Społeczne zakotwiczenie w klasowo-etnicznych formach tożsamości a integracja polskich i ukraińskich migrantów

Anita Brzozowska

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badania, którym objęte zostały opublikowane w mediach społecznościowych wypowiedzi migrantów z Polski w Wielkiej Brytanii i z Ukrainy w Polsce. Do analizy wykorzystano koncepcję społecznego zakotwiczania, która odnosi się do procesu poszukiwania życiowych punktów oparcia – kotwic, pozwalających jednostkom na  osiągnięcie psychospołecznej stabilizacji i efektywne funkcjonowanie w nowych warunkach. Przeprowadzone badanie wskazało nie tylko na rolę kotwic obiektywnych, takich jak praca zarobkowa, zasoby materialne i warunki instytucjonalne kraju przyjmującego, lecz także na znaczącą rolę kotwic osadzonych w relacjach społecznych. Zarówno migranci z Polski, jak i z Ukrainy zakotwiczają się mentalnie w wyobrażonych wspólnotach, konstruując klasowo-etniczne formy tożsamości, które stanowią ich punkty odniesienia w nowych warunkach społeczno-kulturowych. Polscy migranci budują wspólnoty wyobrażone, wykorzystując jako grupy odniesienia białych Brytyjczyków oraz przedstawicieli mniejszości etnicznych i grup migranckich o pozaeuropejskich korzeniach. Jednocześnie w ich narracjach podkreślane są różnice klasowe i edukacyjne w obrębie społeczności polskich migrantów. Migranci z Ukrainy konstruują tożsamość w odniesieniu do wartości europejskich oraz przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego w warunkach  znoszenia wszelkich różnic związanych z ich pozycją społeczno-ekonomiczną. W analizowanych narracjach w obu badanych grupach preferowane są postawy prointegracyjne.

Słowa kluczowe: społeczne zakotwiczenie, migranci, integracja, ukraińscy migranci, polscy migranci, tożsamość, media społecznościowe
References

Ager A., Strang A. (2004), Indicators of Integration. A Home Office Development and Practice Report, London: Home Office.

Babbie E. (2006), Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz [et al.], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bargh J. A., McKenna K. Y. A., Fitzsimons G. M. (2002), Can you see the real me? Activation and expression of the “true self ” on the Internet, „Journal of Social Issues”, Vol. 58, Issue 1, s. 33–48.

Batorski D. (2005), Internet a nierówności społeczne, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 107–131.

Batorski D. (2015), Technologie i media w domach i w życiu Polaków. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, „Contemporary Economics”, Vol. 9, Issue 4, s. 373–395.

Batorski D., Olcoń-Kubicka M. (2006), Prowadzenie badań przez Internet — podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 99–132.

Ben-Ze’ev A. (2003), Privacy, emotional closeness, and openness in cyberspace, „Computers in Human Behavior”, Vol. 19, Issue 4, s. 451–467.

Bokszański Z. (2008), Tożsamości zbiorowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bottero W. (2004), Class Identities and the Identity of Class, „Sociology”, Vol. 38, Issue 5, s. 985–1003.

Boyd D. M., Ellison N. B. (2008), Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 13, Issue 1, s. 210–230.

Breton R. (1964), Institutional Completeness of Ethnic Communities and the Personal Relations of Immigrants, „American Journal of Sociology”, Vol. 70, Issue 2, s. 193–205.

British Sociological Association (2002), Statement of ethical practice for the British Sociological Association, https://www.britsoc.co.uk/media/23902/statementofethicalpractice.pdf [data dostępu: 21.02.2016].

Brownlow C., O’Dell L. (2002), Ethical Issues for Qualitative Research in On-line Communities, „Disability & Society”, Vol. 17, Issue 6, s. 685–694.

Castells M. (2008), Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cichocki P., Jędrkiewicz T., Zydel R. (2012), Etnografia wirtualna, w: Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, tom 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 203–220.

Dekker R., Engbersen G. (2014), How social media transform migrant networks and facilitate migration, „Global Networks”, Vol. 14, Issue 4, s. 401–418.

Dekker R., Engbersen G., Faber M. (2015), The Use of Online Media in Migration Networks, „Population, Space and Place”, Vol. 22, Issue 6, s. 539–551.

Denzin N. K. (1999), Cybertalk and the Method of Instances, w: Jones S. (red.), Doing Internet Research. Critical Issues and Methods for Examining the Net, London: SAGE Publications Ltd, s. 107–125.

DiMaggio P., Hargittai E., Celeste C., Shafer S. (2004), Digital Inequality: From Unequal Acess to Differential Use, w: Neckerman K. M. (red.), Social Inequality. New York: Russell Sage, s. 549–566.

DiMaggio P., Hargittai E., Neuman W. R., Robinson J. P. (2001), Social Implications of the Internet, „Annual Review of Sociology”, Vol. 27, Issue 1, s. 307–336.

Domański H. (2007), Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dutton W. H., Blank G., Groselj D. (2013), Cultures of the Internet : The Internet in Britain, Oxford, http://oxis.oii.ox.ac.uk/ [data dostępu: 09.01.2016].

Ess C. (2002), Ethical Decision-Making and Internet Research. Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee, http://aoir.org/reports/ethics.pdf [data dostępu: 27.01.2016].

Eysenbach G., Till J. E. (2001), Ethical issues in qualitative research on internet communities, „British Medical Journal”, nr 323, s. 1103–1105.

De Fina A. (2013), Top-Down and Bottom-Up Strategies of Identity Construction in Ethnic Media, „Applied Linguistics”, Vol. 34, Issue 5, s. 554–573.

Galasinska A. (2010), Leavers and stayers discuss returning home: Internet discourses on migration in the context of the post-communist transformation, „Social Identities”, Vol. 16, Issue 3, s. 309–324.

Garapich M. P. (2008), The Migration Industry and Civil Society: Polish Immigrants in the United Kingdom Before and After EU Enlargement, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, Vol. 34, Issue 5, s. 735–752.

Garapich M. P. (2010), Chłopi i żołnierze, budowlańcy i pijacy – dominujący dyskurs migracyjny, jego kontestacje oraz konsekwencje dla konstruowania polskiej grupy etnicznej w wielokulturowym Londynie, w: Grzymała-Moszczyńska H., Kwiatkowska A., Roszak J. (red.), Drogi i Rozdroża Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 Maja 2004 Roku. Analiza Psychologiczno-Socjologiczna, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 35–54.

Gergen K. J. (2009), Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, przeł. M. Marody, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzymała-Kazłowska A. (2013), Zarys Koncepcji Społecznego Zakotwiczenia. Inne Spojrzenie Na Tożsamość, Adaptację i Integrację Imigrantów, „Kultura i Spoleczenstwo”, Vol. 57, Issue 3, s. 45–60.

Grzymała-Kazłowska A. (2015), Social Anchoring: Immigrant Identity, Security and Integration Reconnected? „Sociology”, doi:10.1177/0038038515594091.

Hargittai E. (2008), Whose space? Differences among users and non-users of social network sites, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 13, Issue 1, s. 276–297.

Hargittai E., Hsieh Y. P. (2013), Digital Inequality, w: Dutton W. H. (red.), Oxford Handbook of Internet Studies, Oxford University Press, s. 129–150.

Kaplan A. M., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, „Business Horizons”, Vol. 53, Issue 1, s. 59–68.

Krejtz K., Krejtz I. (2006), Ja w sieci – sieć we mnie. Zależności pomiędzy doświadczeniami w internecie a reprezentacją obrazu siebie, w: Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń internetu, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, s. 91–112.

Kulyk V. (2006), Constructing common sense: Language and ethnicity in Ukrainian public discourse, „Ethnic and Racial Studies”, Vol. 29, Issue 2, s. 281–314.

Lange P. G. (2007), Publicly Private and Privately Public: Social Networking on YouTube, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 13, Issue 1, s. 361–380.

Leonowicz-Bukała I. (2015), Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku, Warszawa-Rzeszów: WSZiI-Aspra-JR.

Markham A., Buchanan E. (2012), Ethical Decision-Making and Internet Research. Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee (Version 2.0), http://www.aoir.org/documents/ethics-guide, [data dostępu: 27.01.2016].

Matsaga nis M. D., Katz V. S., Ball-Rokeach S. J. (2011), What Are Ethnic Media?, w: Matsaganis M. D., Katz V. S., Ball-Rokeach S. J. (red.), Understanding Ethnic Media Producers, Consumers, and Societies, Los Angeles: SAGE Publications, Inc., s. 3–24.

Mazurek P. (2006a), Anatomia internetowej anonimowości, w: Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń internetu, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, s. 80–90.

Mazurek P. (2006b), Nowe media i tożsamość, w: Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.),

Społeczna przestrzeń internetu, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, s. 113–132.

Mitra A. (2001), Marginal voices in cyberspace, „New media & society”, Vol. 3, Issue 1, s. 29–48.

Norris P. (2001), Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide, Cambridge: Cambridge University Press.

Norris P. (2002), The Bridging and Bonding Role of Online Communities, „The Harvard International Journal of Press/Politics”, Vol. 7, Issue 3, s. 3–13.

Olcoń-Kubicka M. (2006a), Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu, w: Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń internetu, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, s. 147–161.

Olcoń-Kubicka M. (2006b), Uspołecznienie macierzyństwa przez dyskurs w przestrzeni internetowej, w: Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń internetu, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”,s. 267–281.

Olcoń-Kubicka M. (2009), Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (2012), Kodeks Etyki Socjologa, http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks.pdf [data dostępu: 21.02.2016].

Schwartz S. J., Montgomery M. J., Briones E. (2006), Th e role of identity in acculturation among immigrant people: Theoretical propositions, empirical questions, and applied recommendations, „Human Development”, Vol. 49, Issue 1, s. 1–30.

Sharf B. F. (1997), Communicating breast cancer on-line: support and empowerment on the Internet, „Women Health”, Vol. 26, Issue 1, s. 65–84.

Turkle S. (1995), Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, New York: Simon and Schuster.

Warschauer M. (2004), Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

White A., Ryan L. (2008), Polish “temporary” migration: The formation and significance of social networks, „Europe-Asia Studies”, Vol. 60, Issue 9, s. 1467–1502.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.