacyjny oraz sprawozdawczość statutowa, [in:] Wajda P., Szczepańska M. (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer

Hadyniak B. (2000), Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, [w:] Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń tom I – mechanizmy i funkcje, Warszawa, Poltext Komisja Nadzoru Finansowego (2017), Komunikat w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/KNF_ubez pieczenia_NNW_dzieci_i_mlodziezy_szkolnej_13_07_2017_57473.pdf [29.12.2018]

Krajewski M. (2017), Zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, [in:] Wajda P., Szczepańska M. (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer

Orlicki M. (2016), Kilka uwag o przepisach dotyczących ubezpieczeń na cudzy rachunek w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, „Prawo Asekuracyjne” nr 1 (86), http://prawoasekuracyjne.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_1_2016.pdf [28.09.2018]

Rzepecki J. (2016), Prewencja wypadkowa w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym w wybranych krajach europejskich, „Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka” nr 9 (420), http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC 1-0016-0029, [28.09.2018]

Stroiński E. (2003), Organizacja i zarządzanie zakładem ubezpieczeń, [in:] Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń tom III – przedsiębiorstwo, Warszawa, Poltext

Szpunar J. (1973), Przesłanki prewencji ubezpieczeniowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 1, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/19461 [28.09.2018]

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (2015), Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.

Wawer-Bernat J. (2016), Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 2 (80), http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz2-401.pdf [05.08.2019]

Wieteska-Rosiak B. (2012), Społeczna odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” nr 274, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_2096?printView=true [08.01.2019]

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.