Errors with and without purpose: A. Mardkowicz’s transcription of Łuck-Karaim letters in Hebrew script

Michał Németh

Abstrakt

In the sixth volume of the Karaim journal Karaj Awazy Aleksander Mardkowicz (1875–1944) prepared a six page long article containing reminiscences of the loft in kenesa in Łuck (Mardkowicz 1933b) and a transcription of seven letters found there (Mardkowicz 1933a). Detailed comparison of five of those manuscripts with their transcriptions (we do not know what happened to the remaining two manuscripts) shows that Mardkowicz’s readings are not free from certain shortcomings and errors. Besides a few obvious printing errors, one can find not only erroneous readings, but also a considerable number of changes that had been made intentionally, fragments that had been passed over, translations of Hebrew fragments that had not been noted, and words that exhibited evident Troki or Crimean Karaim phonetic features but which had been transcribed in such a way as though they had been written in Łuck Karaim. The reason for these intentional amendments to the text of the original manuscripts can probably be ascribed to the fact that Mardkowicz – who played a vital role in the Karaim language purism movement – tended to use “normative Karaim” in his journal, even at the price of modifying the content of the letters. The examples of these misrepresentations have been grouped into the following categories: 1) intentional amendments concerning phonetic, morphologic and phonotactic features and dialectal affiliation of the word forms; 2) erroneous readings of Karaim words and Hebrew abbreviations and, finally, 3) translating Hebrew fragments without noting it. The article does not deliver a full critical edition of the manuscripts, as this is going to be the subject of another, much more comprehensive, study, where the facsimiles of the letters will also be published.

References

Altbauer M. 1979–1980. O tendencjach dehebraizacji leksyki karaimskiej i ich wynikach w „Słowniku karaimsko-rosyjsko-polskim”. – Ševcenko I., Sysyn F.E. (eds.) Eucharosterion: Essays presented to Omeljan Pritsak on his sixtieth birthday by his colleagues and students. [Harvard Ukrainian Studies 3/4, part 1]. Cambridge, MA.

Csató É.Á. 2002. The Karaim language in Halych. – Novohatko L., Fedoruk O., Beregovskij O. (eds.) The Halych Karaims: History and culture. [Materials of International Conference, Halych, 6–9 September 2002]. Halyc: 135–139.

Çulha T. 2006. Karaycanın Kısa Sözvarlıgı. Karayca-Türkçe Kısa Sözlük. [Dil ve Edebiyat Dizisi 6]. +stanbul.

Dubinski A. 1979. Karaimische Handschriften in polnischen Sammlungen. – Central Asiatic Journal 23/3–4: 147–150.

Dubinski A. 1982. Polonya Karayların Türkiye Türkçesiyle iliskileri. [IV. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, +stanbul 20–25.IX.1982]. +stanbul. – [reprinted in:] Dubinski A. 1994. Caraimica. Prace karaimoznawcze.Warszawa: 141–144.

Dubinski A. 1995. Obnovlenie karaimskogo jazyka v pervoj polovine našego stoletija. – Rocznik Orientalistyczny 49.2: 59–63.

Firkowicz Sz. 1935–1936. Przyczynek do zagadnienia wpływów obcych na jezyk karaimski. – Mysl Karaimska 11: 69–72.

Jankowski H. 1997. A Bible translation into the Northern Crimean dialect of Karaim. – Studia Orientalia 82: 1–84. KBS = Eljaševic B.S. 1993. Karaimskij biograficeskij slovar (ot konca XIII v. do 1960 g.) (= Institut Ètiologii i Antropologii RAN. Materialy k serii “Narody i kultury”. Vypusk 14., Karaimy. Kniga 2). Moskva.

Kowalski T. 1927. Piesni obrzedowe w narzeczu Karaimów z Trok. – Rocznik Orjentalistyczny 3: 216– 254.

Kowalski T. 1929. Karaimische Texte im Dialekt von Troki. Eingeleitet, erläutert und mit einem karaimisch-polnisch-deutschen Glossar versehen. [Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademji Umiejetnosci 11]. Kraków. KRPS = Baskakov N.A.,

Šapšal S.M., Zajonckovskij A. (eds.) 1974. Karaimsko-russko-polskij slovar. Moskva.

Mardkowicz A. 1930. Elijahunun ucuru. [Bibljoteczka karaimska 1]. Łuck.

Mardkowicz A. 1933a. Jedi bitik. – Karaj Awazy 6: 6–10.

Mardkowicz A. 1933b. Sahyncyna „babinecnin“. – Karaj Awazy 6: 1–6.

Mardkowicz A. 1935. Karaj sez-bitigi. Słownik Karaimski. Karaimisches Wörterbuch. Łuck.

Pritsak O. 1959. Das Karaimische. – Deny J. et al. (eds.) Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden: 318–340.

Spitzer Sh.J., Komoróczy G. 2003. Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetekt"l 1686-ig. Budapest.

Sulimowicz A. 1987. Karaimi w Polsce i na Litwie (do 1945 roku). – Dubinski A., Sliwka E. (eds.) Karaimi (materiały z sesji naukowej). [III Pienie#nienskie spotkania z religiami. Materiały i Studia Ksie#y Werbistów 32]. Pienie0no: 20–29.

Sulimowicz A. 2008. Kenesa karaimska w Łucku w swietle dokumentów z archiwum gminy. – Bairašauskait 1 T., Kobeckait1 H., Miškinien1 G. (eds.) Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomen $s tradicijoje: totoriai ir karaimai (= Straipsniu rinkinys, parengtas pranešimu, skaitytu tarptautin$je mokslo konferencijoje „610-osios totoriu ir karaimu isikurimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metin$s“ 2007 m. rugs$jo 13–15 d. Vilniaus universitete, pagrindu). Vilniaus: 273–281.

Sulimowicz J. 1972. Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku jezykowego (druk z 1734 r.). – Rocznik Orientalistyczny 35.1: 37–76.

Szapszał S.M. 1932–1934. Adam Mickiewicz w goscinie u Karaimów. – Mysl Karaimska 10.10: 1–10.

Tekin T., Ölmez M. 2003. Türk dilleri. Giris. +stanbul.

Zajaczkowski A. 1931–1932. Przekłady Trenów Jeremiasza w narzeczu trocko-karaimskiem. – Rocznik Orjentalistyczny 8: 181–192.

Zajaczkowski A. 1932. Sufiksy imienne i czasownikowe w jezyku zachodniokaraimskim (przyczynek do morfologji jezyków tureckich). Les suffixes nominaux et verbaux dans la langue des Karaïms occidentaux (contribution à la morphologie des langues turques). [Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademji Umiejetnosci 15]. Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.