Projektowanie dziecka w społeczeństwie norweskim. Matki z Polski wobec instytucji przedszkola

Izabela Czerniejewska,

Izabella Main

Abstrakt

The article analyzes the ways Norwegian educational institutions, especially Kindergartens, transmit ideas and cultural norms regarding childhood. The article is based on empirical ethnographic research among Polish women residing in Oslo and vicinity, including Kindergarten teachers and mothers of preschool age students. In some instances, the women were both teachers and mothers of Kindergarten students. In particular, we focus on hierarchies and childhood discourses related to the role of public institutions in raising and education young children. We ask the following research questions: How is the role of Kindergarten defined in Norway? How does it differ from the role Kindergarten plays in Poland? What values are transmitted in Norwegian Kindergartens?
What is the opinion of Polish mothers, whose children attend Norwegian Kindergartens, about these values? We also look at communication strategies between parents and teachers and analyze their consequences.

Słowa kluczowe: migration, kindergarten, children, Polish mothers, education
References

Augustyniak J. (2013), Polski uczeń w Irlandii, Gdańsk: Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny.

Bielińska I. (2013), Dziecko w przedszkolu w Polsce i Norwegii (z zajęciami ruchowymi w tle), „Problemy Wczesnej Edukacji” 1 nr 20, s. 100–110.

Bivand Erdal M. (2015), The Child Welfare Services in Norway and Migration, PRIO blogs. https://blogs.prio.org/2015/06/the-child-welfare-services-in-norway-and-migration/?fbclid=IwAR38ybwk8kbGMOD3S7-yh9ESX6eHur7-3VNgHYii1P2yPnzu_thp1tO__Aw (dostęp 17.01.2019)

Bauer J. (2015), Co z tą szkołą?: siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców, Słupsk: Dobra Literatura.

Czarnecki M. (2016), Dzieci Norwegii. O państwie (nad)opiekuńczym, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

D’Angelo A., Ryan L. (2011), Sites of Socialization – Polish Parents and Children in London Schools, „Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny” 37 nr 1, s. 237–58.

Dz.U. 2017, poz. 356, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Golus A. (2018), Od przedmiotu do podmiotu. Status dziecka w rodzinie i społeczeństwie, „Studia Edukacyjne” 48, s. 315–34.

Gulløv E. (2017), Civilizing the Younges: An Ambiguous Endavour, w: Gilliam, L., Gulløv, E.(red.), Children of the Welfare State. Civilising Practices in Schools, Childcare and Families, London: Pluto Press, p. 54–77.

Goshen O. (2016), Collaboration between Parents and Kindergarten Teachers, „Studia Edukacyjne” 39, p. 497–509.

Heckmann F. (2008), Education and Migration. Strategies for Integrating Migrant Children in European Schools and Societies. A Synthesis of Research Findings for Policy-Makers; Report Submitted to the European Commission by the Nesse Network of Experts. Integracja… (2009) Integracja dzieci-imigrantów w szkołach w Europie. Warszawa: Komisja Europejska. EURYDICE.

Jakubowska K. (2016), Gdy spotykają się różne kultury. Oblicza dzieciństwa na emigracji na przykładzie Norwegii, „Problemy wczesnej edukacji” 35 nr 4, s. 147–54.

Jarosz E. (2013), Społeczne wykluczenie i dyskryminacja dzieci – marginalizowany obszar nierówności społecznych, „Studia Edukacyjne” 24, s. 89–102.

Kempny-Mazur M. (2017), Between Transnationalism and Assimilation: Polish Parents’ Upbringing Approaches in Belfast, Northern Ireland, “Social Identities” 23 nr 3, p. 255–70.

Kilanowska J. (2016), Realizacja założeń edukacji zdrowotnej w norweskim systemie szkolnictwa = Implementation of the Objectives of Health Education in the Norwegian School System, “Journal of Education, Health and Sport” 6 nr 10, p. 337–52.

Lopez Rodrigues M., Sales R., Ryan L., D’Angelo A. (2009), Polskie dzieci w londyńskich szkołach – szanse i wyzwania, w: Dąbrowa, E., Markowska-Manista, U. (red.), Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości, Radom: Akademia Pedagogiki Specjalnej, s. 313–26.

Main I, Czerniejewska I. (2017), Post-Accession Female Mobility between Poland and Norway. New Trends and New Ways of Thinking About Migration, “Sprawy Narodowościowe”, no. 49, p. 1–27.

Odden G. (2016), ‘They Assume Dirty Kids Means Happy Kids’. Polish Female Migrants on Being a Mother in Norway, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 17 nr 3, p. 35–49.

Pustułka P., Krzaklewska E., Huang L. (2018), Childbearing Behaviours of Polish Migrants in Norway, w Slany, K., Ślusarczyk, M., Pustułka, P., Guribye, E. (red.), Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care, Frankfurt am Main: Peter Lang, p. 123–53.

Pustułka P, Struzik J., Ślusarczyk M. (2015), Caught between Breadwinning and Emotional Provisions: The Case of Polish Migrant Fathers in Norway, „Studia Humanistyczne AGH” 14 nr 2, s. 117–40.

Rammeplan for barnehagen (2007), Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 1.08.2017/ ”Framework Plan for Kindergardens in Norway.”

Sales R., Ryan L., Lopez Rodriguez M., D’Angelo A. (2008), Polish Pupils in London Schools: Opportunities and Challenges, Multiverse Middlesex University, p. 1–54.

Strzemecka S. (2015), School Integration in the Eyes of Migrant Children. Based on the Polish Migration to Norway, “Przegląd Socjologiczny” 64, no. 1, p. 81–101.

Synodi E. (2010), Play in the Kindergarten: The Case of Norway, Sweden, New Zealand and Japan, “International Journal of Early Years Education” 18 nr 3, p. 185–200.

Śliwa M., Nowicka M. (2014), Culturally Programmed Space of Nursery – Where Are We Going?, “Problemy czesnej edukacji” 10 nr 3, s. 93–107.

Wetoszka P. (2017), Rola instytucji edukacyjnych w zapewnianiu włączenia społecznego: Analiza przypadku Szwecji, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 51, s. 219–30.

Żylińska M. (2013), Neurodydaktyka: nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi: Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.