Kiedy na ślub schodzi się pół narodu… Przyczynek do oral history najmniejszej grupy etnicznej w Polsce. Karaimi Trójmiasta. Ze wspomnień

Zbigniew Landowski

Abstrakt

Opowieść dwojga przedstawicieli „tutejszych” trójmiejskich Karaimów sta‑ nowi przykład „żywej” historii tej nielicznej już dziś na Wybrzeżu grupy etniczno‑ ‑konfesyjnej. Gros materiału pochodzi z wypowiedzi Pani Eugenii Firkowicz, uzu‑ pełnionej przez Aleksandra Pileckiego. 

References

Nikołaj Iwanow, Zapomniane ludobójstwo.Polacy w państwie Stalina.„Operacja polska” 1937–1938 (Kraków: Znak Horyzont, 2014).

Michael E. Brown, “The Causes of Internal Conflict. An Overview”, wNationalism and Ethnic Conflict, eds. Michael E. Brown et al. (Cambridge–London: MIT Press, 2001)

Helen Fein, “Explanations of Genocide”, Current Sociology 1 (1990)

Manus I. Midlarsky, Ludobójstwo w XX wieku (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012).

Aleksandra Leinwand, „Działalność agitacyjna i propagandowa komunistów polskich w RSFRR w latach 1918–1920”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej XXXIII (2005)

Aleksandra Leinwand, Sztuka w służbie utopii.O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917–1922 (Warszawa–Łowicz: Instytut Historii PAN/Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno‑Pedagogiczna, 1998)

Aleksandra Leinwand, „Walka dyplomatyczna Polski o Galicję Wschodnią, 1918–1923”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej XLVI (2011).

Andrzej Chwalba, Polacy w służbie Moskali (Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999).

Mikołaj Iwanow, Pierwszy naród ukarany.Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939 ­(Warszawa–Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991)

Mikołaj Iwanow, „Polacy w Związku Radziec­kim. 1917–1990”,w Polacy w Kościele Katolickim w ZSRR, red. ks. Edward Walewander (Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991).

Janusz M. Kupczak, Polacy na Ukrainie w latach 1921–1939 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994).

Ivan I. Kostiuszko, Polskoje biuro CK RKP[b] 1920–1921 gg. (Moskwa: Nauka, 2005)

Ivan I. Kostiuszko, Polsko‑sowietskaja wojna 1919–1921 (ranieje nie opublikowannyje dokumienty i materiały), cz. 1–2 (Moskwa: Institut slavânovedeniâ i balkanistiki RAN, 1994)

Konrad Zieliński, O Polską Republikę Rad.Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918–1922 (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, 2013)

Konrad Zieliński, „Organizacjonnaja struktura Polskowo Biuro CK RKP[b] w 1918–1922 g.g.”, w Poliaki w Rossii: epochi i sudby, red. Ch. Gralia, A.L. Pietrowskij i A.I. Selickij (Krasnodar: Polskij Nacjonalno‑Kulturnyj Centr „Jedinstwo” 2010)

Konrad Zieliński, „Polscy komuniści w Rosji wobec ewakuacji i repatriacji ludności cywilnej i polskich jeńców wojennych w latach 1920–1925”, Dzieje Najnowsze 1(2012).

Anne Applebaum, Gułag, tłum. Jakub Urbański (Warszawa: Świat Książki, 2005);

Budzyńska, Strzępy rodzinnej sagi (Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1997);

Dzieci Gułagu, oprac. Cathy A. Frierson, Siemon S. Wileński, wstęp Applebaum, tłum. Anna Sawisz, Agnieszka Nowakowska (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010);

Orlando Figes, Szepty.Życie w stalinowskiej Rosji, tłum. Władysław Jeżewski (Warszawa: Magnum, 2007).

Wojciech Materski, Na widecie.II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943 (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN. Rytm, 2005)

Wojciech Śleszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno‑wschodnich II Rzeczypospolitej (Warszawa–Białystok: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2007)

Zieliński, „Kwestia obywatelstwa polskiego dla reemigrantów, repatriantów i uchodźców z Rosji w latach 1918–1922. Regulacje prawne a praktyka urzędnicza”, Dzieje Najnowsze 4 (2001)

Zajączkowski, Rosja i narody.Ósmy kontynent.Szkic dziejów Eurazji (Warszawa: Wydawnictwo MG, 2009), 186.

A.M. Ball, And Now My Soul Is Hardened.Abandoned Children in Soviet Russia,1918–1930 (Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, 1994);

Homelands.War,Population and Statehood in Eastern Europe and Russia,1918–1924,eds.Peter Gatrell, Nick Baron (London: Anthem Press, 2004).

Roman Dzwonkowski, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917–1939.Martyrologium (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1998);

Roman Dzwonkowski, Polacy na dawnych Kresach Wschodnich.Z problematyki narodowościowej i religijnej (Lublin: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, 1994)

Wojciech Lizak, Rozstrzelana Polonia.Polacy w ZSRR 1917–1939 (Szczecin: Prywatny Instytut Analiz Społecznych, 1990)

Tadeusz Madała,Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r. (Lublin: Retro, 1996).

David Shneer, Yiddish and the Creation of Soviet Yiddish Culture,1918–1930 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)

Anna Shternshis,Soviet and Kosher.Jewish Popular Culture in the Soviet Union 1923–1939 (Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press, 2006).

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.