Instrukcje dla autorów

1. Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Studia Historica Gedanensia” są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Eduklacji i Nauki.

2. Redakcja dokonuje wstępnej oceny nadesłanych artykułów. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skrócenia tekstów, które nie spełniają wymogów redakcyjnych.

3. Zasady kwalifikowania publikacji przez recenzentów:

a. Wszystkie materiały przeznaczone do publikacji w kolejnych tomach poddawane są ocenie dwóch recenzentów, których afiliacja jest różna od afiliacji redaktora naczelnego SHG. 

b. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej (różnej od instytucji, w której afiliowany jest autor).

c. Przesyłając materiały do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. double-blind review).

d. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia.

e. Przy ocenie publikacji złożonych do druku powinny być brane pod uwagę takie czynniki jak oryginalność pracy, wartość merytoryczna, baza źródłowa, wykorzystana literatura oraz warsztat naukowy.

f. Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.

g. Lista recenzentów współpracujących z SHG publikowana jest na stronie internetowej czasopisma i aktualizowana raz do roku.

4. Zapora „ghostwriting”

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” (wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia udziału), „guest authorship” (udział współautora jest znikomy) redakcja zobowiązuje autora(ów) publikacji do:

a. ujawnienia wkładu merytorycznego wszystkich osób w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji;

b. podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

„Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

5. Nota edytorska

Teksty należy przesyłać na adres Redakcji SHG w wersji elektronicznej, w pliku tekstowym (doc lub docx). Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego (około 30 stron maszynopisu). Prosimy o dołączenie streszczenia nieprzekraczającego pół strony maszynopisu. Prosimy formatować tekst według podanych poniżej zasad:

a. Czcionka Times New Roman, 12

b. Interlinia 1,5 wiersza, akapity 2,5 cm

c. Pierwsza strona: imię nazwisko autora/ki, afiliacja, pusty wiersz, tytuł tekstu (z wyrównaniem do środka), pusty wiersz, tekst główny

d. Tekst wyjustowany

e. Paginacja na dole strony

f. Zapis dat w tekście głównym i przypisach:

rok: w 1972 r.

zapis miesiąca słownie: 6 marca 1968 r. (w przypisie zapis skrócony: 6 III 1968)

przedziały czasowe: 8 maja­­­­­–26 czerwca 1927 r., w latach 1921–1924

stulecia: w wieku XVII, w XVII w.

g. Przypisy dolne

h. Zasady konstrukcji przypisów (na podstawie Chicago Manual of Style)

Jeden autor:

1.  Jerzy Kochanowski, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989 (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010), 99–100.

2.  Kochanowski, Tylnymi drzwiami, 34.

      Rozdział w książce:

1.  Marcin Zaremba, „Drugi stopień drabiny. Kult pierwszych sekretarzy w Polsce”, w PRL. Trwanie i zmiana, red. Dariusz Stola i Marcin Zaremba (Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003), 42.

2.  Zaremba, „Drugi stopień drabiny”, 50–55.

      Artykuł w czasopiśmie:

1.  Halina Parafianowicz, „Mit amerykański i amerykanizacja Czechosłowacji po I wojnie światowej”, Dzieje Najnowsze 3 (2000): 19–24.

2.  Parafianowicz, „Mit amerykański”, 24.

      Archiwalia:

Autor dokumentu [jeśli istnieje], tytuł dokumentu [jeśli istnieje], data [jeśli możliwe], nazwa archiwum [przy pierwszym cytowaniu podajemy pełną nazwę, a następnie skrót w nawiasie okrągłym], nazwa zespołu akt [przy pierwszym cytowaniu podajemy pełną nazwę, następnie skrót w nawiasie okragłym], numer zespołu akt, numer teczki, numer karty. Przykładowo:

Franciszek Kotus-Jankowski, Sprawozdanie prezydenta miasta Gdańska za rok 1945, 17 VIII 1945, Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej (KC PPR), nr 2389, sygn. 2010, k. 59.

W przypadku wątpliwości, których nie rozstrzyga powyższa instrukcja, Redakcja SHG prosi o stosowanie zasad Chicago Manual of Style: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html