Slavic languages in contact, 4: Turkic in Slovak – A short note

Marek Stachowski

Abstrakt

Slovak has never had especially intense contacts with Turkish or any other Turkic lan­guage. This author tries to show that loanwords called “Turkisms in Slovak” neverthe­less call for more attention and research than one might initially think as well as that, indeed, there possibly exist a few words borrowed directly from Turkish into Slovak. These words may, at least sometimes, reflect an old colloquial pronunciation variant in the speech of Turkish soldiers and are, thus, a Slovak contribution to investigation into Turkish linguistic history.

Słowa kluczowe: Slavic languages, Slovak language, Turkish language, etymology, areal linguistics
References

Blanár V. 1962. Otázka lexikálnych turcizmov v slovenčine. – Jazykovedný Časopis 13.1: 76–87.

Džunková K. 2012. Turkické výpožičky v slovenčine. [unpublished]. Praha.

Ergenç İ. 1995. Konuşma dili ve Türkçenin söyleyiş sözlüğü. Ankara.

Kopecká M. et al. 2011. Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava.

Králik Ľ. 2015. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava.

Leschber C. 2011. Lehnwege einiger Orientalismen und Wörter eurasischer Herkunft im Rumänischen und den sonstigen Balkansprachen. – Studia Etymologica Cracoviensia 16: 33–61.

Majtán M. 1987. Pomenovanie reálií z tureckého (moslimského) a židovského prostredia v staršej slovenčine. – Studia Academica Slovaca 16: 229–244.

Rocchi L. 1999. Hungarian loanwords in the Slovak language. [vol. 1: AK]. Trieste.

Rocchi L. 2011. Il dizionario turco-ottomano di Arcangelo Carradori (1650). Trieste.

Rocchi L. 2012. Il “Dittionario della Lingua Turchesca” di Pietro Ferraguto (1611). Trieste.

Schweickard W. 2011. Osmanismen in den europäischen Sprachen. Vorüberlegungen zu einem vergleichenden historischen Wörterbuch. – Lexicographica 27: 221–239.

Schweickard W. 2018. Il glossario italo-turco nel Viaggio di Terra Santa di Giovanni Francesco Alcarotti (1596). – Biffi M., Cialdini F., Setti R. (eds.). «Acciò che ’l nostro dire sia ben chiaro». [vol. 2]. Firenze: 983–992.

Stachowski K., Stachowski O. 2016. Possibly Oriental elements in Slavonic folklore. Kłobuk. – Türk Dilleri Arastırmaları 26.2: 241–264.

Stachowski K., Stachowski O. 2017a. Possibly Oriental elements in Slavonic folklore. Mamuna. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 134.2: 97–102; 134.4: 289–304.

Stachowski K., Stachowski O. 2017b. Possibly Oriental elements in Slavonic folklore. Upiór ~ Wampir. – Németh M., Podolak B., Urban M. (eds.). Essays in the history of languages and linguistics. Kraków: 643–693.

Stachowski M. 2015. Osmanisch-türkische Appellativa im Reisebuch von Adam Wenner (1622). – Ragagnin E., Wilkens J., Şilfeler G. (eds.). Kutadgu Nom Bitig. Wiesbaden: 593–607.

Stachowski M. 2018. Problemy metodologiczne z badaniem orientalizmów w języku pol­skim. – Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 17: 303–314.

Urban M. 2015. The treatment of Turkic etymologies in English lexicography. Lexemes pertain­ing to material culture. Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.