Instrukcje i informacje dla autorów

Artykuły w międzynarodowym czasopiśmie naukowym „Securitologia” zawierają oryginalne teksty, wcześniej niepublikowane, w językach narodowych, z pełnymi metadanymi w języku angielskim. Struktura artykułu powinna być następująca: poruszanie problemu i celu artykułu, analiza literatury, podstawowe treści, wnioski, literatura.

Redakcja kieruje się zasadą najwyższych standardów niezawodności i dobrej praktyki badawczej, w szczególności w zakresie ujawniania wsparcia ze strony sponsorów oraz udziału w przypadku grupy autorów artykułów.

Artykuł powinien zawierać tytuł i streszczenie, a także słowa kluczowe, w których artykuł został napisany, oraz w języku angielskim.

Literatura musi zawierać prace, o których mowa w tekście, według schematu: nazwisko i inicjał imion autora, rok wydania, tytuł pisany kursywą, miejsce wydania i nazwa wydawcy. Tytuły czasopism są pisane w cudzysłowie, a następnie podaje się  numer tomu / wydania. Rysunki, mapy, schematy powinny być zawarte w tekście. Objętość artykułu powinna wynosić od 5 do 15 stron zwykłego maszynopisu. Artykuł należy złożyć w edytorze tekstowym Word (wersja Windows 95 i młodsze) i przesłać pocztą elektroniczną na adres: securitologia@civitas.edu.pl. Do artykułu należy dołączyć notatkę z tytułem naukowym, afiliacją oraz autorskim adresem mailowym. Wszystkie artykuły podlegają weryfikacji przez dwóch niezależnych recenzentów, a jeden z nich jest powiązany z instytucją zagraniczną z innego kraju niż kraj zamieszkania autora. Recenzje są przygotowywane na piśmie i zawierają wnioski o opublikowaniu lub odrzuceniu artykułu; jeśli recenzent zna autora artykułu, zostanie również dostarczone oświadczenie o braku konfliktu interesów między recenzentem a autorem. W każdym wydaniu czasopisma redakcja publikuje listę współpracujących recenzentów. Autorzy i recenzenci nie otrzymują wynagrodzenia za artykuły i recenzje. Wszystkie artykuły składane do „Securitologii” przechodzą procedurę recenzencką double blind peer-review. Dlatego prosimy o składanie artykułów pozbawionych cech pozwalających na identyfikację Autora. Wszystkie teksty przechodzą procedurę antyplagiatową w systemie plagiat.pl. Prosimy o przygotowanie tekstów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dokumencie Szablon artykułu: Securitologia_Szablon_PL.pdf.

Autorzy artykułów zamieszczanych w czasopiśmie „Securitologia” udzielają wydawcy czasopisma niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z ich dzieł na wielu polach eksploatacji. Wszystkie szczegóły zawarte są w pliku Oświadczenie Autora/Autorów do pobrania: Securitologia_Oswiadczenie autora.pdf.