Procedura recenzowania

Wszystkie teksty recenzujemy zgodnie z następującymi zasadami:

• każda publikacja jest oceniana przez recenzentów wewnętrznych (redakcję pisma) oraz przez dwóch recenzentów zewnętrznych [double peer rewiev];

• redakcja przeprowadza wstępną kwalifikację otrzymanych tekstów;

• artykuły zaakceptowane do dalszego etapu zostają zanonimizowane, to znaczy usuwa się z nich imię i nazwisko Autorów oraz inne elementy pozwalające ustalić ich tożsamość;

• zanonimizowany artykuł Redakcja wysyła Recenzentom zewnętrznym wraz z formularzem oceny;

• recenzent zewnętrzny ocenia artykuł na opracowanym przez redakcję formularzu, na którym rekomenduje, czy artykuł można publikować bez zmian, publikować po zmianach lub odrzucić;

• tożsamość recenzentów poszczególnych tekstów nie jest ujawniana.

•  głównymi kryteriami, którymi kierują się Recenzenci podczas oceny, są:

· oryginalność problematyki i jej wkład w dotychczasowy stan wiedzy na dany temat;

·­ logiczna spójność i klarowność wywodu;

·­ jasność i jednoznaczność stawianych tez oraz argumentacji;

·­ osadzenie wywodu w aktualnej literaturze przedmiotu i poparcie tez odpowiednią bibliografią;

·­ poprawność językowa.

Zapraszamy do zapoznania się z Formularzem recenzji: Formularz recenzji_Securitologia.pdf