Slavic languages in contact, 2: are there OttomanTurkish loanwords in the Balkan Slavic languages?

Marek Stachowski

Abstrakt

It would not be an easy task to find a Slavic linguist who had never heard about the Ottoman Turkish influence upon Balkan Slavic. Nevertheless, this author argues that caution should be exercised with the term which is inconsistent with the Turkological understanding of “Ottoman”. In the final part of the paper some terminological suggestions are made.

Słowa kluczowe: Balkan Slavic, Ottoman Turkish, Anatolian Turkish, contact linguistics
References

Aydemir H. 2005. Gagauzcada Kıpçakça etkisi üzerine. – Siemieniec-Gołaś E., Pomorska M. (eds.). Turks and non-Turks. Studies on the history of linguistic and cultural contacts. [= Studia Turcologica Cracoviensia 10]. Kraków: 27–47.

Čaušević E. 2014. The Turkish language in Ottoman Bosnia. İstanbul.

Głuszkowski M. 2013. Socjologia w badaniach dwujęzyczności. Wykorzystanie teorii socjologicznych w badaniach nad bilingwizmem. Toruń.

Jankowski H. 2015. Distinguishing Kipchak and Turkish words in Polish documents. – Mańczak-Wohlfeld E., Podolak B. (eds.). Words and dictionaries. Kraków: 139–148.

Kartallıoğlu Y. 2017a. Osmanlı konuşma dili. Ankara.

Kartallıoğlu Y. 2017b. Osmanlı nece konuşurdu? – Türk Yurdu 364: 41–44.

Kocój E. 2016. Ignorance versus degradation? The profession of Gypsy bear handlers and management of inconvenient intangible cultural heritage. Case study – Romania (I). – Zarządzanie w kulturze 17.3: 263–283.

Kocój E., Lechowski P. 2008. Cyganie w Rumunii (z dziejów tematu w wiekach XV–XIX). – Jakimowska S., Wieruszewska E. (eds.). We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum. Suczawa: 374–387.

Kowalski T. 1932. W sprawie metodologii badań zapożyczeń tureckich w językach słowiańskich. – Horák J., Murko M., Weingart M., Petíra S. (eds.). Sborník prací I Sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. [vol. 2]. Praha: 554–556.

Marushiakova E., Popov V. 2001. Gypsies in the Ottoman Empire. A contribution to the history of the Balkans. Hatfield.

Meninski F. à Mesgnien 1680. Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae. Viennae. [ed. by M. Ölmez, S. Stachowski, İstanbul 2000].

Petrović S. 2013. O značaju proučavanja turcizama iz predvukovskog perioda na materijalu «Starih srpskih zapisa i natpisa» Ljubomira Stojanovića. – Južnoslovenski filolog 69: 391–399.

Rocchi L. 2017. Turkish as a Mediterranean language. – Lexicographica 33: 7–31.

Samardžić R. 2010. Mehmed Sokolović. Beograd.

Stachowski K. 2014. The volume of Ottoman lexical influence on Romanian. – Altmann G. et al. (eds.). Empirical approaches to text and language analysis. Lüdenscheid: 207–228.

Stachowski M. 2000. Das Wort Mammut in etymologischen Wörterbüchern. – Folia Orientalia 36: 301–314.

Stachowski M. 2002. Das Ethnonym Zigeuner, sein slawisch-türkischer Hintergrund und ungarisch szegény ‘arm’. – Studia Etymologica Cracoviensia 7: 159–169.

Zenker J.Th. 1866. Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch. Leipzig.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.