Karaim letters of Jehoszafat Kapłanowski. II. Linguistic analysis

Michał Németh

Abstrakt

In the first part of this study (Németh 2013a) a critical edition of two Karaim letters is presented. They were sent in 1868 from Odessa to addressees living Lutsk by a citizen born in Trakai. This paper (the second part of the study) contains a detailed linguistic analysis of the letters. Special attention is paid to the dialectal affiliation of the manuscripts’ linguistic material, to interdialectal contacts and to the irregularities recorded.

Słowa kluczowe: Karaim dialects, Karaim morphology, irregular morphologic categories, graphemics
References

KRPS = Baskakov N.A., Šapšal S.M., Zajončkovskij A. (eds.). 1974. Karaimsko-russko-poľskij slovaŕ. Słownik karaimsko-rosyjsko-polski. Moskva.

VEWT = Räsänen M. 1969. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türk sprachen. Helsinki.

Aqtay G. 2009. Eliyahu Ben Yosef Qılcı’s anthology of Crimean Karaim and Turkish literature. Critical edition with introduction, indexes and facsimile. [vol. 1–2; = Yıldız Dil ve Edebiyat Dizisi 8]. İstanbul.

Doerfer G. 1959a. Das Krimosmanische. – Deny, J., Grønbech, K., Scheel, H., Togan, Z.V. (eds.). Philologiae Turci cae Funda menta. Wiesbaden: 271–280.

Doerfer G. 1959b. Das Krimtatarische. – Deny, J., Grønbech, K., Scheel, H., Togan, Z.V. (eds.). Philologiae Turci cae Funda menta. Wiesbaden: 369–390.

Dubiński A. 1968. Batı Karaim dilinde bazı leksik farkları. – XI. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler. Ankara: 209–216.

von Gabain A. 1959. Die Sprache des Codex Cumanicus. – Deny, J., Grønbech, K., Scheel, H., Togan, Z.V. (eds.). Philologiae Turci cae Funda menta. Wiesbaden: 46–73.

Grunin T.I. 1967. Dokumenty na poloveckom jazyke XVI v. (sudebnye akty kamenec-po doľskoj armjanskoj obšči ny). [= Pamjatniki piśmennosti Vostoka III]. Moskva. Jankowski H. 1992. Gramatyka języka krymskotatarskiego. Poznań.

Jankowski H. 1997. A Bible translation into the Northern Crimean dialect of Karaim. – Studia Orientalia 82: 1–84.

Jankowski H. 2009. Two Crimean Karaim financial registers of the 18th century. – Archivum Ottomanicum 26: 17–39.

Jankowski H. 2010. Język krymskotatarski. Warszawa.

Jankowski H. 2012. Rounded-unrounded vowel harmony in Turkish. – Kincses-Nagy, É., Biacsi, M. (eds.). The Szeged conference. Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20–22, 2010 in Szeged [= Studia Uralo-Altaica 49]. Szeged.

Kowalski T. 1929. Karaimische Texte im Dialekt von Troki. [= Prace Komisji Orjen talistycznej Polskiej Akademji Umiejętności 11]. Kraków.

Mardkowicz A. 1935. Karaj sez-bitigi. Słownik karaimski. Karaimisches Wörterbuch. Łuck.

Musaev K.M. 1964. Grammatika karaimskogo jazyka. Fonetika i morfologija. Mos kva.

Musaev K.M. 1977. Kratkij grammatičeskij očerk karaimskogo jazyka. Moskva.

Németh M. 2010. O wpływach polskich na język Karaimów łuckich. – LingVaria 2(10): 199–212.

Németh M. 2011a. Unknown Lutsk Karaim letters in Hebrew script (19th–20th centuries). A critical edition. [= Studia Turcologica Cracoviensia 12]. Kraków.

Németh M. 2011b. Zwięzła gramatyka języka zachodniokaraimskiego z ćwiczeniami. [= Prace Karaimoznawcze 1]. Poznań.

Németh M. 2012. A North-Western Karaim manuscript found in Lutsk – A case of dialect mingling? – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 129: 139–161.

Németh M. 2013a. Karaim letters of Jehoszafat Kapłanowski. I. Critical Edition. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 130: 237–257.

Németh M. 2013b. Uwagi językowe na marginesie ormiańsko-kipczackich tekstów sądowych w edycji E. Tryjarskiego (2010). – Lehahayer 2: 251–261.

Prik O.Ja. 1976. Očerk grammatiki karaimskogo jazyka (krymskij dialekt). Machač kala.

Pritsak O. 1959. Das Karaimische. – Deny, J., Grønbech, K., Scheel, H., Togan, Z.V. (eds.). Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden: 318–340.

Rudkowski S. 1931. Komisarjatta. – Karaj Awazy 2: 35.

Schönig C. 2010. Osmanische Einflüsse auf das Krim-Areal. – Mańczak-Wohlfeld, E., Podolak, B. (eds.). Studies on the Turkic world. A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the occasion of His 80th birthday. Kraków: 107–119.

Sinani I.O. 1888. Исторія возникновенія и развитія караимизма на основаніи моно- графическихъ очерковъ Анана-бенъ-Давидъ, Саадіи Аль-Пифоми, Соломона-бенъ- Ерухамъ и Мордехая Куматяно. Simferopo.

Tryjarski E. 2005. Armeno-Kipchak texts in the alchemical treatise by Andrzej Torosowicz (17th Century). Warszawa.

Tryjarski E. 2010. Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625–1630 w języku ormiańsko-kipczackim. [= Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności 111]. Kraków.

Zajączkowski A. 1931. Krótki wykład gramatyki języka zachodnio-karaimskiego (narzecze łucko-halickie). Łuck.