Postać Romana Hrobelskiego „Brodycza”, dowódcy oddziału Postać Romana Hrobelskiego „Brodycza”, dowódcy oddziału UPA w latach 1946–1947, w świetle jego zeznań złożonych w Czechosłowacjiw latach 1946–1947, w świetle jego zeznań złożonych w Czechosłowacji

Bohdan Halczak

Abstrakt

The figure of Roman Hrobelski “Brodycz”, commanders of the detachment of the Ukrainian Insurgent Army in 1946–1947, in the light of his testimony in Czechoslovakia

The article describes the activities of the Ukrainian Insurgent Army unit, which was commanded by second lieutenant Roman Hrobelski (nickname “Brodych”). This unit operated in the years 1945–1947 in the Carpathians and was the westernmost fighter unit of the Ukrainian Insurgent Army. In 1947, the unit attempted to escape Czechoslovakia to the American occupation zone in Germany. During the march through Czechoslovakia many partisans were captured by the Czechoslovak army. Roman Hrobelski was also caught. Later, it was issued to the Polish authorities, condemned to death and executed.

Słowa kluczowe: Ukraińska Powstańcza Armia, Polska, Czechosłowacja, Karpaty, „Brodycz”

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.