Procedura recenzowania

Zachowanie anonimowości

1. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, przy czym obaj są afiliowani w instytucjach innych niż autor recenzowanej pracy. Redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o niewysyłaniu artykułu do recenzji, jeśli uzna, że nie spełnia on standardów akademickich.

2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

3. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Kryteria oceny

1. Oryginalny wkład autora w podjętą problematykę.

2. Brak uchybień metodologicznych.

3. Zachowanie odpowiedniej strony formalnej, w tym przejrzystości i stosownego rejestru językowego.

Recenzja

1. Recenzent ocenia pracę badawczą i sposób jej przedstawienia w artykule. Załącza także uwagi i sugestie służące podniesieniu jakości artykułu.

2. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub o jego odrzuceniu.

Decyzja Rady naukowej

1. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuł zostaje przedstawiony do akceptacji na zebraniu Rady naukowej. W wyjątkowych wypadkach Rada zastrzega sobie prawo do decyzji o nieopublikowaniu artykułu, który otrzymał jedną negatywną recenzję. Postanowienia Rady są nieodwołalne.

2. O decyzji Rady naukowej autor informowany jest drogą mailową.